Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 272
21 Δεκεμβρίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3518

Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 1 Αναδιάρθρωση και λειτουργία των κλάδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 2 Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών - Ειδική Προσαύξηση
`Αρθρο 3 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση
`Αρθρο 4 Πόροι του κλάδου κύριας σύνταξης
`Αρθρο 5 Προϋποθέσεις χορήγησης της Ειδικής Προσαύξησης
`Αρθρο 6 Χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση
`Αρθρο 7 Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης
`Αρθρο 8 Ποσό κύριας σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης
`Αρθρο 9 Οικονομική επιβάρυνση
`Αρθρο 10 Αναπροσαρμογή βάσης υπολογισμού εισφορών και παροχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 11 Σκοπός
`Αρθρο 12 Διοίκηση - Διαχείριση
`Αρθρο 13 Ασφαλιστέα πρόσωπα
`Αρθρο 14 Πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
`Αρθρο 15 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 16 Προϋποθέσεις απονομής παροχών
`Αρθρο 17 Καθορισμός ποσού σύνταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
`Αρθρο 18 Σκοπός
`Αρθρο 19 Διοίκηση - Διαχείριση
`Αρθρο 20 Ασφαλιστέα πρόσωπα
`Αρθρο 21 Πόροι του Κλάδου
`Αρθρο 22 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 23 Προϋποθέσεις χορήγησης και υπολογισμός εφάπαξ παροχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
`Αρθρο 24 Σκοπός
`Αρθρο 25 Διοίκηση - Διαχείριση
`Αρθρο 26 Ασφαλιστέα πρόσωπα
`Αρθρο 27 Ρύθμιση λοιπών θεμάτων
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 28 Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
`Αρθρο 29 Συνταξιοδοτικά θέματα
`Αρθρο 30 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
`Αρθρο 31 Ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους στο θέαμα - ακρόαμα
`Αρθρο 32 Ειδικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.
`Αρθρο 33 Σύσταση περιφερειακού υποκαταστήματος απονομής συντάξεων Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. Αθηνών
`Αρθρο 34 Σύσταση τοπικών υποκαταστημάτων και παραρτημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 35 Σύσταση υποδιεύθυνσης και τμημάτων στη διεύθυνση προμηθειών και χημικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 36 Σύσταση τριών υποδιευθύνσεων στη διεύθυνση τεχνικής και στέγασης της γενικής διεύθυνσης οικονομοτεχνικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 37 Ειδικά θέματα διοικητικής οργάνωσης
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΑΜΕΙΑ ΤΥΠΟΥ
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)
`Αρθρο 39 Ρυθμίσεις Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
`Αρθρο 40 Λογαριασμός δώρου εφημεριδοπωλών
`Αρθρο 41 Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης
`Αρθρο 42 Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 43 Υποχρεώσεις - κυρώσεις Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών φορέων
`Αρθρο 44 Αναγνώριση χρόνου στο Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 45 Εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
`Αρθρο 46 Οριοθέτηση υπαγωγής στην ασφάλιση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
`Αρθρο 47 Ρυθμίσεις Αυτοαπασχολουμένων
`Αρθρο 48 Ρυθμίσεις Φορέων Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
`Αρθρο 49 Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
`Αρθρο 50 Θέματα Ο . Α . Ε . Ε .
`Αρθρο 51 Σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε.
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)
`Αρθρο 52 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 53 Ειδικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 54 Ρυθμίσεις οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 55 Θέματα Τ . Ε . Α . Π . Ο . Κ . Α .
`Αρθρο 56 Καθορισμός εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλων καταργηθέντων φορέων κοινωνικής πρόνοιας
`Αρθρο 57 Θέματα του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων
`Αρθρο 58 Ειδικές Ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
`Αρθρο 59 Ρυθμίσεις φορέων και κλάδων ασθένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
`Αρθρο 60 Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
`Αρθρο 61 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 62 Διοικητικά θέματα
`Αρθρο 63 Θέματα οικονομικής οργάνωσης ασφαλιστικών φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 64 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακού Χωριού
`Αρθρο 66 Οργανισμός Εργατικής Εστίας
`Αρθρο 67 Διατάξεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 68 Ρυθμίσεις Σ.ΕΠ.Ε.
`Αρθρο 69 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: