Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 114
8 Ιουνίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3463

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄), με την υπ΄ αριθμ. 35442/6.9.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 1 Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 2 Δήμοι - Κοινότητες
`Αρθρο 3 Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 4 Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων - οικισμών
`Αρθρο 5 Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις μεταβολές
`Αρθρο 6 Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 7 Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων
`Αρθρο 8 Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών
`Αρθρο 9 Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 10 Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 11 Επιτροπή ορίων
`Αρθρο 12 Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 13 Νέος καθορισμός ορίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΕΣ
`Αρθρο 14 Δημοτικότητα
`Αρθρο 15 Κτήση δημοτικότητας
`Αρθρο 16 Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
`Αρθρο 17 Απώλεια της δημοτικότητας
`Αρθρο 18 Δημοτολόγιο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 19 Δημοτικές αρχές
`Αρθρο 20 Κοινοτικές αρχές
`Αρθρο 21 Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα
`Αρθρο 22 Τοπικά διαμερίσματα - Όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
`Αρθρο 23 Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
`Αρθρο 24 Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
`Αρθρο 25 Εκλογικό δικαίωμα
`Αρθρο 26 `Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος
`Αρθρο 27 Εκλογικοί κατάλογοι
`Αρθρο 28 Προσόντα εκλογιμότητας
`Αρθρο 29 Κωλύματα και ασυμβίβαστα
`Αρθρο 30 Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
`Αρθρο 31 Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 32 Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων
`Αρθρο 33 Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 34 Υποψηφιότητες
`Αρθρο 35 Κατάρτιση συνδυασμών
`Αρθρο 36 Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερίσματος σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού
`Αρθρο 37 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
`Αρθρο 38 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή πέθαναν
`Αρθρο 39 Δικαιώματα συνδυασμών
`Αρθρο 40 Πρόγραμμα της εκλογής
`Αρθρο 41 Υπολογισμός προθεσμιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
`Αρθρο 42 Μορφή των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 43 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 44 Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 45 `Ακυρα ψηφοδέλτια
`Αρθρο 46 Εκλογικοί φάκελοι
`Αρθρο 47 Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
`Αρθρο 48 Ματαίωση της ψηφοφορίας
`Αρθρο 49 Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
`Αρθρο 50 Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί - Εκλογή Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας και Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου
`Αρθρο 51 Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων
`Αρθρο 52 Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 53 Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων
`Αρθρο 54 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία
`Αρθρο 55 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος - Ισοψηφία
`Αρθρο 56 Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβουλοι -Ισοψηφία
`Αρθρο 57 Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
`Αρθρο 58 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής
`Αρθρο 59 Επανάληψη της ψηφοφορίας
`Αρθρο 60 Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
`Αρθρο 61 Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων
`Αρθρο 62 Επικύρωση της εκλογής
`Αρθρο 63 Δικαίωμα ένστασης
`Αρθρο 64 `Ασκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 65 Περιεχόμενο της ένστασης
`Αρθρο 66 Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων
`Αρθρο 67 Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων
`Αρθρο 68 Αναίρεση
`Αρθρο 69 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως
`Αρθρο 70 Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
`Αρθρο 71 Αποποίηση εκλογής
`Αρθρο 72 Παραίτηση αιρετών οργάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
`Αρθρο 73 Αναπλήρωση συμβούλων
`Αρθρο 74 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 75 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 76 `Ασκηση αρμοδιοτήτων
`Αρθρο 77 Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέματα
`Αρθρο 78 Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση από άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινότητες
`Αρθρο 79 Κανονιστικές Αποφάσεις
`Αρθρο 80 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
`Αρθρο 81 Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων -Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών
`Αρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας
`Αρθρο 83 Δημοτική Συγκοινωνία
`Αρθρο 84 Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας
`Αρθρο 85 Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
`Αρθρο 86 Αρμοδιότητες του Δημάρχου
`Αρθρο 87 Αντιδήμαρχοι
`Αρθρο 88 Εξουσιοδότηση υπογραφών
`Αρθρο 89 Αναπλήρωση του Δημάρχου
`Αρθρο 90 Εκλογή νέου Δημάρχου
`Αρθρο 91 Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 92 Εκλογή Προεδρείου
`Αρθρο 93 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 94 Δημοτικές Παρατάξεις
`Αρθρο 95 Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 96 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 97 Πρακτικά συνεδρίασης
`Αρθρο 98 Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
`Αρθρο 99 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
`Αρθρο 100 Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 101 Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 102 Δημοτικό κατάστημα και βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
`Αρθρο 103 Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 104 Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής
`Αρθρο 105 Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 106 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας
`Αρθρο 107 Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας
`Αρθρο 108 Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας
`Αρθρο 109 Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 110 Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 111 Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 112 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 113 Πρακτικά συνεδρίασης
`Αρθρο 114 Υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβούλων
`Αρθρο 115 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
`Αρθρο 116 Κοινοτικό Κατάστημα και βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
`Αρθρο 117 Διαίρεση Δήμων σε διαμερίσματα
`Αρθρο 118 Εκλογή Προέδρου του δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 119 Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 120 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 121 Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 122 Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 123 Συνεδριάσεις, απαρτία και αποφάσεις
`Αρθρο 124 Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο Δήμο
`Αρθρο 125 Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 126 Επιτροπές
`Αρθρο 127 Αποζημίωση
`Αρθρο 128 Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
`Αρθρο 129 Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του
`Αρθρο 130 Σύγκληση του τοπικού συμβουλίου
`Αρθρο 131 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου
`Αρθρο 132 Πρακτικά συνεδρίασης
`Αρθρο 133 Έξοδα κίνησης
`Αρθρο 134 Αρμοδιότητες Παρέδρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
`Αρθρο 135 Καταστατική θέση αιρετών
`Αρθρο 136 Έξοδα παράστασης
`Αρθρο 137 Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων
`Αρθρο 138 Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα
`Αρθρο 139 Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
`Αρθρο 140 Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά έξοδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 141 Αστική ευθύνη
`Αρθρο 142 Πειθαρχική ευθύνη
`Αρθρο 143 Πειθαρχική διαδικασία
`Αρθρο 144 Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
`Αρθρο 145 Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
`Αρθρο 146 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
`Αρθρο 147 Παύση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
`Αρθρο 148 Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων-Εκτελεστότητα πράξεων
`Αρθρο 149 Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
`Αρθρο 150 `Ασκηση και εξέταση προσφυγών
`Αρθρο 151 Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα
`Αρθρο 152 Ειδική Επιτροπή
`Αρθρο 153 Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής
`Αρθρο 154 Υποχρέωση Συμμόρφωσης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α .- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 155 Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού
`Αρθρο 156 Οικονομικό έτος
`Αρθρο 157 Έσοδα
`Αρθρο 158 Δαπάνες
`Αρθρο 159 Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού
`Αρθρο 160 Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού
`Αρθρο 161 Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου Αποθεματικό
`Αρθρο 162 Έλεγχος προϋπολογισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 163 Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων
`Αρθρο 164 Απολογισμός - ισολογισμός Κοινοτήτων
`Αρθρο 165 Υποβολή στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 166 Διεξαγωγή
`Αρθρο 167 Είσπραξη εσόδων
`Αρθρο 168 Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος
`Αρθρο 169 Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού
`Αρθρο 170 Διευκολύνσεις οφειλετών
`Αρθρο 171 Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 172 Εντάλματα προπληρωμής
`Αρθρο 173 Πάγια προκαταβολή
`Αρθρο 174 Διαγραφή χρεών
`Αρθρο 175 Γενικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΑΝΕΙΑ
`Αρθρο 176 Διαδικασία συνομολογήσεως
`Αρθρο 177 Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
`Αρθρο 178 Γενικές υποχρεώσεις - προστασία
`Αρθρο 179 Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτησης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα
`Αρθρο 180 Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως
`Αρθρο 181 Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτησης
`Αρθρο 182 Διάθεση - διαχείριση βοσκοτόπων
`Αρθρο 183 Καταγραφή ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 184 Δωρεές ακινήτων
`Αρθρο 185 Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
`Αρθρο 186 Εκποίηση ακινήτων
`Αρθρο 187 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες
`Αρθρο 188 Ανέγερση κατοικιών
`Αρθρο 189 Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων
`Αρθρο 190 Ανταλλαγή ακινήτων
`Αρθρο 191 Αγορά ακινήτων
`Αρθρο 192 Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων
`Αρθρο 193 Χρηματοδοτική μίσθωση
`Αρθρο 194 Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες
`Αρθρο 195 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων
`Αρθρο 196 Μεταγραφή συμβάσεων
`Αρθρο 197 Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών
`Αρθρο 198 Διαχείριση - Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες
`Αρθρο 199 Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 200 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες
`Αρθρο 201 Δημοπρασίες
`Αρθρο 202 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
`Αρθρο 203 Επιχειρησιακό πρόγραμμα
`Αρθρο 204 Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων - Υπόχρεοι
`Αρθρο 205 Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
`Αρθρο 206 Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
`Αρθρο 207 Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 208 Τεχνικό πρόγραμμα
`Αρθρο 209 Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες
`Αρθρο 210 Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
`Αρθρο 211 Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων
`Αρθρο 212 Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας
`Αρθρο 213 Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
`Αρθρο 214 Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις
`Αρθρο 215 Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων
`Αρθρο 216 T οπικά δημοψηφίσματα
`Αρθρο 217 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
`Αρθρο 218 Απολογισμός Κοινοτικής Αρχής
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
`Αρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
`Αρθρο 220 Αδελφοποιήσεις
`Αρθρο 221 Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 222 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας
`Αρθρο 223 Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 224 Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα
`Αρθρο 225 Προγραμματικές συμβάσεις
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
`Αρθρο 226 Σύσταση ιδρύματος
`Αρθρο 227 Διοίκηση
`Αρθρο 228 Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση
`Αρθρο 229 Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων
`Αρθρο 230 Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών
`Αρθρο 231 Αναπλήρωση του προέδρου - Απαρτία του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 232 Εκτελεστική επιτροπή
`Αρθρο 233 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 234 Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
`Αρθρο 235 Πόροι
`Αρθρο 236 Οικονομική διοίκηση
`Αρθρο 237 Κατάργηση
`Αρθρο 238 Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται
`Αρθρο 239 Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 240 Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 241 Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 242 Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών
`Αρθρο 243 Σχολικές Επιτροπές
`Αρθρο 244 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 245 Σύσταση
`Αρθρο 246 Διοίκηση
`Αρθρο 247 Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου
`Αρθρο 248 Έξοδα παράστασης και κίνησης
`Αρθρο 249 Πόροι
`Αρθρο 250 Λύση
`Αρθρο 251 Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 252 Ορισμοί - διακρίσεις
`Αρθρο 253 Κανόνες σύστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
`Αρθρο 254 Σύσταση
`Αρθρο 255 Διοίκηση
`Αρθρο 256 Έγκριση αποφάσεων
`Αρθρο 257 Κανονισμοί - Συμβάσεις
`Αρθρο 258 Προσωπικό
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 259 Χρηματοδότηση
`Αρθρο 260 Διαχείριση
`Αρθρο 261 Διαχειριστικός έλεγχος
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 262 Λύση
`Αρθρο 263 Συγχώνευση
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 264 Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 265 Σύσταση - Λειτουργία
`Αρθρο 266 Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 267 Κανόνες λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 269 Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων
`Αρθρο 270 Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 271 Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων -Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 272 Διαχείριση βοσκοτόπων
`Αρθρο 273 Υπηρεσίες - Επίλυση διαφορών
`Αρθρο 274 Σχολική περιουσία
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 275 Πληθυσμός
`Αρθρο 276 Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες
`Αρθρο 277 Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 278 Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών
`Αρθρο 279 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
`Αρθρο 280 Δικαστικές ενέργειες νομικών προσώπων
`Αρθρο 281 Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων
`Αρθρο 282 Αποζημιώσεις μελών επιτροπών και συμβουλίων
`Αρθρο 283 Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης μελών της επιτροπής ορίων - Αμοιβή μελών Συμβουλίου Τοπωνυμιών
`Αρθρο 284 Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις
`Αρθρο 285 Ενημερότητα οφειλών
`Αρθρο 286 Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 287 Παραπομπή σε ειδικούς νόμους

`Αρθρο δεύτερο

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 273, καθώς και των ειδικών ρυθμί­σεων του παρόντος, καταργείται το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

`Αρθρο τρίτο

Οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του έτους 2006 θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή μετά την δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου 2006.

Κατά τις ίδιες εκλογές δεν ισχύει το κώλυμα εκλογι­μότητας του άρθρου 29 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του παρόντος.

Κατά τις ανωτέρω εκλογές, όπου στις διατάξεις του παρόντος, με εξαίρεση εκείνη της παραγράφου 6 του άρθρου 32, καθώς και στις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή τους είναι ο οικείος Νομάρχης.

`Αρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: