Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3229/2004 - Άρθρο 32

`Αρθρο 32 Θέματα Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
1. Τα ποσά του φόρου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ31 Α΄) επιβάλλονται, για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι 31.12.2006.
2. Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγματοποιείται μεταξύ τους. Προκειμένου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα.
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν και για τη χρήση 2004 και τα ποσά του πρώτου εδαφίου αυτής προσαυξάνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), μη εφαρμοζομένων των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού.»

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης Kαπνoβιoμηχανικών προϊόντων από 1.1.2004.»

5. Στο άρθρο 28 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του Π.Δ. 186/1992 πρoστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31.12.2003 οι ανωτέρω μετοχές ή συμμετοχές μπορεί να αποτιμηθούν στην τιμή κτήσης τους.»

6. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρατείνεται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων γ και δ΄ της ίδιας παραγράφου μέχρι 31.12.2008.
7. Ο ειδικός φόρος 30% που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α΄) μειώνεται από 1ης Ιουλίου 2004 σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά σε είκοσι τοις εκατό.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: