Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5052

Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 68),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού,

γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987),

δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

ε. του π.δ. 127/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού" (Α΄ 157),

στ. του π.δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α΄ 121).

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:

i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2, κατ΄ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987).

2. Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00.

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ΄ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ΄ ύλην αρχής.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987).

`Αρθρο 2
Πίνακας

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΟΥΡΟΣ

3ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ

66131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα

25210-57200

ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ

640 04

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος

25930-22690

ΛΟΥΣΥ

ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2

654 04

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα

2510600060

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ -ΕΥΗΣ

3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ

691 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κομοτηνή

25310-33560

ΤΟΥΕΝΤΙ ΟΥΑΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21

145 62

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ -ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά

210-6233521

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

192 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα

210-5589700

ΠΛΑΖΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄2

10564

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ -ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα

210-3352400

ΕΛΛΗΝΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 177

17121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ν. Σμύρνη

210-9311494

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΙΤΥ

ΜΑΡΝΗ 46 ΚΑΙ ΦΑΒΙΕΡΟΥ

104 38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ -ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα

210-5226571

ΑΥΡΑ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2

180 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα

22970-22303

ΠΑΡΚ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 103

185 35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς

210-4524611/4

ΚΑΣΤΡΟ

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

833 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

`Αγιος Κήρυκος

22750-23480

ΜΥΤΙΛΑΝΑ ΧΩΡΙΟ

{ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ}

811 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη

22510-20653/5

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

814 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Μύρινα

22540-24002

ΧΙΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 2 ΠΡΟΚΥΜΑ

821 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Χίος

22710-44401/10

ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΕΜΙΕ ΧΕΡΤ ΧΟΤΕΛ

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΥ 10

301 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο

26410-58661

ΑΣΤΗΡ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 16

262 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πάτρα

+302610277502

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

ΕΠΤΑ ΛΑΚΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

511 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά

24620-85600

ΑΡΤΑ ΠΑΛΛΑΣ

5 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ -ΑΘΗΝΩΝ

472 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

`Αρτα

26810-61530/2

ΚΙΕΡΙΟΝ

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΖΕΛΛΑ

431 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα

24410-71923

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 24

412 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λάρισα

2410-230101/4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΚΙΑΘΟΣ

370 02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σκιάθος

24270-22488

ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΝΟ-ΠΟΥΛΟΥ

421 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίκαλα

24310-63130

ΙΑΣΩΝ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1

383 33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος

24210-26075

ΦΑΜΙΛΙΑ

ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ

283 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκη

2674033366

ΙΠΠΟΤΩΝ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4

491 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα

26610-39041

ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

281 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι

26710-25581

ΜΠΟΣΚΕΤΟ

ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ

311 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα

26450-20244

ΑΙΓΕΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ

591 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια

23310-77777

ΡΟΤΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97

546 27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη

2310517121

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 26

552 36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα

2310-344871/4

ΒΕΡΓΙΝΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19

546 29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη

2310-516021

ΕΛΕΝΑ

ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 7

621 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες

23210-63103

ΜΑΡΕΛΙΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

631 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πολύγυρος

23710-25088

ΛΑΤΩ

ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 15

712 02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο

2810-228103

ΝΑΪΑΔΕΣ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 7

721 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

`Αγιος Νικόλαος

28410-24464

ΕΛΙΝΑ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 157

741 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυμνο

2831-027395

ΙΡΕΝΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 9

73100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά

28210-94667

ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

84701

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Μεγαλοχώρι

2286028856

ΤΙΤΑΝΙΑ

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

857 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κάρπαθος

22450-22144

ΚΩΣ

ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2

853 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Κως

2242047100

ΑΚΤΗ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ -ΜΥΚΟΝΟΣ

846 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος

22890-22572

ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝ-ΝΙΑΝ

ΚΩ 35-37 ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

851 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος

22410-24661/5

ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΡΗΖΟΡΤ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 8

221 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη

2710-230300

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 26

201 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος

27410-26701

ΠΛΑΖΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 117

241 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα

27210-82590

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

321 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Λιβαδειά

22610-89680

ΔΕΛΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 41

351 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Λαμία

2231021600

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΟΘΙΑ

85200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Κάλυμνος

ΑΛΦΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28

58200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα

2381022221

ΔΙΩΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 10

45444

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα

2651027864

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58Α

46100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα

2665028346

ΗΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β5

21100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναυπλίου

2752028184

ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 91

23100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη

2731022161

ΟΡΦΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3

60100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη

2351077800

ΕΥΡΙΔΙΚΗ

ΣΟΛΩΝΟΣ 15

61100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς

2341022512

ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ

59100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια

2331077777

ΑΥΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19

48100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα

2682021230

ΚΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

84400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος

2284025001

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Ζ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ 28

84200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΤΗΝΟΥ

Τήνος

2283022422

ΕΡΜΗΣ

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

84100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

Σύρος

2281083011

ΞΕΝΙΑ

ΧΩΡΑ

84300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

Νάξος

2285025068

ΑΝΕΖΙΝΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΑ

84801

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Μήλος

2287024009

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΝΗ

ΧΩΡΑ

84500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

`Ανδρος

2282023471

ΜΕΣΣΑΡΙΑ

ΧΩΡΑ

84006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ -ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Κύθνος

2281031672

ΛΕ ΚΑΝΤΙΝ

1ο ΧΛΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ

36100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι

2231080132

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2

33200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ

Ιτέα

2265033413

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

ΑΓΓΗΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 5

34100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Χαλκίδα

2221022375

ΠΑΝΘΕΟΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

271 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος

26210-29746

ΣΤΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 14

29100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος

2695042761

ΜΥΡΤΩ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 34

190 05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Νέα Μάκρη

22940-39300

ΞΑΝΘΗ

ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14

67100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθης

25410 -22996

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: