Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 38
10 Φεβρουαρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3229

Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 1 Σύσταση
`Αρθρο 2 Σκοπός
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 4 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες Προέδρου
`Αρθρο 8 Γενικός Διευθυντής
`Αρθρο 9 Πόροι
`Αρθρο 10 Οργανισμός της Επιτροπής
`Αρθρο 11 Οικονομικός έλεγχος - Προϋπολογισμός - Απολογισμός
`Αρθρο 12 Προμήθειες - Αναθέσεις έργου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προστίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
`Αρθρο 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ EΛEΓXOY ΤΥXEPΩN ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 24 Ρύθμιση για το προσωπικό της ΕΧΑΕ ΑΕ
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του Ν . 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄ )
`Αρθρο 26 Κατάργηση προνομίων της Α.Τ.Ε.
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Μετατροπή κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31 Επιδοτήσεις για την ανανέωση του στόλου των
`Αρθρο 32 Θέματα Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
`Αρθρο 33

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: