Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

E4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου


Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμ.υπερωριακής απασχ


Ε11.1: Έντυπο λήψης άδειας ειδικού σκοπού


Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 858

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθ. πρωτ.: 12338/Δ1.4372

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότη­τας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι­κού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθη­κε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' και παρ. 3 περ. α'και περ. στ' της ΠΝΠ Α' 55/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντι­μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

2. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212).

3. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συ­νταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

(Α' 130).

4. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολο­γική Διοίκηση και του Ο. Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδο­τικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2.

5. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απα­σχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α' 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

6. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 τουπ.δ. 246/2006 «Γε­νικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΕ. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001»(Α' 261).

7. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ­λες διατάξεις» (Α' 5).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο­μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών »(Α' 121).

 

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη­τικών Τομέων»(Α' 123).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. 10.Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων [και ιδίως άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937 (Α' 98), άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α' 35), άρθ. 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α' 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α' 95), άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α' 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235), και τις υπ' αριθμ. υπουργικές αποφάσεις 6958/13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961, (Β' 350), 39431/6-6-1961 (Β' 234)και 65982/13-1-1966 (Β' 600)].

13. Τον α. ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. στ' υπο-περ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α' 89).

14. Το άρθ. 5 παρ 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώ­σεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α' 299).

15. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροπο­ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α' 98).

16. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο­νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

17. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργη­ση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγω­γή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206).

18. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα­σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137) και τον Κα­νονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προ­στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα­σίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ. 1-88).

19. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλ­λες διατάξεις» (Α' 258).

20. Την. παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνω­ση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268).

21. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ' του ν. 2972/2001 «Εκσυγ­χρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137).

22. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111).

23. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ­νηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).

24. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμά­των Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170).

25. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφά­λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α' 195).

26. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι­κής 2013-2016» (Α' 222).

27. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107).

28. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπι­ση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (α' 88).

29. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποι­ήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α' 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235).

30. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β' 4173/14-11-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

31. Την υπ' αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως τροποποιή­θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 989/1.9.1980 (Β' 905) και υπ' αριθμ. 128/21.1.1986 (Β' 73) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.

32. Την με αριθ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυ­πουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168).

33. Την με αριθ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ­μάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β' 183).

34. Την με αριθ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίω­σης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β' 453).

35. Την με αριθ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 από­φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνι­κής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονο­μίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παι­δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυ­τιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιο­μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Με­ταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μη­νιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β' 307).

36. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκη­σης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτο­βάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345).

37. Την με αριθ. 139931/Κ 1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι­σμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονο­μικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β' 1953).

38. Την με αριθ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι­σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β' 1441) και Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β' 2784) όμοιες.

39. Την με αριθ. Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδό­τησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματι­κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κα­τάρτισης (Σ.Ε.Κ)» (Β' 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β'2117).

40. Την με αριθ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοια της (Β' 866).

41. Τη με αριθ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότη­ση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φο­ρείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340).

42. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

43. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β' 3520/ 19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

44. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομο­θεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με την οποία ανεστάλη κατ' ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4 Συμπληρω­ματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, Ε12 - e-ΟΓΚΟΔΟΜΩ: Αναγ­γελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

45. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Τροποποιείται η αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β' 3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορι­σμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιό­τητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Ορ­γανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/ 7-10-2019 (Β'3751/10-10-2019) υπουργική απόφα­ση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β' 4293/27-11-2019) υπουργική απόφαση ως εξής:

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.11, ως εξής:

«14.11 Έντυπα που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α και β της ΠΝΠ Α' 55/11.03.2020

Α. Σε εφαρμογή της ΠΝΠ Α' 55/11.03.2020 «Κατεπεί­γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», από την έναρξη ισχύος της οποίας αναστέλλεται έως και 10 Απριλίου 2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφο­ριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απα­σχόληση, αναστέλλεται αντίστοιχα έως και 10 Απριλίου η υποχρέωση καταχώρισης των εντύπων:

α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωρα­ρίου

β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωρια­κής απασχόλησης

γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμε­νου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Β. Για το ως άνω χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνω­στοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκε­ντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, κα­θώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιή­θηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκα­ήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη, τα οποία παύουν να ισχύουν από τις 11 Απριλίου 2020:

α) «Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020)».

β) «Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωρια­κής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/ 11.03.2020)».

γ) «Ε 12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμε­νου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020)».

Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 3α της ΠΝΠ Α' 55/11.03.2020 .

Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστη­μα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετι­ζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/ 11.03.2020)», μετά το πέρας της 10.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέ­χρι τις 15.4.2020.

Το εν λόγω έντυπο παύει να ισχύει από τις 16 Απριλίου 2020.».

Άρθρο δεύτερο

1. Στα στοιχεία των ως άνω προσωρινών ειδικού σκο­πού εντύπων, δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55 /11.03.2020) μέσω των ανωτέρω ανασταλθέντων εντύπων.

2. Συμπληρώνεται με τα έντυπα ειδικού σκοπού το παράρτημα της αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώ­ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Προστίθεται Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συ­μπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ­νου (Α' 55/11.03.2020).

β) Προστίθεται έντυπο Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55 /11.03.2020)».

γ) Προστίθεται Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο ει­δικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περι­εχομένου (Α' 55/11.03.2020).

δ) Προστίθεται έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικο­δομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020).

 

Άρθρο τρίτο

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β' 3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορι­σμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιό­τητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Ορ­γανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/ 7-10-2019 (Β' 3751/10-10-2019) υπουργική απόφα­ση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (B' 4293/27-11-2019) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: