Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 12/11/2011

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2216

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α΄ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του Ν. 4818/18-7-2021 (Α΄ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄5083) με ΑΔΑ 6ΖΑΙ46ΜΠ3Ζ-29Ω.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αντιστοίχιση των παθήσεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (Α΄ 166), με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

Κατάργηση της αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β΄ 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β΄ 2710).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:

1. Τα πρόσωπα που έχουν μία από τις παθήσεις του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 και δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές

3. Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 54 «Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988» του Ν.4818/18-7-2021 (Α΄ 124).

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων από το τέλος ταξινόμησης προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (Α΄ 166), και εφεξής πλέον στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Με την κοινοποιούμενη αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄ 5083) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής «ΚΥΑ») με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α.», αντικαθίσταται ο πίνακας αντιστοίχισης με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού του Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) ενώ καταργείται η αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β΄ 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β΄ 2710).

Ειδικότερα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης ΚΥΑ ορίζεται:

1. Στο άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογής το οποίο είναι η εκ νέου αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.1798/1988 (Α΄ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010.

2. Στο άρθρο 2, η διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μία από τις παθήσεις του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 από τα ΚΕ.Π.Α.

3. Στο άρθρο 3, οι τρόποι με τους οποίους οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ανακτούν τις Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. και ελέγχουν την εγκυρότητα τους.

3. Στο άρθρο 4, η κατάργηση της αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β΄ 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β΄ 2710). Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την καταργούμενη ανωτέρω ΚΥΑ, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης απόφασης.

4. Στο άρθρο 5, η ισχύς της ως άνω απόφασης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 4-11-2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: