Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Μαρτίου 1969

Ν.Δ. 117/1969

Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΕΛΓΙΟΥ.
Περί κυρώσεως της μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσεις προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 41/7-3-1969, τ.Α΄).

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Αθήναις την 24ην Μαΐου 1968 σύμβασις μετά του προσηρτημένου αυτή τελικού πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου, αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσει προς τους φόρους επί το εισοδήματος της οποίας το κείμενον έπεται εις την ελληνικήν και την γαλλική γλώσσαν.

ΣYΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος.

Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
και
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ

επιθυμούντες εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων, εν σχέσεις προς τους φόρους επί του εισοδήματος, απεφάσισαν την σύναψιν συμβάσεως και διώρισαν προς τον σκοπό αυτόν, ως πληρεξιουσίους των, ήτοι:

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της εν Αθήναις υπογραφείσης την 21ην Μαΐου 1968 μεταξύ Ελλάδος και Βελγίου συμβάσεως αποσκοπούσης εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ετέρων ζητημάτων εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (ΦΕΚ 134/16-6-1970, τ.Α΄):

Το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί ότι την 12ην Μαΐου 1970 έλαβε χώραν εν Βρυξέ-λαις η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της εν Αθήναις υπογραφείσης την 21ην Μαΐου 1968 μεταξύ Ελλάδος και Βελγίου συμβάσεως αποσκοπούσης εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ετέρων ζητημάτων εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος.

Η εν λόγω σύμβασις κυρωθείσα δια του Ν.Δ. υπ΄ αριθ. 117/1969 δημοσιευθέντος εις ΦΕΚ Α΄ 41/1969 άρχεται ισχύουσα συμφώνως τω άρθρω 30 παρ. β΄ αυτής την 27ην Μαΐου 1970.

Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ την Α.Ε. τον κ. Παναγιώτην Πιπινέλην, Υπουργόν επί των Εξωτερικών

Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ

την Α.Ε. τον Κόμητα De Selys Longchamps, Εκτακτον και Πληρεξούσιον Πρέσβυν οι οποίοι, επιδείξαντες τα σχετικά πληρεξούσιά των, ευρεθέντα εν απολύτω τάξει, συνεφώνισαν επί των κάτωθι διατάξεων:

Ι. Πεδίον εφαρμογής της συμβάσεως
`Αρθρον 1 Πρόσωπα εις α αναφέρεται η σύμβασις
`Αρθρον 2Φόροι τους οποίους αφορά η σύμβασις
II. Ορισμοί
`Αρθρον 3 Γενικαί διατάξεις
`Αρθρον 4 Φορολογική κατοικία
`Αρθρον 5
III. Φορολογία εισοδημάτων
`Αρθρον 6 Εισοδήματα εξ ακινήτου περιουσίας
`Αρθρον 7 Κέρδη εξ επιχειρήσεων
`Αρθρον 8 Ναυτιλιακαί ή αεροπορικαί επιχειρήσεις
`Αρθρον 9 Αλληλεξαρτώμενοι επιχειρήσεις
`Αρθρον 10 Μερίσματα
`Αρθρον 11Τόκοι
`Αρθρον 12 Δικαιώματα
`Αρθρον 13 Κέρδη εκ κεφαλαίου
`Αρθρον 14 Ελευθέρια επαγγέλματα
`Αρθρον 15 Εξαρτώμενα επαγγέλματα
`Αρθρον 16 Διοικηταί και Διευθυνταί Εταιρειών κατά μετοχάς
`Αρθρον 17 Ανεξάρτηται καλλιτέχναι ή αθληταί και συναφείς δραστηριότητες
`Αρθρον 18 Συντάξεις
`Αρθρον 19 Αποζημιώσεις και συντάξεις δημοσίου
`Αρθρον 20 Καθηγηταί
`Αρθρον 21 Σπουδασταί, μαθητευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι
`Αρθρον 22 Εισοδήματα μη ρητώς αναφερόμενα
IV. Διατάξεις δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας
`Αρθρον 23
V. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μη διακριτική μεταχείρισις
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρον 26 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρον 27 Αμοιβαία βοήθεια κατά την είσπραξιν
`Αρθρον 28 Περιορισμός των αποτελεσμάτων της συμβάσεως
VI. ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρον 29 Αναστολή των αποτελεσμάτων προγενεστέρας συμβάσεως
`Αρθρον 30 Έναρξις ισχύος
`Αρθρον 31 Καταγγελία

Εις περίπτωσιν ασυμφωνίας μεταξύ των κειμένων αυθεντικόν κείμενον τυγχά­νει το εις την γαλλικήν γλώσσαν κείμενον.

Δια το Βασίλειο της Ελλάδος

Δια το Βασίλειο του Βελγίου

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Κατά τον χρόνον της υπογραφής της συμβάσεως συνομολογηθείσης σήμερον είναι μεταξύ του Βελγίου και της Ελλάδος αποσκοπούσης την αποφυγήν της πλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι συνεφώσαν επί των κάτωθι διατάξεων, αι οποίοι αποτελούν μέρος του συνόλου της συμβάσεως αυτής.

1. Ορισμός της μονίμου εγκαταστάσεως Εις άρθρον 5, παράγραφος 2, στ.

Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται, υπό τας ιδίας προϋποθέσεις εις την εγκατάσσιν την οποίαν επιχείρησις ενός Συμβαλλομένου Κράτους θα εχρησιμοποίει εις έτερον Κράτος δια την πραγματοποίησιν μελετών ή ερευνών εις τούτο ή δια την εις τούτο παροχήν υπηρεσιών τεχνικής ή επιστημονικής φύσεως, καθ΄ όσον αι μελέται ή εργασίαι αύται εμπίπτουν εις το πλαίσιον της τακτικής δραστηριότητός της.

2. Κέρδη των επιχειρήσεων Εις το άρθρον 7, παράγραφος 1

Οσάκις το δικαίωμα της φορολογίας των κερδών επιχειρήσεως εκμεταλλευομένης υπό εταιρείας - εκτός της εταιρείας κατά μετοχάς - κατοίκου ενός Συμβαλλομένου Κράτους παρέχεται εις εν Συμβαλλόμενον Κράτος δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, ουδεμία διάταξις παρακωλύει το Κράτος τούτο να φορολογήσι τα ρηθέντα κέρδη επ΄ ονόματι των εταίρων της εταιρείας αυτής.

3. Ναυτιλιακαί επιχειρήσεις Εις άρθρον 8, παράγραφος 1α

Οσάκις τα πλοία τα νηολογημένα εις εν Συμβαλλόμενον Κράτος ή εφωδιασμένα να με ναυτιλιακά έγγραφα υπ΄ αυτού, εκμεταλλεύονται υπό επιχειρήσεως έχουσης την έδραν της πραγματικής διευθύνσεώς της εις το έτερον Συμβαλλόμενο Κράτος, τα προβλεπόμενα εις την διάταξιν ταύτην εισοδήματα φορολογούν εις το έτερον τούτο Κράτος.

4. Μερίσματα

Εις την περίπτωσιν καθ΄ ην δια τροποποιήσεως της εν ισχύϊ κατά τον χρόνον της υπογραφής της συμβάσεως νομοθεσίας τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 10, παράγραφος 2, β μερίσματα δεν θα εξεπίπτοντο πλέον εκ του καθαρού συνολικού εισοδήματος της εταιρείας του υποκειμένου εις τον ελληνικόν φόρον επί του εισοδήματος των νομικών προσώπων, αι αρμόδιαι αρχαί αμφοτέρων των Κρατών θέλο προέλθει εις συνεννοήσεις δια να αναθεωρήσουν, εν πνεύματι αμοιβαιότητος, τον προβλεπόμενον εις το ρηθέν άρθρον 10 παράγραφος 2, β ανώτατον συντελεστή

Εγένετο εν Αθήναις, την 24ην Μαίου 1968, εις δύο αντίτυπα, εις γαλλικήν γλώσσαν, εις φλαμανδικήν γλώσσαν και εις Ελληνικήν γλώσσαν.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: