Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 82

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4926

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ e - ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
`Αρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
`Αρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης
`Αρθρο 5 Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
`Αρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
`Αρθρο 7 Οφειλές επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
`Αρθρο 8 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών, σύμφωνα με το Δίκαιο `Αλλης Χώρας
`Αρθρο 9 Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, σύμφωνα με το Δίκαιο `Αλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
`Αρθρο 10 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
`Αρθρο 11 Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
`Αρθρο 12 Ναυλοσύμφωνο
`Αρθρο 13 Κατάσταση επιβαινόντων
`Αρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου
`Αρθρο 15 Ιδιοχρησιμοποίηση
`Αρθρο 16 Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών
`Αρθρο 17 Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 18 Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 19 Ποινικές Κυρώσεις
`Αρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
`Αρθρο 23 Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 24 Ίδρυση Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 25 Περιεχόμενο καταστατικού
`Αρθρο 26 Επωνυμία της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 27 Έδρα της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 28 Έντυπα της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 29 Διάρκεια της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 30 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο -Ευθύνη ιδρυτών
`Αρθρο 31 Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 32 Κεφάλαιο της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 33 Μετοχές της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 34 Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. - Κτήση μετοχών από αλλοδαπούς - μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ
`Αρθρο 35 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 36 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 37 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 38 Εκλογή και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 39 Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 40 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 41 Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα
`Αρθρο 42 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 43 Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 44 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 45 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
`Αρθρο 46 Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 47 Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 48 Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 49 Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 50 Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 51 Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
`Αρθρο 52 Λογιστικά αρχεία αι εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 53 Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
`Αρθρο 54 Δικαιώματα μειοψηφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
`Αρθρο 55 Λύση της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 56 Εκκαθάριση της Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 57 Υποχρεώσεις εκκαθαριστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 58 Μητρώο Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 59 Εποπτεία Μητρώου Ν . Ε . Π . Α .
`Αρθρο 60 Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 61 Καταχώριση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 62 Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους
`Αρθρο 63 Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Απαγόρευση μετατροπών
`Αρθρο 65 Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α.
`Αρθρο 66 Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών
`Αρθρο 67 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 68 Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής
`Αρθρο 69 Μητρώο Ε . Ι . Π . Α .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
`Αρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄
`Αρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας μικρών σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
`Αρθρο 73 Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
`Αρθρο 74 Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών
`Αρθρο 75 Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 76 Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων
`Αρθρο 77 Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 78 `Αδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 79 Επιδότηση πρακτικής άσκησης επί πλοίου σπουδαστών Α.Ε.Ν. - Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 2575/1998
`Αρθρο 80 Ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) προερχόμενο από Τ.Ε.Ι. - Τροποποποίηση άρθρου 8 του Ν. 3450/2006
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 81 Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιμένων
`Αρθρο 82 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος -Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 83 Αποδοχές Προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ
`Αρθρο 84 Διαγραφή πλοίων από το νηολόγιο -Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973
`Αρθρο 85 Παροχή έκπτωσης ναύλου σε όχημα μη χαρακτηρισμένο ως «αναπηρικό» για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 3709/2008
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2160/1993
`Αρθρο 87 Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων - Ορισμοί - Εξειδίκευση προδιαγραφών ανά είδος λιμενικής εγκατάστασης -Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 29 του ν. 2160/1993
`Αρθρο 88 Χρήση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση χωροθέτησης υφιστάμενων - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993
`Αρθρο 89 Σχεδιασμός της μαρίνας - Νομιμοποίηση των καθ΄ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης -Έκδοση άδειας λειτουργίας - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 10.1 και 10.3, αντικατάσταση περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
`Αρθρο 90 Θέματα λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων -Τροποποίηση του άρθρου 31α του ν. 2160/1993
`Αρθρο 91 Υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα με ειδική αιτιολογία -Συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. -Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 33 του ν. 2160/1993
`Αρθρο 92 Διαδικασία υπολογισμού ανταλλάγματος παραχώρησης τουριστικού λιμένος -Αντικατάσταση άρθρου 34β του Ν. 2160/1993
`Αρθρο 93 Επίλυση διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης - Προσθήκη άρθρου 34γ στον ν. 2160/1993
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ν. 4442/2016, 4179/2013, 4276/2014
`Αρθρο 94 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών λιμένων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΘ΄ στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 95 Έγκριση λειτουργίας τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή -Προσθήκη άρθρου 288 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 96 Παράβολο - Προσθήκη άρθρου 289 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 97 Έλεγχοι - Παραβάσεις - Κυρώσεις -Προσθήκη άρθρου 290 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 291 στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
`Αρθρο 99 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) -Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΙ΄
`Αρθρο 100 Πεδίο εφαρμογής - Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 101 Αδειοδοτούσα Αρχή - Προσθήκη άρθρου 293 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 102 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων -Προσθήκη άρθρου 294 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 103 Παράβολο - Προσθήκη άρθρου 295
`Αρθρο 104 Έλεγχοι - Προσθήκη άρθρου 296 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 105 Παραβάσεις - Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 297 στον Ν. 4442/2016
`Αρθρο 106 Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας -Προσθήκη άρθρου 298 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 299 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 108 Μεταβατικές διατάξεις -Προσθήκη άρθρου 300 στον ν. 4442/2016
`Αρθρο 109 Έγκριση λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων - Τροποποίηση άρθρου 13 του Ν. 4179/2013
`Αρθρο 110 Κατηγορίες εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 4276/2014
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 111 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4876/2021
`Αρθρο 112 Κυρώσεις κατά των παραβατών των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων -Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5, 6, αντικατάσταση παρ. 2 και 8 άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
`Αρθρο 113 Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών
`Αρθρο 114 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης
`Αρθρο 115 Προϋποθέσεις πρόωρης λήξης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων
`Αρθρο 116 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020
`Αρθρο 117 Προθεσμία μεταβίβασης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 18 του ν. 4875/2021
`Αρθρο 118 Προθεσμία μεταβίβασης μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του ν. 4875/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 119 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης
`Αρθρο 120 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021
`Αρθρο 121 Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022
`Αρθρο 122 Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 123 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών - Τροποποίηση άρθρου 165 Ν. 4763/2020
`Αρθρο 124 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων - παιδοκόμων -Τροποποίηση άρθρου 102 Ν. 4790/2021
`Αρθρο 125 Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 126 Βιομηχανικά διδακτορικά
`Αρθρο 127 Επισκέπτες καθηγητές -Επισκέπτες ερευνητές
`Αρθρο 128 Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 129 Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση
`Αρθρο 130 Έκταση εφαρμογής
`Αρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 132 Ρυθμίσεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και για την προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας της ανωνύμου εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.».
`Αρθρο 133 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 134 Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 135 Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 Ν. 4700/2020
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 136 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: