Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4607/2019 - Άρθρο 51

`Αρθρο 51 Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του Ν. 2960/2001
1. Στο άρθρο 55 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής:

«ιβ) «Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου»: Η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση.

ιγ) «Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου» είναι:

αα. ο Προμηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179), για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου,

ββ. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011 , για την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Τελωνειακές Υπηρεσίες, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν από την 1.7.2019.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: