Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 2813 ΕΞ/20.01.2016
Αθήνα, 20.01.2016
Αριθμ. Πρωτ .:2813 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2813/2016
Θέμα:

Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σχετ.: Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160870 ΕΞ 2015 έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το ....................................... είναι ασφαλιστικός οργανισμός και έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα άρθρα 33 και επόμενα του από 15.05. 1920/Β.Δ. «περί επαγγελματικών σωματείων».

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 τεύχος Α), συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν 1469/1984 το ............................. ορίζεται ως φορέας ασθένειας.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3425/Γ1-583/21-04-2011 έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ με θέμα «Επικαιροποίηση του μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», "ο φορέας μας δεν ταξινομείται πλέον στον Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (513)".

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αιρετό, δεν διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δεν υποβάλλει προς έγκριση Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό.

Εφαρμόζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ΠΔ 80/1997.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν το Ταμείο υπόκειται στις διατάσεις του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α΄) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και εάν ισχύουν οι κανόνες επιμέτρησης και τα υποδείγματα των καταστάσεων του συγκεκριμένου νόμου ή εάν εξακολουθεί να ισχύει το ανωτέρω Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την άποψη του ΣΛΟΤ ο φορέας σας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Νόμο 4308 δεδομένου ότι δεν ταξινομείται πλέον στις οντότητες του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Πάντως, με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα σας, (ασφαλιστικός οργανισμός), μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε το ΠΔ 80/97, μέχρι την ενδεχόμενη κατάργησή του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερη σημασία επί του θέματος έχει η απόφαση της διοίκησης του ταμείου και η θέση του φορέα που το εποπτεύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: