Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 30

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4520

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
`Αρθρο 1 Ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης
`Αρθρο 2 Σκοπός
`Αρθρο 3 Πόροι
`Αρθρο 4 Παροχές και υπηρεσίες
`Αρθρο 5 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 6 Σύνθεση - Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητή
`Αρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης
`Αρθρο 9 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού
`Αρθρο 11 Νομική υποστήριξη
`Αρθρο 12 Μεταβατική διάταξη για θέματα νομικής υποστήριξης
`Αρθρο 13 Διοικητική οργάνωση του ΟΠΕΚΑ
`Αρθρο 14 Διάρθρωση
`Αρθρο 15 Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου
`Αρθρο 16 Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης
`Αρθρο 17 Τμήμα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονομικής Μέριμνας
`Αρθρο 18 Γραφείο Υποστήριξης Νομικού Συμβούλου του Κράτους
`Αρθρο 19 Γενική Διεύθυνση Παροχών
`Αρθρο 20 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Παροχών
`Αρθρο 21 Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων
`Αρθρο 22 Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 23 Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 24 Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας
`Αρθρο 25 Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών
`Αρθρο 26 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 27 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 28 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
`Αρθρο 29 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 30 Διεύθυνση Πληροφορικής
`Αρθρο 31 Περιφερειακές Υπηρεσίες
`Αρθρο 32 Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων -Αρμοδιότητες
`Αρθρο 33 Κατανομή και ανάθεση υποθέσεων
`Αρθρο 34 Θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 35 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα
`Αρθρο 36 Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στους νέους κλάδους/ειδικότητες
`Αρθρο 37 Θέματα προσωποπαγών θέσεων
`Αρθρο 38 Προσόντα διορισμού - πρόσληψης
`Αρθρο 39 Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
`Αρθρο 40 Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Διευθύνσεων
`Αρθρο 41 Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Τμημάτων
`Αρθρο 42 Κλάδοι Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
`Αρθρο 43 Οικονομική διαχείριση και έλεγχος
`Αρθρο 44 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα οικονομικής διαχείρισης
`Αρθρο 45 Γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών -παραγραφή - απόδοση παροχών στους κληρονόμους και έξοδα κηδείας
`Αρθρο 46 Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών μέσων
`Αρθρο 47 Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)
`Αρθρο 48 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας
`Αρθρο 49 Τροποποίηση διατάξεων ΟΓΑ
`Αρθρο 50 Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 51 Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
`Αρθρο 52 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (Α΄ 22)
`Αρθρο 53 Θέματα προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 54 Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78)
`Αρθρο 55 Διαδικασία απόδειξης γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ρομανί
`Αρθρο 56 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 (Α΄236)
`Αρθρο 57 Χρηματοδότηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης κατασκηνώσεων
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 4456/2017 (Α΄24)
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65 Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
`Αρθρο 66 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: