Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2000

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε40/250

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 56

ΘΕΜΑ:

Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» ( άρθρο 14 Ν.2837/2000 ), ψηφίστηκε διάταξη για την οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων εργαζομένων, με τη μη παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ και την απόδοση της σ΄ αυτούς, εφόσον απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με το Βασικό Ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη ή με τους κατώτερους μισθούς ασφαλείας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν κατά την αντίστοιχη περίοδο καταβολής των αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου υπηρεσίας.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για να τύχουν του μέτρου της επιδότησης οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

1.1. Να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κλάδο ΣΥΝΤΑΞΗΣ από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

1.2. Προκειμένου για:

- υπαλλήλους, να εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για τουλάχιστον 25 ημέρες εργασίας κατά μήνα, με εξαίρεση τους μήνες πρόσληψης και απόλυσης και να αμείβονται με τον προβλεπόμενο εκάστοτε βασικό μισθό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας.

-ημερομισθίους, να αμείβονται με το εκάστοτε πλήρες βασικό Ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν ανά μήνα.

Εξαιρούνται δηλαδή του μέτρου της Ε.Ε.Ε. οι εργαζόμενοι, οι αποδοχές των οποίων καθορίζονται από Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

2. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

2.1.Το ποσό επιδότησης είναι ίσο με το ποσό, που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού της εκάστοτε προβλεπόμενης από την νομοθεσία του ΙΚΑ εισφοράς κλάδου Σύνταξης του ασφαλισμένου (σήμερα 6,67%) επί των εκάστοτε αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, χωρίο προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα.

Δηλαδή, το ποσό της Ε.Ε.Ε. υπολογίζεται στις βασικές αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις προσαυξάνει (προϋπηρεσία, οικογενειακά επιδόματα κλπ.)

Η ανωτέρω εργατική εισφορά δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται απευθείας στους εργαζόμενους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας.

Ο συντελεστής 6,67%, με βάση τον οποίο υπολογίζεται η επιδότηση της εργατικής εισφοράς παραμένει σταθερός ανεξάρτητα του κλάδου ασφάλισης (ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ -ΤΕΑΜ, κλπ.) των εργαζομένων.

2.2. Σύμφωνα με την από 23/5/2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( Π.Κ. 31/23-5-2000 ) για το δεύτερο εξάμηνο 2000 το βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη έχει διαμορφωθεί στις 6.988 δρχ. και ο βασικός μισθός του υπαλλήλου σε 155.948

δρχ.

Με βάση τα παραπάνω το ποσό της επιδότησης της εργατικής εισφοράς είναι:

α) για εργατοτεχνίτη: 6.988 χ 6,67% = 466 δρχ. για κάθε ημέρα εργασίας β) για υπάλληλο: 155.948 χ 6,67% = 10.401 δρχ., για πλήρη απασχόληση 25 ημερών το μήνα

2.3. Προς διευκόλυνση σας παρατίθεται πίνακας με τα βασικά ημερομίσθια και μισθούς εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του β΄ εξαμήνου 2000 καθώς και του ποσού της επιδότησης.

Όπως προαναφέρεται (παρ. 1.), οι αμειβόμενοι με τους μισθούς ή τα ημερομίσθια του πίνακα, είναι δικαιούχοι της επιδότησης, το ποσό της οποίας παραμένει αμετάβλητο.

ΑΠΟ 1/7 -31/12/2000

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/Ο

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε.

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/Ο

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε.

0-3

6.988

6,67%

466

0-3

7.687

6,67%

466

3-6

7.338

6,67%

466

3-6

8.037

6,67%

466

6-9

7.687

6,67%

466

6-9

8.386

6,67%

466

9-12

8.037

6,67%

466

9-12

8.736

6,67%

466

12-35

8.386

6,67%

466

12-35

9.085

6,67%

466

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/Ο

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε.

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/Ο

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε.

0-3

155.948

6,67%

10.401

0-3

171.543

6,67%

10.401

3-6

171.543

6,67%

10.401

3-6

187.138

6,67%

10.401

6-9

187.138

6,67%

10.401

6-9

202.733

6,67%

10.401

9-35

202.733

6,67%

10.401

9-35

218328

6,67%

10.401

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η μη παρακράτηση από τον εργοδότη της ανωτέρω εργατικής εισφοράς και η απόδοση της στον εργαζόμενο δεν αλλάζει σε τίποτα τον τρόπο ασφάλισης τους, που παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών.

Η παρέμβαση γίνεται μόνο στον τρόπο καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες οι οποίοι, στο εξής, θα πληρώνουν μειωμένες εισφορές, κατά το ποσό που αναλογεί στην Ε.Ε.Ε. των δικαιούχων εργαζομένων.

Προκειμένου να περιορισθεί η γραφειοκρατία κρίθηκε σκόπιμο να μην σχεδιαστούν νέα έντυπα (μισθολόγια, Β.Α.Ε. κλπ) και να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

3.1.ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1.1. Συμπλήρωση Μισθολογικών Καταστάσεων

Όπως είναι γνωστό οι μισθολογικές καταστάσεις συμπληρώνονται πλήρως σε όλες τις ενδείξεις με ευθύνη του εργοδότη.

Οι δικαιούχοι του μέτρου της Ε.Ε.Ε. θα καταχωρούνται με ξεχωριστές εγγραφές στις μισθολογικές καταστάσεις, κατά μισθολογική περίοδο και κλάδο ασφάλισης, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους από τους μη δικαιούχους και ο υπολογισμός των αντίστοιχων εισφορών. Στη στήλη του μισθολογίου με την ένδειξη "παρατηρήσεις" και στην πρώτη υποστήλη αυτής, θα αναγράφεται το ποσό της επιδότησης ανά δικαιούχο που υπολογίζεται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2. Η υποστήλη αυτή θα αθροίζεται κατά κλάδο ασφάλισης και το άθροισμα θα αφαιρείται από το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών των δικαιούχων.

Στην δεύτερη υποστήλη των παρατηρήσεων του μισθολογίου θα απεικονίζονται οι επιμέρους συνολικές εισφορές που θα καταβάλλει ο εργοδότης για κάθε επιδοτούμενο ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- σύνολο Ε.Ε.Ε. » ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ

(συνημμένο υπόδειγμα Ν° 1)

3.1.2. Καταβολή εισφορών

Ο εργοδότης θα συμπληρώνει και θα προσκομίζει στις Τράπεζες ή στο ΙΚΑ τα Βιβλία Αγοράς Ενσήμων (ΒΑΕ) κατά τα γνωστά, συμπληρωμένα με το πλήρες ποσό εισφορών κατά κλάδο ασφάλισης και θα προμηθεύεται τα ένσημα που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές δηλ. χωρίς τη μείωση της εργατικής εισφοράς (6,67%).

Το προς καταβολή ποσόν θα είναι μειωμένο κατά το συνολικό ποσό της επιδότησης των δικαιούχων, όπως προκύπτει από τις μισθολογικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό στο πίσω μέρος τόσο της αίτησης αγοράς ενσήμων του ΒΑΕ. όσο και της βεβαίωσης αγοράς ενσήμων Οα τίθεται από τον εργοδότη σφραγίδα, την οποία θα συμπληρώνει υποχρεωτικά με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της. το δε κείμενο τηο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του και χρησιμοποιείται για την διεκπεραίωση της σχετικής με την επιδότηση διαδικασίας.

Προκειμένου για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που καταβάλλουν εισφορές για τον κλάδο Σύνταξης με Β.Α.Ε., η περιγραφόμενη σφραγίδα θα τίθεται στο πίσω μέρος όλων των σχετικών παραστατικών, δηλαδή στην αίτηση αγοράς και στις τρεις σελίδες που αφορούν σχετικές βεβαιώσεις αγορών ενσήμων (συνολικά τέσσερις σφραγίδες κατά μισθολογική περίοδο).

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη.

Οι διαστάσεις της σφραγίδας είναι 9 Χ 9 cm, ο τύπος και το κείμενο της έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Γνωρίζοντας τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος για ψευδή δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα, βάσει του Ν. 1599/86 άρθρο 8, τα παρακάτω στοιχεία:
Συνολικό ποσό εισφοράς χρον. περιόδου...................................... ..............,

Μείον ποσόν επιδότησης που .

αντιστοιχεί σε ........* επιδοτούμενους ...............

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ..............

.........../.........../.........
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
(υπόδειγμα σφραγίδας)

* αναγράφεται ο αριθμός των επιδοτουμένων

Για κάθε μήνα απασχόλησης και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών συμπληρώνεται ξεχωριστή αίτηση αγοράς ενσήμων.

3.1.3. Ενημέρωση ΔΑΤΕ - Επικόλληση ενσήμων.

Η διαδικασία επικόλλησης ενσήμων εκ μέρους του εργοδότη δεν τροποποιείται με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς.

Ο εργοδότης επικολλά στα ΔΑΤΕ τα ένσημα που αντιστοιχούν σε πλήρεις εισφορές, κατά μισθολογική περίοδο, αφού άλλωστε όπως προαναφέρεται έχει προμηθευτεί ισόποσης αξίας ένσημα.

3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Σ.Μ.Μ.)

3.2.1. Εκτύπωση Μηχανογραφικών Καταστάσεων. Η περιγραφόμενη στην παραπάνω παρ. 3.1. διαδικασία διενεργείται αναλόγως και για τις επιχειρήσεις που ασφαλίζουν το προσωπικό τους με το Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι δικαιούνται της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς θα εκτυπώνουν ξεχωριστές αναλυτικές μηχανογραφικές καταστάσεις κατά κλάδο ασφάλισης, με την προσθήκη των δύο στηλών κατ΄ αντιστοιχία με τα χειρόγραφα μισθολόγια.

Στη μία στήλη θα γίνεται ο υπολογισμός της Ε.Ε.Ε. και στη διπλανή στήλη θα καταχωρείται το ποσόν που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση της Ε.Ε.Ε. από τη συνολική εισφορά.

Οι τριμηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις εκδίδονται κανονικά, όπως και σήμερα κατά τα γνωστά, για το σύνολο των εργαζομένων, πλην των δικαιούχων της Ε.Ε.Ε. Για αυτούς (δικαιούχους επιδότησης) θα εκτυπώνεται μία επιπλέον τριμηνιαία αναλυτική κατάσταση, ώστε από τις δύο καταστάσεις να υπολογίζεται συνολικά η υποχρέωση του εργοδότη.

Τα εκδιδόμενα από τη Μηχανογράφηση Α.Δ.Ε. θα εκτυπώνονται κατά τα γνωστά χωρίς καμία τροποποίηση.

3.2.2. Καταβολή εισφορών

Οι εισφορές, κατά μισθολογική περίοδο, καταβάλλονται "τοις μετρητοίς" με το γνωστό έντυπο στην Τράπεζα ή στο ΙΚΑ, και είναι μειωμένες κατά το ποσό της επιδότησης.

Στο έντυπο καταβολής εισφορών τίθεται συμπληρωμένη η περιγραφόμενη στην παρ. 3.1.2. σφραγίδα - Υπεύθυνη Δήλωση και επισυνάπτεται στο γραμμάτιο είσπραξης.

(συνημμένο υπόδειγμα Ν° 2)

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ Β.Ε.Ε.

4.1. Χειρογραφικό Σύστημα με αγορά ενσήμων

Η απεικόνιση της ασφάλισης και της καταβολής των εισφορών στο Β.Ε.Ε. θα γίνεται με δύο ξεχωριστές εγγραφές ως εξής:

Στην πρώτη εγγραφή στη στήλη « βεβαιωθείσες » καταχωρείται το σύνολο της υποχρέωσης του εργοδότη χωρίς να αφαιρούνται τα ποσά της επιδότησης και στη στήλη «καταβληθείσες» καταχωρείται το πραγματικό ποσό που έχει καταβάλλει ο εργοδότης όπως θα προκύπτει από το οπισθόφυλλο της βεβαίωσης αγοράς ενσήμων (χωρίς την επιδότηση).

Στη συνέχεια με δεύτερη εγγραφή για την ίδια μισθολογική περίοδο καταχωρείται ο αριθμός των εργαζομένων που δικαιούνται της επιδότησης, και στη στήλη "καταβληθείσες,, τα ποσά της Ε.Ε.Ε., για τα οποία ο εργοδότης δεν κατέβαλλε εισφορές.

(συν/νο υπόδειγμα Ν° 3)

4.2. Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων - Σ.Μ.Μ.

Ο παραπάνω τρόπος απεικόνισης ισχύει αναλογικά και για τις επιχειρήσεις που ελέγχονται με το Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων.

5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Όταν ο εργοδότης καταβάλλει εκπρόθεσμα ασφαλιστικές εισφορές δεν επιβάλλονται ΠΕΠΤ ( άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 2676/99 ) για την Ε.Ε.Ε. παρά μόνο για τις πράγματι καταβληθείσες εισφορές.

6. ΣΥΝΤΑΞΗ Π.Ε.Ε.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και απασχολεί δικαιούχους της Ε.Ε.Ε. η σχετική Π.Ε.Ε. θα συντάσσεται ως εξής:

6.1. Οι εργαζόμενοι καταχωρούνται στην Έκθεση Ελέγχου της Π.Ε.Ε. με πλήρεις εισφορές χωρίς τη μείωση

της εργατικής εισφοράς.

Στο χρηματικό κατάλογο της Π.Ε.Ε. η οφειλή θα καταχωρείται κατά ..μισθολογική περίοδο μόνο με τα ποσά που έχει υποχρέωση καταβολής ο εργοδότης, όπως προκύπτουν μετά την κατά μήνα μείωση της εργατικής εισφοράς.

Προκειμένου να συμφωνεί ο χρηματικός κατάλογος με την Έκθεση Ελέγχου της Π.Ε.Ε., δίπλα από το αθροιστικό σύνολο του χρηματικού καταλόγου θα καταχωρείται συνολικά το ποσό της Ε.Ε.Ε. για την χρονική περίοδο της Π.Ε.Ε. δηλαδή:

Σύνολο χρηματικού καταλόγου Π.Ε.Ε. + Ε.Ε.Ε. "Έκθεση Ελέγχου Π.Ε.Ε.

6.2. Για κάθε Π.Ε.Ε. που περιλαμβάνει δικαιούχους της Ε.Ε.Ε., συμπληρώνεται εις διπλούν το συν/νο υπόδειγμα Ν° 4 σε όλες τις ενδείξεις πλην της ένδειξης Α/Α και τοποθετείται το αντίγραφο εντός του Β.Ε.Ε., στην αντίστοιχη ημερομηνία ελέγχου με σχετική σημείωση για την συμπλήρωση του.

Στη συνέχεια τίθεται αύξων αριθμός σε όλες τις πρωτότυπες αναλυτικές καταστάσεις του υποδείγματος Ν° 4 για κάθε μήνα και διαβιβάζονται στο Οικονομικό Τμήμα, για ενέργειες του με Υπηρεσιακό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αύξων αριθμός των αναλυτικών καταστάσεων (π.χ. Αύξων αριθμός αναλυτικών καταστάσεων από 1-50).

6.3. Στις σχετικές μηνύσεις που συντάσσονται σε βάρος των εργοδοτών, θα αφαιρείται το ποσόν της Ε.Ε.Ε. από τις συνολικές εισφορές των εργαζομένων, τις οποίες ο εργοδότης παρακράτησε και δεν απέδωσε στο ΙΚΑ.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.

Την επιδότηση της Εργατικής Εισφοράς δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

7.1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην οικία ενός εργοδότη και ασφαλίζονται με το βασικό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν ανά μήνα (π.χ. οικιακή βοηθός, παραδουλεύτρα, baby sitter, κλπ.).

Εάν τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται στο 50% του ΗΑΕ ή επί των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών οι οποίες υπερβαίνουν το 100% του ΗΑΕ εξαιρούνται του μέτρου της Ε.Ε.Ε.

7.2. Εργαζόμενοι που απασχολούνται κατ* οίκον σε πολλούς εργοδότες εφόσον το μέσο ημερομίσθιο τους. όπως προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αμοιβών με τις πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας για τον συγκεκριμένο μήνα είναι ίσο με το ισχύον βασικό του Η.Α.Ε. της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Η επιδότηση της Εργατικής Εισφοράς για κάθε ημέρα ασφάλισης είναι 466 δρχ. για το Β΄ εξάμηνο 2000.

Το ΒΑΚΕ θα συμπληρώνεται κατά τα γνωστά σε όλες του τις ενδείξεις, πλην όμως από τα τμήματα εσόδων ή ειδικών θεμάτων θα τίθεται η περιγραφόμενη σφραγίδα της παρ. 3.1.2. στο πίσω μέρος όλων των σελίδων του, η οποία θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται με ευθύνη του εργαζόμενου.

Το Ταμείο ή η Ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος θα εισπράττει ποσό εισφορών μειωμένο κατά το ποσό της Ε.Ε.Ε.

Τόσο στην υπάρχουσα πινακίδα της προαιρετικής ασφάλισης όσο και στην ημερήσια κατάσταση ταμειακής συμφωνίας καταβολής εισφορών του Ν. 2639/98 θα καταχωρείται η ίδια μισθολογική περίοδος με δύο ξεχωριστές εγγραφές, του καταβλητέου ποσού και ακολούθως του ποσού της Ε.Ε.Ε. για τις οποίες δεν κατέβαλε εισφορές, ώστε αθροιζόμενα τα ποσά να συμφωνούν με το γενικό σύνολο των εισφορών της σελίδας του ΒΑΚΕ.

7.3. Οι Αποκλειστικές Αδελφές Νοσοκόμες

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία της παρ. 7.2. έχει αναλογική εφαρμογή και στις Αποκλειστικές Νοσοκόμες.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης τους ανεξάρτητα αν απασχολήθηκαν ημέρα, νύχτα ή αργία κλπ. δικαιούνται Ε.Ε.Ε. 466 δρχ.

Στο πίσω μέρος όλων των σελίδων των αποδείξεων θα τίθεται η περιγραφόμενη στην παρ. 3.1.2. σφραγίδα και θα καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά το ποσό της επιδότησης.

Καταβάλλονται δηλαδή εισφορές ισόποσες του γενικού συνόλου των αποδείξεων - ( μείον) 466 δρχ. επί ημέρες εργασίας.

Το ποσό επιδότησης των παρ. 7.2. και 7.3. δεν επιβαρύνεται με Π.Τ.

Στις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων των παρ. 7.1., 7.2. ακολουθείται αναλογικά η ίδια διαδικασία απεικόνισης της ασφάλισης στο ΔΑΤΕ με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.1.3. εκ μέρους της Υπηρεσίας μας.

8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Του μέτρου της επιδότησης εξαιρούνται:

8.1. Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ανεξαρτήτως του ποσού συντάξεως τους.

8.2. Κατηγορίες προσώπων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από παροχή εξαρτημένης ή μη εργασίας που ασφαλίζονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων:

Τα πρόσωπα, που παρέχουν εξαρτημένη ή μη εργασία και ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, όπως φορτοεκφορτωτές (κεφ. Η΄ Κ.Α.), οι ασφαλισμένοι μέσω σωματείων, συνεταιρισμών ή συνεργατικών (κεφ. Ι΄ Κ.Α.), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οικονομικώς ασθενείς που στερούνται επαγγελματικής στέγης (κεφ. ΙΑ΄ ΚΑ), οι παρέχοντες την εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη (κεφ. ΙΑ΄ ΚΑ), εφημεριδοπώλες (κεφ. ΙΒ΄ Κ.Α.), πωλητές λαϊκών λαχείων (κεφ. ΙΓ΄ Κ.Α.), λαϊκών αγορών, σμυριδωρύκτες, ριτινοσυλλέκτες, οι δασεργάτες, που δεν αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και γενικά τα πρόσωπα που η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ ή και ο τρόπος αμοιβής τους θεσπίζεται από ειδικές διατάξεις (π.χ. φασόν, συμβάσεις έργου, κλπ.).

83 Οι απασχολούμενοι σε οικοδομικοτεχνικές εργασίες που ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Σ.Τ Κεφαλαίου, διότι οι όροι αμοιβής τους προσδιορίζονται κατ΄ έτος από ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

9.1. Την επιδότηση δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθολογικές περιόδους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και δώρα εορτών.

9.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει επιπλέον αποδοχές για υπερωριακή απασχόληση, μπόνους, νυχτερινή απασχόληση, απασχόληση ημερών αργίας κλπ. αυτές υποχρεωτικά θα καταχωρούνται στη στήλη του μισθολογίου με την ένδειξη "λοιπές αποδοχές" και δεν αποκλείουν τους εργαζόμενους από το δικαίωμα της επιδότησης, το ποσό της οποίας παραμένει σταθερό όπως προσδιορίζεται στη παρ. 2.2. της παρούσας.

9.3. Έγγραφες καταγγελίες, που τυχόν θα υποβληθούν από εργαζόμενους για τη μη απόδοση σ΄ αυτούς της σχετικής Ε.Ε.Ε. από τον εργοδότη τους, θα διαβιβάζονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε περίπτωση προφορικών καταγγελιών, οι εργαζόμενοι θα παραπέμπονται στην αντίστοιχη Επιθεώρηση Εργασίας.

9.4. Η ΠΕΠΕΕ που συντάσσεται σε βάρος των εργοδοτών επειδή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 57 Ν. 2676/99 , υπολογίζεται στο καταβλητέο ποσό των εισφορών. Δηλαδή δεν επιβάλλεται ΠΕΠΕΕ στο ποσό της επιδότησης.

95. Στα εκκαθαριστικά σημειώματα που, ως γνωστόν, είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να χορηγούν στους εργαζόμενους κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, απεικονίζεται και η Ε.Ε.Ε., η οποία απαλλάσσεται από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, με την ένδειξη:

Ποσό Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς:..........................................

9.6. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί εργοδότες δεν συμπληρώνουν όλες τις στήλες του μισθολογίου με τις αντίστοιχες ενδείξεις, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει την πλήρη και ορθή συμπλήρωση αυτών.

10. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων από 1/9/2000, δηλαδή για εισφορές που ανάγονται σε χρονική περίοδο απασχόλησης του μηνός Σεπτεμβρίου 2000 και είναι απαιτητές μέχρι 31/10/2000.

11. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Από την 1/1/2000 μέχρι 31/8/2000 τα αναλογούντα ποσά επιδότησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους μέσω των φορολογικών δηλώσεων του 2001, βάσει σχετικών βεβαιώσεων των εργοδοτών.

12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, προσδοκά στη σωστή εφαρμογή των οδηγιών από τους εμπλεκόμενους φορείς, εργοδότες, τράπεζες, υπαλλήλους των υπηρεσιών μας, κλπ.

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται δελτίο τύπου - ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο πρέπει να χορηγείται με κάθε ευκαιρία συναλλαγής στους εργοδότες, εργαζόμενους και στους ενδιαφερόμενους φορείς, σωματεία, σύλλογοι, κλπ., προκειμένου να γίνουν κοινωνοί του περιεχομένου της σχετικής διάταξης.

Οι Δ/ντές των Υποκ/των και προϊστάμενοι εσόδων πρέπει προσωπικά, τουλάχιστον στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου, να επισημαίνουν και να εφιστούν την προσοχή των ενδιαφερομένων φορέων, καθώς επίσης και ευρύτερων ομάδων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Η ευρύτερη ενημέρωση μέσω καταχωρήσεων, δημοσιεύσεων στον ημερήσιο επαρχιακό περιοδικό και ειδικό (οικονομικό) τύπο, με εκτύπωση και διανομή φέϊγ-βολάν σε εργοδότες, τράπεζες και υπηρεσίες μας κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: