Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1146/1972 - Άρθρο 5

`Αρθρον 5
1. Επί μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας διά της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε διότι η κατάρτισις τοιούτου εγγράφου προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως, είτε διότι εις τον τύπον του εγγράφου τούτου οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται, απαιτείται, όπως προσκομισθή εις τον συμβολαιογράφον βεβαίωσις του, κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου, αρμοδίου οργάνου, περί του ύψους των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του μεταβιβαζομένου οχήματος. Η βεβαίωσις αύτη προσαρτάται εις το καταρτιζόμενον συμβόλαιον, γινομένης ειδικής περί τούτου μνείας εν αυτώ. Μόνον μετά την καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφορών του μεταβιβαζομένου οχήματος και προσάρτησιν εν τω συμβολαίω του σχετικού γραμματίου, καταβολής είναι δυνατή η υπογραφή του συμβολαίου.

2. Όπου διά την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ΄ όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος διά συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδας (0.018). Καθ΄ όμοιον τρόπον εξευρίσκεται, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, διά την υπό του Οικονομικού Εφόρου εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδήματος.

3. Αι εκ των κειμένων διατάξεων ισχύουσαι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος απαλλαγαί από της καταβολής των κατά τας διατάξεις του παρόντος τελών χαρτοσήμου διατηρούνται εν ισχύ.

4. Διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται τα της ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά το άρθρον 3 του παρόντος καταχωρίσεως και διαγραφής, τα αρμόδια όργανα άτινα θα προσδιορίζουν δι΄ έκαστον μεταβιβαζόμενον όχημα ή μοτοσυκλέτταν, το ύψος των κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένων τελών χαρτοσήμου, θα βεβαιούν το γνήσιον των υπογραφών των συμβαλλομένων και θα ενεργούν και θεωρούν εκάστην τοιαύτην καταχώρισιν, ως επίσης και η εν γένει διαδικασία, ήτις δέον να τηρήται κατά τους ανωτέρω προσδιορισμούς, καταχωρίσεις και θεωρήσεις.

5. `Ανευ της εξ ολοκλήρου καταβολής των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της καταχωρίσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος της σχετικής συμφωνίας των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών εις το βιβλιάριον μεταβολών, όπου απαιτείται αύτη, δεν επέρχεται η κτήσις δικαιώματος κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, ή ετέρου εμπράγματος δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας.

6. Διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος καταχώρισιν της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί του αυτοκινήτου, ως και την θεώρησιν των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών, εις το βιβλιάριον μεταβολών απαιτείται επί ποινή ακυρότητος, όπως προσκομισθεί εις την αρμοδίαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν βεβαίωσις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας αμφοτέρων των εξαμήνων του οικονομικού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις, των τυχόν οφειλομένων τελών προηγουμένων εξαμήνων, των οφειλομένων κρατήσεων των Ν.Δ./των 2512/1053 «περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθμίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, θεωρήσεως, εκδόσεως και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την μεταφοράν αγαθών δι΄ αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», και 3839/1958 «περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας αυτοκινήτων και του Νόμου 1910/1944 «περί προστασίας πολυτέκνων κλπ.» και του Ν.4045/1960 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς, του χαρτοσήμου, ως και των τυχόν οριστικώς βεβαιωθέντων προστίμων».. Εις ήν περίπτωσιν η μεταβίβασις του αυτοκινήτου πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ο υπόχρεως δικαιούται εκπτώσεως δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί των προκαταβαλλομένων τελών του δευτέρου εξαμήνου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: