Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3616

Αριθμ. 1347

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (114 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (2901/Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Την 339/18-07-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41 .

11. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν.

12. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν, και την 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Την ΚΡΞ/522243(3610)/21-8-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΤΡ07ΛΛ-5ΞΛ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 10.01.2020 περιοχές της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 στις ανωτέρω περιοχές.

14. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 10-01-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές:

• της Δ.Ε. Βεγορίτιδας και της Τ.Κ. Νησιού, της Τ.Κ. Βρυτών, της Τ.Κ. Σωτήρος, της Τ.Κ. Μεσημερίου, της Τ.Κ. Πλατάνης, της Τ.Κ. Φλαμουριών της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας

• της Τ.Κ. Αμπελείων, της ΔΕ Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας της ΠΕ Πέλλας

• της Τ.Κ. Δυτικού, της Τ.Κ. Αθήρων, της Τ.Κ. Ραχώνης, της Τ.Κ. Αγροσυκέας της Δ.Ε. Πέλλας του Δήμου Πέλλας

• της Τ.Κ. Λάκκας, της Τ.Κ. Πλαγιαρίου, της Τ.Κ. Αραβησσού, της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, της Δ.Ε. Κύρρου, του Δήμου Πέλλας

• της Τ.Κ. Γαλατάδων ,της Τ.Κ. Λιπαρού, της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δήμου Πέλλας

• της Τ.Κ. Δάφνης, της Τ.Κ. Καλυβιών, της Τ.Κ. `Ασπρου, της Τ.Κ. Νέας Ζωής της Δ.Ε. Σκύδρας και της Τ.Κ. Κρανέας, της Δ.Ε. Μενηίδος του Δήμου Σκύδρας ,της Π.Ε. Πέλλας

• του Δήμου Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Κ. Έδεσσας, της Τ.Κ. Ριζαρίου, της Τ.Κ. `Αγρα και της Τ.Κ. Καρυδιάς, της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Κ. Γιαννιτσών και της Τ.Κ. Μελισσίου, της Δ.Ε. Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Κ. Πέλλης και της Τ.Κ. Νέας Πέλλας της Δ.Ε. Πέλλας, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Κ. Μυλότοπου, της Τ.Κ. Αξιού και της Τ.Κ. Παλαιού Μυλότοπου, της Δ. Ε. Κύρρου, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Τ.Κ. Καριώτισσας, της Τ.Κ. Παλαιφύτου, της Τ.Κ. Δροσερού και της Τ.Κ. Τριφυλλίου, της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Δ.Κ. Σκύδρας, της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Τ.Κ. Ριζού, της Τ.Κ. Σεβαστιανών, της Τ.Κ. Λιτοχωρίου, της Τ.Κ. Αρσενίου και της Τ.Κ. Πετραίας της Δ.Ε. Σκύδρας, του Δήμου Σκύδρας, της Π.Ε. Πέλλας

• της Τ.Κ. Ανύδρου, της Τ.Κ. Καλής, της Τ.Κ. Προφήτου Ηλιού, της Τ.Κ. Καλλιπόλεως και της Τ.Κ. Μανδάλου, της Δ.Ε. Μενηίδος ,του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας που λήγουν ή έληξαν από 10-07-2019 μέχρι και την 10-01-2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10-01-2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 10-07-2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: