Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1146/1972 - Άρθρο 4

4. Οι συνταλεσταί των, δι΄ εκάστην μεταβίβασιν της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων τελών χαρτοσήμου ορίζονται κατά κατηγορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ως ακολούθως:

α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως:

Δι΄ ισχύν κινητήρος μέχρι και τεσσάρων (4) φορολογηγίσων ίππων είς δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) ανά ίππον.

Δι΄ ισχύν κινητήρος μεγαλύτεραν των τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων είς δραχμάς χιλίας (1.000), προσαυξανομένας κατά εκατόν (100) δραχάς δι΄ έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων ισχύος κινητήρος.

β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, μετά η άνευ μετρητού, είς δραχμάς εκατόν είκοσιν (120) ανά φορολογήσιμον ίππον.

γ) Μοτοσυκλέτται, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, είς δραχμάς διακοσίας (200) ανά φορολογήσιμον ίππον.

δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, πάσης κατηγορίας και χρήσεως:

Διά μικτόν βάρος μέχρι και τεσσάρων (4) τόννων είς δραχμάς οκτακοσίας (800) ανά τόννον.

Διά μικρόν βάρος μεγαλύτερον των τεσσάρων (4) τόννων είς δραχμάς τρείς χιλιάδας διακοσίας (3.200), προσαυξανομένας κατά τριακοσίας (300) δραχμάς δι΄ έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) τόννων μικτού βάρους.

στ) Λεωφορεία, πάσης κυκλοφορίας και χρήσεως, είς δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) ανά θέσιν καθημένου επιβάτου και είς δραχμάς πεντήκοντα (50) ανά θέσιν ορθίου επιβάτου.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: