Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 17/29-8-2023

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας.

Σήμερα την 18η Αυγούστου 2023 στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που βρίσκονται στην Αθήνα, Πλ. Βικτωρίας αρ.7, παρουσία και της Μεσολαβήτριας κας Ολγας Αγγελοπούλου, οι υπογράφοντες:

1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αλέξανδρο Φλέγγα, Πρόεδρο του Δ.Σ., και τον Μιχαήλ Συνατσάκη, Γενικό Γραμματέα και

2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γρηγόρη Τάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

Συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α΄ ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση που είναι κάτοχοι αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων (Π.Δ. 108/2013) και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2022 δυνάμει της από 15.02.2021 ΣΣΕ, με αριθμό κατάθεσης 3/15.02.2021, παραμένουν σταθεροί την περίοδο από 01.01.2023 έως και 31.05.2023.

2.2. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας από 01.06.2023 διαμορφώνονται ως εξής:

α. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται με βασικό μισθό 805,00 ευρώ

β. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αμείβονται με βασικό μισθό 820,00 ευρώ και

γ. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας με θέση αμείβονται με βασικό μισθό 860,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 01.01.2024 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνονται ως εξής:

α. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται με βασικό μισθό 821,10 ευρώ

β. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι αμείβονται με βασικό μισθό 836,40 ευρώ και

γ. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας με θέση αμείβονται με βασικό μισθό 877,20 ευρώ.

2.3.Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

`Αρθρο 3
Προϋπηρεσία

3.1. Η προϋπηρεσία των μισθωτών που αφορά η παρούσα ρύθμιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, που τους απασχολούσαν, θεωρημένο από την πρωτοβάθμια επαγγελματική τους οργάνωση (των μισθωτών) και αν δεν υπάρχει, από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.

3.2. Αν η απασχόληση στον Ηλεκτρολογικό κλάδο έχει διανυθεί υπό την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου - ελεύθερου επαγγελματία, η υπηρεσία αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου.

3.3. Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε πενήντα (50) μέρες από την πρόσληψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται στο μισθό από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών. Ως προϋπηρεσία θεωρείτο και προσμετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην αλλοδαπή, θεωρημένη από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο.

3.4. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι που έχουν έξι (6) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνουν το μισθό του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, αν έχουν άδεια αρχιτεχνίτη.

3.5. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνουν το μισθό του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας με θέση αν κατέχουν σχετική άδεια.

3.6. Τα παραπάνω θα ισχύουν, εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες κατά περιπτώσεις άδειες σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

`Αρθρο 4
Επιδόματα

4.1. Επίδομα Τριετιών

Οι βασικοί μισθοί του άρθρου 2 της παρούσας, των αδειούχων ηλεκτρολόγων, των αδειούχων αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων και των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων `Α ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση, προσαυξάνονται με το Επίδομα Τριετιών μέχρι δέκα (10) τριετίες, από τις οποίες η κάθε μία τριετία, από τις τέσσερις (4) πρώτες, αυξάνονται με ποσοστό 10% και κάθε μία από τις υπόλοιπες έξι (6) με ποσοστό 8% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας, στον Ηλεκτρολογικό Κλάδο, η οποία υπηρεσία υπολογίζεται από την είσοδο σ΄ αυτόν.

4.2. Επίδομα Οικογενειακών Βαρών

4.2.1. Σε όλους τους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους `Α ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση, παρέχεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι ή συνταξιοδοτείται η σύζυγος και 5% για κάθε παιδί, εφόσον δεν συμπλήρωσαν τα είκοσι τους (20) χρόνια, δεν εργάζονται και δεν είναι παντρεμένα.

4.2.2. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, η επιδότησή τους παρατείνεται μέχρι τα εικοσιπέντε (25) χρόνια συμπληρωμένα.

4.2.3. Για τα ανάπηρα παιδιά, σωματικά ή πνευματικά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε τελεσίδικα, από την οικεία υγειονομική επιτροπή, η πιο πάνω επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

4.2.4.Το επίδομα οικογενειακών Βαρών, συζύγου και παιδιών, υπολογίζεται επί των βασικών μισθών προσαυξημένων με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας.

4.3. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών

Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εκτός μαθητευομένων δικαιούνται επίδομα επικίνδυνης εργασίας, εκ ποσοστού 20% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό, το επίδομα οικογενειακών βαρών και το επίδομα τριετιών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή στην επέκταση αυτών.

4.4. Επίδομα ακτινοβολίας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των μαθητευομένων, που εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις οποίες χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση ακτινών X΄ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται επίδομα ακτινοβολίας σε ποσοστό 10%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού.

4.5. Επίδομα Υπευθύνου

4.5.1. Στους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους `Α ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται Επίδομα Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων υπευθύνου.

4.5.2. Σε μονάδες ισχύος άνω των 400 KW ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει τουλάχιστον έναν υπεύθυνο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, στον οποίο χορηγείται το επίδομα υπευθύνου.

4.6. Επίδομα Σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ανά μήνα επίδομα σπουδών α) για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών 17 ευρώ και β) για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ 22 ευρώ.

4.7. Επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώσουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό, τότε δε δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσό επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

4.8. Επίδομα εποχικής απασχόλησης

Χορηγείται ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, στους εργαζόμενους εποχιακά σε ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και για κάθε μήνα απασχόλησής τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

`Αρθρο 5
Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας

5.1. Οι ημέρες και ώρες εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθμιση περί των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας με τις στις επόμενες παραγράφους διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα:

5.2. Οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) με 40 ώρες εργασίας.

Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν μόνο:

1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων

2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων

3. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

4. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

5.3. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενες, της επιχειρήσεως εχούσης τη δυνατότητα να κατανέμει στους εργαζόμενους τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας, όχι όμως με συνεχόμενη μορφή, αλλά διακεκομμένα, με βάση την αρχή της ισότητας και λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας της.

5.4. Τα μέρη, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους, αναγνωρίζουν πως τυχόν απασχόλησή σε ημέρες ανάπαυσης, η οποία θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, δικαιολογείται από τη φύση της ασκούμενης δραστηριότητας και δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερη ς εργασίας - το οποίο εξακολουθεί να ισχύει - αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας του ξενοδοχείου και όχι από πρόθεση/επιθυμία ή συμφωνία των μερών μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου. Ο καθορισμός των εργαζομένων που θα εργαστούν επιπλέον ημέρες κατά τα ανωτέρω ανήκει στην επιλογή της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν σε ημέρες ανάπαυσης θα λάβουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργία. 5.5.Κατ΄ εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 5.2., σε περίπτωση που η πληρότητα του ξενοδοχείου υπερβεί το 70% και για όσο διάστημα διατηρηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό η επιχείρηση δύναται, να εφαρμόσει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου σύστημα εργασίας έξι εργασίμων ημερών με 40 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως. Ο καθορισμός των εργαζομένων που θα εργαστούν επί εξαημέρου ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. Η πληρότητα του ξενοδοχείου θα αποδεικνύεται από το θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ βιβλίο πόρτας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

`Αρθρο 6
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

6.1. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αίτιας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί του μειωμένου ωραρίου ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός και των δύο.

6.2. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε θερινούς τουριστικούς προορισμούς και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης που εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, ανεξαρτήτως της τυχόν έκτακτης απασχόλησης ορισμένων εργαζομένων πέραν του πενθημέρου λόγω του φόρτου και της σώρευσης της εργασίας, συμφωνείται οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται έως δύο (2) ώρες ημερησίως πέραν των οκτώ (8) ωρών, σύμφωνα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, χωρίς η επιχείρηση να υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) ωρών (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου ώστε κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο των μηνών Μαΐου έως και Οκτωβρίου, ο μέσος όρος των ωρών εργασίας στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νομίμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, καθώς και η τυχόν απασχόληση σύμφωνα με την παρ.5.4., να παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή εάν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, να παραμένει στον αριθμό των ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου. Εφ΄ όσον εφαρμοστούν τα ανωτέρω κατά την περίοδο τής μειωμένης απασχόλησης ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβε πλήρη μισθό/ πλήρες ημερομίσθιο. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επί πλέον αυτής εργασίας, εάν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει επί πλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Προκειμένου να γνωρίζει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας οφείλει να έχει στην κατοχή της σχετική υπογεγραμμένη δήλωση του εργαζομένου.

Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί μειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθμιση των προσθέτων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαύσεως ή ημερών αδείας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ημερησίου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.

6.3.Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 6.2. σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται αναλογικά και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σε θερινούς τουριστικούς προορισμούς. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο κάθε τουριστικός προορισμός η στην παράγραφο 6.2. περίοδος των έξι (6) μηνών εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης (δύο (2) μηνών αυξημένης απασχόλησης και τεσσάρων (4) μηνών μειωμένης απασχόλησης) θα προσδιορίζονται από την κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παράγραφο 6.2.

`Αρθρο 7
Ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου-ενίσχυση της απασχόλησης

7.1. Τα μέρη αναγνωρίζοντας τη συμβολή που μπορεί να έχει η επέκταση της τουριστικής περιόδου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης και παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης συμφωνούν τα εξής:

7.2. Απασχόληση προσωπικού μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου

7.2.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας οι οποίες θα αποφασίσουν την επέκταση της περιόδου λειτουργίας τους διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων τους, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθμισης και απασχολούνται εποχικά να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους. Ο καθορισμός των εργαζομένων και η διάρκεια παράτασης της κάθε συμβάσεως ανήκει στην επιλογή της κάθε επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αρνηθούν το αίτημα αυτό της επιχείρησης.

7.2.2. Σημειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των συμβάσεων εργασίας του υπόλοιπου εποχιακού προσωπικού της επιχείρησης.

7.2.3. Οι εργαζόμενοι των οποίων η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους θα λαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα που θα εργαστούν κατά την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου το επίδομα τριετιών μειωμένο ως εξής: Οι έξι δεύτερες τριετίες θα προσαυξάνονται με ποσοστό 5% αντί του 8% που προβλέπεται από το άρθρο 4.1. Η επιχείρηση απαγορεύεται να αντικαταστήσει με τους ανωτέρω εργαζομένους τυχόν μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραβεί τη συγκεκριμένη υποχρέωσή της η στην παρούσα παράγραφο μείωση δεν εφαρμόζεται.

`Αρθρο 8
Συνδικαλιστική εισφορά

8.1. Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Αυγούστου, εκάστου έτους από τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ποσό αξίας είκοσι (20) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος της οποίας είναι μέλη.

8.2. Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση τους, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην Ο.Η.Ε. με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον εργοδότη, συνοδευόμενη από βεβαίωση της Ο.Η.Ε. πως ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος της, οπότε η παρούσα ΣΣΕ δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, διαφορετικά η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.

8.3. Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό, υπέρ της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδος, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη της, η Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωση της, εγγράφως, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου. Την δήλωση της αυτή η Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

`Αρθρο 9
Είδη ένδυσης και χορήγηση γάλατος

9.1. Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, από τη βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων του αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη και πάνω, χορηγούνται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της εργασίας, 2 φόρμες εργασίας, 1 ζευγάρι υποδήματα από βακέττα και καττύματα από ελαστικό, 1 ζευγάρι γάντια από ελαστικό και ένας επενδυτής.

9.2. Σε όλους τους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους, και εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους Α ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας χορηγούνται κάθε μέρα, αποκλειστικά σε είδος 640 γραμμάρια γάλακτος, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά μόνο τους εργαζόμενους που η λήψη γάλατος επιβάλλεται εξαιτίας του αντικειμένου και των συνθηκών εργασίας. Τα ξενοδοχεία τα οποία παρέχουν στους ανωτέρω εργαζομένους πρωινό δεν υποχρεούνται στην χορήγηση του.

`Αρθρο 10
Προσδιορισμός καθηκόντων

Οι εργαζόμενοι ως αδειούχοι ηλεκτρολόγοι και αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε επεκτάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αν κατά την εκτέλεσή των σχετικών εργασιών δεν είναι παρών ένας εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας με θέση.

`Αρθρο 11
Προαιρετική Αργία Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, πέραν των αργιών που καθορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4808/2021.

`Αρθρο 12
Θεσμικές ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ, `Αδειες, κ.λπ.

Όλες οι θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς. Ενδεικτικά εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα οι διατάξεις της ΕΓΣΣΕ για την άδεια γάμου; την άδεια πατρότητας, την άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, την άδεια λόγω AIDS και την άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

`Αρθρο 13
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 14
Κωδικοποίηση προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων

Η παρούσα, εκτός από τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει, κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τους ισχύοντες όρους της ΣΣΕ 30-3-2015 (Π.Κ. 3/2015) και των μετέπειτα συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου: ΣΣΕ 8-4-2016 (Π.Κ. 7/2016), ΣΣΕ 9-10-2017 (Π.Κ. 13/2017) και ΣΣΕ 15-2-2021 (Π.Κ. 3/2021).

`Αρθρο 15
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει την 1.1.2023 και λήγει την 31.12.2024.

Η παρούσα υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έλαβε ένα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας έλαβε τρία (3) για να επιμεληθεί την κατάθεση της παρούσας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και ένα κατατίθεται στη Γραμματεία του ΟΜΕΔ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α. για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β. για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματα καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: