Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4607/2019 - Άρθρο 56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 56 Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

«ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στην Αθήνα σήμερα στις 27 Φεβρουαρίου 2019 Αφενός

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα πρόσωπα που περιγράφονται πλήρως στα `Αρθρα 6 και 7 του παρόντος τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, και εμφαινόμενα, διά των διαχειριστριών εταιρειών, στο Παράρτημα Ι, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς, για την υπογραφή του παρόντος, από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής τα «μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας») καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,

Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού

Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού είναι ο καθορισμός του πλαισίου για την Νέα Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συνυποσχετικού

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Νέο Συνυποσχετικό και η συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των πλοιοκτητριών εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

3. Πέραν της συνομολογημένης διά του παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωμα εκ του ν. 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγματος και του εν γένει θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.

4. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι το μη εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσμιο εισόδημα τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του Ν. 27/1975 , καθώς και από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσδιορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έτος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων δικαιούχων των ναυ­τιλιακών μερισμάτων, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την συμπλήρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των ποσών των εισαγομένων μερισμάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαμβάνεται για πρώτη φορά για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων που αποκτώνται στο έτος 2018 που δηλώνονται με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2019.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από ένα έκαστο φυσικό πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας στο Ελληνικό Δημόσιο στις προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος και παρακολουθείται με τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από την Ναυτιλία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη είναι τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, και με την προϋπόθεση οι διαχειρίστριες αυτών εταιρείες να έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυμούν μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, και εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία είναι μικρότερο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα νομικά πρόσωπα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι του παρόντος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συμψηφίζεται με τυχόν πλεόνασμα στο άλλο έτος αυτής.

2. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά μετά από κάθε διετία εφαρμογής αυτής από τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται με το παρόν, με αποκλειστικό έργο την διαπίστωση του ύψους των ετησίων εσόδων, το τυχόν έλλειμμα ανά έτος στην κάθε διετία και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για τις ενέργειές τους.

Η επιτροπή αυτή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος σε έτος της κάθε διετίας εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόμη και στα δύο (2) έτη αυτής, κάθε μία από τις εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο της με επιμερισμό του συνολικού ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην προηγούμενη διετία, ανάλογα με το ποσό του φό­ρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόμενο της διετίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το έλλειμμα αυτό από την παραπάνω τριμελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται εκείνο που διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου αυτού.

4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την προηγούμενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο όλων των εταιρειών του παραρτήματος Ι, υπολογίζεται με βάση στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται εντός του μηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος στην αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Το παραπάνω ποσό ελλείμματος προσδιορίζεται διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία προσδιορισμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, κάθε δεσμευόμενο και δικαιούμενο φυσικό πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος και επέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

2. Κάθε δεσμευόμενο και δικαιούμενο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας δεν επέχει καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων μελών ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο μέλος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του παρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Νέο Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυποσχετικού

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Εάν το Νέο Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιημένο, η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσμεύεται από αυτό.

3. Μετά την κύρωση του Νέου Συνυποσχετικού, τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή του με νέο νόμο.

4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιό του.

5. Το Νέο Συνυποσχετικό καταργεί κάθε άλλη πρόβλεψη του προηγουμένου Συνυποσχετικού και των Προσθέτων Πράξεων αυτού, περί της Οικειοθελούς Παροχής.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Περίπτωση ανωτέρας βίας

Η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυ­σχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών-Διαιτησία

1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών διένεξη ή διαφωνία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το Νέο Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

3. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.

4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια.

Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΝΕΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στον Πειραιά σήμερα στις Αφενός οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εκπροσωπούνται, καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» και από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,

Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο.
Σκοπός του Νέου Συμφωνητικού

Σκοπός του Νέου Συμφωνητικού είναι η δέσμευση των Συμβαλλομένων ότι θα προβούν στη Νέα Οικειοθελή Παροχή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος και του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο.
Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συμφωνητικού

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία υπογραφής του από τους Συμβαλλόμενους, όπως εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος και η συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 3ο.
Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόμενων ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των πλοιοκτητριών της προηγούμενης παραγράφου, κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

3. Πέραν της συνομολογημένης διά του παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωμα εκ του ν. 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγματος και του εν γένει θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.

4. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι το μη εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσμιο εισόδημα τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του ν. 27/1975 , καθώς και από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο.
Προσδιορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έτος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Μερών, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τη συμπλήρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των ποσών των εισαγομένων μερισμάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαμβάνεται για πρώτη φορά για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων που αποκτώνται στο έτος 2018 που δηλώνονται με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2019.

ΑΡΘΡΟ 5ο.
Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

Η νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από έναν έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών στο Ελληνικό Δημόσιο στις προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος και παρακολουθείται με τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Ναυτιλία.

ΑΡΘΡΟ 6ο.
Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Από το Νέο Συνυποσχετικό, δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη είναι τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 επ. του ν. 27/1975.

2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν υπογράψει το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυμούν μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 7ο.
Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Κατά την εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού, και εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία είναι μικρότερο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη του παρόντος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συμψηφίζεται με τυχόν πλεόνασμα στο άλλο έτος αυτής.

2. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά μετά από κάθε διετία εφαρμογής αυτής από τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται με το παρόν, με αποκλειστικό έργο τη διαπίστωση του ύψους των ετησίων εσόδων, το τυχόν έλλειμμα ανά έτος στην κάθε διετία και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για τις ενέργειές τους.

Η επιτροπή αυτή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος σε έτος της κάθε διετίας εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόμη και στα δύο (2) έτη αυτής, έκαστος εκ των Συμβαλλομένων Μερών και μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο του με επιμερισμό του συνολικού ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην προηγούμενη διετία, ανάλογα με το ποσό του φόρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόμενο της διετίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το έλλειμμα αυτό από την παραπάνω τριμελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται εκείνο που διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου αυτού.

4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την προηγούμενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο των Συμβαλλομένων Μερών, υπολογίζεται με βάση στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται εντός του μηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος στην αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Το παραπάνω ποσό ελλείμματος προσδιορίζεται διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία προσδιορισμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο.
Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Ιδιωτικού Συμφωνητικού κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενο και επέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν επέχει καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων μελών ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο μέλος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου Συμβαλλόμενο Μέρος του παρόντος Νέου Ιδιωτικού Συμφωνητικού ούτε θα συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε βάρος των Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλον τρόπο σχετικά με το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή το Νέο Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο.
Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο

Οι Συμβαλλόμενοι διά του παρόντος εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να διαπραγματευτεί και να υπογράψει για λογαριασμό τους Νέο Συνυποσχετικό

με το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο μηχανισμός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συμφωνητικού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος του Ελληνικού Δημοσίου, φέροντας τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με αυτό. Ο εξουσιοδοτούμενος προς υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων, ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλον τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο.
Τροποποίηση

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11ο.
Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυποσχετικού

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 12ο.
Περίπτωση ανωτέρας βίας

Η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του.

ΑΡΘΡΟ 13ο.
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών-Διαιτησία

Κάθε διαφορά, διένεξη ή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το παρόν Συμφωνητικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή του, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται αποκλειστικώς και μερικώς με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της διαιτησίας του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δίκαιο.

Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: