Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4446/2016.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 153
10 Ιουλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3588

Πτωχευτικός Κώδικας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο μόνο

Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου το οποίο καταρτίστηκε από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ν. 2145/1993 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 9 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄):

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Ι. Γενική διάταξη
`Αρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης
ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης
`Αρθρο 2. Υποκειμενικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 3 Αντικειμενικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 4 Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο- Διαδικασία
`Αρθρο 5 Αίτηση πτώχευσης
`Αρθρο 6 Απόρριψη της αίτησης
`Αρθρο 7 Απόφαση
`Αρθρο 8 Δημοσιότητα
`Αρθρο 9. Καταχωρήσεις
ΙΙΙ. Εξασφαλιστικά μέτρα
`Αρθρο 10. Προληπτικά μέτρα
`Αρθρο 11 Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Ι V . Αντίκλητοι - έξοδα - προθεσμίες
`Αρθρο 12 Αντίκλητοι, κοινοποιήσεις
`Αρθρο 13. Τα δικαστικά έξοδα
`Αρθρο 14. Οι προθεσμίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Ι. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη
`Αρθρο 15. Στερήσεις
`Αρθρο 16. Πτωχευτική περιουσία
`Αρθρο 17 Πτωχευτική απαλλοτρίωση
`Αρθρο 18 Ανάθεση στον οφειλέτη
`Αρθρο 19 Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού
`Αρθρο 20. Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας
ΙΙ. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές
`Αρθρο 21 Πτωχευτικός πιστωτής
`Αρθρο 22. Απαιτήσεις υπό αίρεση
`Αρθρο 23. Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
`Αρθρο 24. Παύση τοκογονίας
`Αρθρο 25. Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές
`Αρθρο 27. Οφειλέτες εις ολόκληρον
ΙΙΙ. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις
`Αρθρο 28. Διατήρηση ισχύος
`Αρθρο 29. Δικαίωμα επιλογής
`Αρθρο 30. Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
`Αρθρο 31 Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται
`Αρθρο 32 Δικαίωμα καταγγελίας
`Αρθρο 33. Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης
`Αρθρο 34 Συμβάσεις εργασίας
`Αρθρο 35. Επιφύλαξη κυριότητας
`Αρθρο 36. Συμψηφισμός
IV . Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση
`Αρθρο 37. Δικαίωμα αποχωρισμού
`Αρθρο 38. Πτωχευτική διεκδίκηση
`Αρθρο 39. Διεκδίκηση πωλητή
`Αρθρο 40. `Ασκηση της διεκδίκησης
V . Πτωχευτική ανάκληση
`Αρθρο 41. Κανόνας
`Αρθρο 42. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης
`Αρθρο 43 Πράξεις δυνητικής ανάκλησης
`Αρθρο 44. Δόλια βλάβη των πιστωτών
`Αρθρο 45 Εξαιρούμενες πράξεις
`Αρθρο 46. Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών
`Αρθρο 47. Πληρωμή χρηματογράφων
`Αρθρο 48. Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση
`Αρθρο 49. Συνέπειες της απόφασης
`Αρθρο 50. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου
`Αρθρο 51. Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Ι. Γενική διάταξη
`Αρθρο 52 Τα όργανα της πτώχευσης
ΙΙ. Το πτωχευτικό δικαστήριο
`Αρθρο 53. Αρμοδιότητα
`Αρθρο 54. Διαδικασία
`Αρθρο 55 Ανακοπή, έφεση και αναίρεση
`Αρθρο 56. Πτωχευτική ανακοπή
`Αρθρο 57. Αίτηση ανάκλησης
ΙΙΙ . Ο εισηγητής
`Αρθρο 58 Ορισμός εισηγητή
`Αρθρο 59 Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης
`Αρθρο 60 Διατάξεις του εισηγητή
`Αρθρο 61 Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή
`Αρθρο 62 Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη
Ι V . Ο σύνδικος
`Αρθρο 63 Ποιος διορίζεται σύνδικος
`Αρθρο 64 Αντικατάσταση συνδίκου
`Αρθρο 65 Δημοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτές
`Αρθρο 66. Συντηρητικά μέτρα
`Αρθρο 67 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.
`Αρθρο 68 Αποσφράγιση - απογραφή
`Αρθρο 69. Ενημέρωση εισηγητή
`Αρθρο 70 Έκθεση του συνδίκου
`Αρθρο 71 Διατροφή του οφειλέτη και της οικογένειάς του
`Αρθρο 72. Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη
`Αρθρο 73. Είσπραξη απαιτήσεων -κατάθεση και ανάληψη χρημάτων
`Αρθρο 74 Συμβιβασμός επί απαιτήσεων
`Αρθρο 75 Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
`Αρθρο 76. Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός
`Αρθρο 77 Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών
`Αρθρο 78. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80 Ευθύνη του συνδίκου
`Αρθρο 81 Αντιμισθία του συνδίκου
V . Η συνέλευση των πιστωτών
`Αρθρο 82 Σύγκληση της συνέλευσης
`Αρθρο 83 Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία
`Αρθρο 84 Τρόπος εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσης
V Ι. Η επιτροπή πιστωτών
`Αρθρο 85. Εκλογή
`Αρθρο 86. Καθήκοντα της επιτροπής
`Αρθρο 87. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής πιστωτών
`Αρθρο 88. Ευθύνη των μελών της επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ι . Αναγγελία
`Αρθρο 89. Πρόσκληση για αναγγελία
`Αρθρο 90 Προθεσμία αναγγελίας
`Αρθρο 91. Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας
`Αρθρο 92 Εκπρόθεσμη αναγγελία
ΙΙ . Επαλήθευση
`Αρθρο 93 Πώς γίνεται η επαλήθευση
`Αρθρο 94. Αμφισβήτηση απαιτήσεως
`Αρθρο 95 Αντιρρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 96 Γενική διάταξη
`Αρθρο 97. Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας
`Αρθρο 98 Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ
`Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης
`Αρθρο 100 Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών
`Αρθρο 101 Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων -Σύμπραξη τρίτων
`Αρθρο 102 Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
`Αρθρο 103 Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 104 Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 105 Δικάσιμος - Κλητεύσεις
`Αρθρο 106 Αυτοδίκαιη αναστολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
`Αρθρο 107. Γενική διάταξη
`Αρθρο 108 Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης
`Αρθρο 109 Ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου
`Αρθρο 110 Περιορισμός εκ του νόμου
`Αρθρο 111 Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων
`Αρθρο 112. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών
`Αρθρο 113. Αρχή της ίσης μεταχείρισης
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115 Αποδοχή του σχεδίου
`Αρθρο 116. Κανόνες ψηφοφορίας. Τεκμήρια
`Αρθρο 117. Συζήτηση και ψηφοφορία
`Αρθρο 118 Τροποποιήσεις του σχεδίου
`Αρθρο 119. Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο
`Αρθρο 120 Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκου
`Αρθρο 121. Πλειοψηφίες για αποδοχή του σχεδίου
`Αρθρο 122 Δικαστική επικύρωση
`Αρθρο 123. Σχέδιο με όρους
`Αρθρο 124 Λόγοι απόρριψης του σχεδίου
`Αρθρο 125. Αποτελέσματα της επικύρωσης
`Αρθρο 126. Τίτλος εκτελεστός
`Αρθρο 127. Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση
`Αρθρο 128 Αποτελέσματα της ακύρωσης
`Αρθρο 129. Ατομική ανατροπή του σχεδίου
`Αρθρο 130. Κήρυξη νέας πτώχευσης
`Αρθρο 131 Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. Η ένωση των πιστωτών
`Αρθρο 132. Γενική διάταξη
`Αρθρο 133. Φορολογικές διευκολύνσεις
`Αρθρο 134. Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών
ΙΙ. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου
`Αρθρο 135 Γενική διάταξη
`Αρθρο 136 Εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού
`Αρθρο 137 Διάταξη του εισηγητή
`Αρθρο 138 Περιεχόμενο και δημοσίευση της διακήρυξης
`Αρθρο 139 Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών
`Αρθρο 140 Κατακύρωση
`Αρθρο 141 Η σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης
`Αρθρο 142. Σύμπραξη του Δημοσίου
`Αρθρο 143. Εξόφληση του τιμήματος
`Αρθρο 144 Επανάληψη του δημόσιου πλειστηριασμού
`Αρθρο 145. Χωριστή εκποίηση των κατ΄ ιδίαν στοιχείων του ενεργητικού
ΙΙΙ. Η εκποίηση των κατ΄ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη
`Αρθρο 146. Εκποίηση κινητών
`Αρθρο 147. Εκποίηση ακινήτων
`Αρθρο 148 Διαδικασία διακήρυξης
`Αρθρο 149. Προσφορές
`Αρθρο 150 Επανάληψη πλειστηριασμού
IV . Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης
`Αρθρο 151. Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ.
`Αρθρο 152 Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
V . Διανομές προς τους πιστωτές
`Αρθρο 153. Πίνακας διανομής
`Αρθρο 154
`Αρθρο 155. Ειδικά προνόμια
`Αρθρο 156 Συρροή προνομίων
`Αρθρο 157.
`Αρθρο 158.
`Αρθρο 159.
`Αρθρο 160.
`Αρθρο 161 Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 162 Γενική διάταξη
`Αρθρο 163. Εκδίκαση αμφισβητήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 164 Γενικά
`Αρθρο 165 Η λογοδοσία του συνδίκου
`Αρθρο 166 Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
`Αρθρο 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
`Αρθρο 168 Αίτηση περί απαλλαγής
`Αρθρο 169 Απόφαση περί απαλλαγής
`Αρθρο 170 Συνέπειες της αποκατάστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 171 Χρεοκοπία
`Αρθρο 172. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή
`Αρθρο 173. Ποινική ευθύνη τρίτων
`Αρθρο 174. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών
`Αρθρο 175. Αδικήματα συνδίκων
`Αρθρο 176. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων
`Αρθρο 177. Δικονομικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 178. Περιορισμός ευθύνης
`Αρθρο 179. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα
`Αρθρο 180. Έναρξη ισχύος του κώδικα
`Αρθρο 181. Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 182. Μεταβατικό δίκαιο

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: