Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25.09.2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/48637/1097

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ/νση Δ17 - Παροχών Κύριας Σύνταξης

Δ/νση Δ18 - Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών

ΘΕΜΑ:

Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 με διαπίστωση οφειλών σε άλλους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου κατά τη χορήγηση της κυρίας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.

1. Οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 , όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 και προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 , καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013 , ρυθμίζουν το θέμα της καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων καθώς και τα ποσά που δύναται να παρακρατούνται ή να συμψηφίζονται από τη σύνταξη, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για την χορήγηση και καταβολή σύνταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 ορίσθηκε, κατ΄ εξαίρεση, ότι οι ασφαλισμένοι που είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.09.2015 μπορούσαν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς ρύθμισης που περιελάμβανε συμψηφισμό με αναδρομικά δικαιούμενες μέχρι την οριστικοποίηση της σύνταξης συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκούσε για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφιζόταν με αναδρομικές συντάξεις, ορίζετο πως θα παρακρατούνταν από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60) και ότι η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά τον συμψηφισμό. Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση η οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές δεν έπρεπε να ξεπερνάει το ποσό των 50.000 ευρώ. Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής καταβαλλόταν εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983 προκειμένου να υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος στη ρύθμιση. Οι διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4337/2015 .

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3655/2008 το πρώην Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ), καθώς και οι Τομείς Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Επαρχιών και ο Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων, υπήχθησαν στο πρώην ΕΤΑΑ. Οι ως άνω Τομείς, παρά την ένταξή τους στο νέο φορέα, διατήρησαν την οικονομική και λογιστική τους αυτοτέλεια, την οποία και απώλεσαν οριστικά με την υπαγωγή τους στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016 .

4. Όπως διαπιστώθηκε, μέχρι και την 31.12.2016, δεδομένης της μη διασύνδεσης των ανωτέρω Τομέων με το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, και παρά τη σαφή ένταξή τους σε κοινό φορέα ασφάλισης (ΕΤΑΑ), ο έλεγχος οφειλόμενων εισφορών επί αιτήματος συνταξιοδότησης δεν εκτεινόταν σε τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου δικηγόρου στον κλάδο υγείας.

Κατά συνέπεια, μέχρι και την 31.12.2016 τυχόν οφειλές στους πρώην ανωτέρω Τομείς δεν αναζητούνταν σε σχέση με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ειδικού καθεστώτος ρύθμισης των οφειλών του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015, για τους ασφαλισμένους που είχαν ήδη υποβάλει έως και 30.09.2015 αίτηση συνταξιοδότησης.

5. Εν όψει των ανωτέρω, μεταγενέστερος έλεγχος και τυχόν διαπίστωση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου υγείας στους ανωτέρω Τομείς, για λόγους χρηστής διοίκησης και προς προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου σε σχέση με το καθεστώς συνταξιοδότησης που αυτός υπήχθη, δεν θα θέτουν εν αμφιβόλω το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των εν λόγω προσώπων.

Ως εκ τούτου, τυχόν διακοπή καταβολής σύνταξης των ανωτέρω προσώπων μετά την 01.01.2017, θα θεωρείται ως μη γενόμενη και ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει αναδρομικά τα σχετικά ποσά συντάξεων.

Οφειλόμενο ποσό σε εισφορές του κλάδου υγείας πλέον των 50.000 € και έως το ανώτατο όριο των 15.000 € που ισχύει για τους υποψήφιους συνταξιούχους - οφειλέτες στους πρώην ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα παρακρατείται από την καταβαλλόμενη σύνταξη μετά την εξόφληση των οφειλόμενων δόσεων του άρθρου 38 Ν. 4331/2015 , όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Ο Υφυπουργός
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: