Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παράρτημα πίνακες

Διαγράμματα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

24 Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 65

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4607
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV . Τροποποίηση του Ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6
`Αρθρο 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
`Αρθρο 8 Αντικείμενο
`Αρθρο 9 (άρθρο 1 παρ. 1 και 2 και άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας) Προσθήκη άρθρου 12α και παρ. 1α στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 345 ΚΑΙ 346/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 11 (σημεία 1, 2 και 5 του άρθρου 2 και άρθρο 4 της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ) Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 12 (σημείο 4 του άρθρου 2 και άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ) Τροποποιήσεις του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 13 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ) Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 14 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 345/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 15 Αρμόδια Αρχή
`Αρθρο 16 `Αρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
`Αρθρο 17 Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013
`Αρθρο 18 Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 346/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 19 Αρμόδια Αρχή
`Αρθρο 20 `Αρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
`Αρθρο 21 Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013
`Αρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2971/2001
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 7Α του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 30 Προσθήκη άρθρου 12 Α στον Ν . 2971/2001
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 32 Προσθήκη άρθρου 13 Α στον Ν . 2971/2001
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 34 Προσθήκη άρθρου 14 Α στον Ν . 2971/2001
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 37 Προσθήκη άρθρου 16 Α στον Ν . 2971/2001
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 39 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 41 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 42 Μεταβατικές Διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
`Αρθρο 43 Απλούστευση διαδικασιών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
`Αρθρο 44 Γραφείο Επιθεώρησης
`Αρθρο 45 Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
`Αρθρο 46 Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμήματος δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Καλαμάτας
`Αρθρο 47 Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμημάτων δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Κοζάνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 48 Θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 51 Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013
`Αρθρο 54 Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4446/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 56 Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4053/2012
`Αρθρο 60 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου -τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 61 Θέματα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
`Αρθρο 62 Τροποποίηση του Ν. 4557/2018
`Αρθρο 63 Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του Ν. 128/1975
`Αρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Ν. 4209/2013
`Αρθρο 65 Τροποποίηση των άρθρων 23β, 33, 93α και 96 του Ν. 4099/2012 για την ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ
`Αρθρο 66 Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώματος
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4479/2017 (Α΄ 94)
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 60 του π.δ. 142/2017
`Αρθρο 69 Παράταση προθεσμιών του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 70 Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
`Αρθρο 71 Ρυθμίσεις για το αποθεματικό κεφάλαιο της ΕΤ.Α.Δ.
`Αρθρο 72 Τροποποίηση του άρθρου 193 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 73 Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
`Αρθρο 74 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992
`Αρθρο 75 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4530/2018
`Αρθρο 76 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: