Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5366

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 77

Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 5331).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 178 του Ν. 4972/2022 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4982/2022 (Α΄ 195).

2. Το κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

13. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

14. Τα άρθρα 75 έως 91 του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

15. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

17. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

18. Την υπ΄ αρ. 30290/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 27585/14-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του Ν. 4818/2021 (Α΄ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου» (Β΄ 1145)» (Β΄ 1329).

19. Το από 31.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

20. Το υπό στοιχεία 2/175354/ΔΠΓΚ/12.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την ανάγκη για επιδότηση της τιμής του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης που καταγράφηκε στην τιμή του πετρελαίου και της συνεπακόλουθης αύξησης του κόστους των θέρμανσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2510989899 «Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών», η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και θα αντιμετωπιστεί με ανακατανομή πιστώσεων εντός του ως άνω Ειδικού Φορέα, βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 (Β΄ 5331) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel- oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3054/2002 , εξαιρουμένου του πετρελαίου θέρμανσης που δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «Διυλιστήρια»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ. «Εισαγωγείς καυσίμων»: οι εταιρείες κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που πραγματοποιούν εισαγωγές, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.

ε. «Πρατήρια υγρών καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων.

στ. «Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης»: οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας για πώληση πετρελαίου θέρμανσης.

ζ. «Τελικοί καταναλωτές»: τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται καύσιμο, από τα διυλιστήρια, από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, από τα πρατήρια καυσίμων και από τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για τελική χρήση. Οι τελικοί καταναλωτές διακρίνονται σε «βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές» και σε «οικιακούς καταναλωτές».

`Αρθρο 2
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής, καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμένου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

`Αρθρο 3
Ύψος και Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης -Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,20 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 από την 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περιόδου ισχύος της επιδότησης (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, βάσει των διατάξεων του ν. 3054/2002 και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων.

3. Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές. Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων.

3. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια, κατά την περίοδο ισχύος της επιδότησης της παρ. 1, περισσότερα καύσιμα από αυτά που τελικά διέθεσαν οι ίδιες στην εσωτερική αγορά (σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.

5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά την διάθεσή του στην αγορά προς τους τελικούς καταναλωτές.

`Αρθρο 4
Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Στο τέλος της περιόδου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 1 του άρθρου 3 και για τον προσδιορισμό του τελικού ύψους των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση του τελευταίου μήνα εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων καταθέτουν σε κάθε διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτική κατάσταση, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χορήγησης της επιδότησης. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των πωλήσεων γίνεται κατ΄ αναλογία των αγορών ανά διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων.

Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές), σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια και εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά, με την έκδοση χρεωστικού τιμολογίου από τα διυλιστήρια.

`Αρθρο 5
Μετακύλιση της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές

1. Η επιδότηση της παρ. 2 μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης επί το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών, με βάση τα προβλεπόμενα της υπ΄ αρ. 30290/21.03.2022 απόφασης (Β΄1329).

3. Ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες διατέθηκαν από τους δικαιούχους της παρ. 2 με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, και παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των εταιριών εμπορίας καυσίμων, των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να διατεθούν στην αγορά, με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πέραν του μηνός Δεκεμβρίου 2022 . Εφόσον και πέραν της ημερομηνίας αυτής παραμείνουν αδιάθετες επιδοτημένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στις αποθήκες των εταιριών εμπορίας καυσίμων, οι τελευταίες υποχρεούνται να επιστρέψουν προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις ποσότητες αυτές.

`Αρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της επιδότησης

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου, από την αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμολόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης. Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

2. Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της περιόδου ισχύος της επιδότησης, το κατά τα ανωτέρω αίτημα που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων σύμφωνα με το άρθρο 4, και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική κατάσταση των ιδίων, όσο και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εταιριών εμπορίας καυσίμων με βεβαίωση από τους ορκωτούς - ελεγκτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω παραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του Ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του Ν. 4446/2016.

4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: