Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3896

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1095

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1026/16.2.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη. β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας» - Αναμόρφωση-επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και προσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ψηφιοποίησή της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

β. του άρθρου 25 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248),

γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248),

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265),

ε. του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

στ. του κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

ζ. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

η. του κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016),

θ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1026/16.2.2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη α. Διαδικασία απαλλαγής από τα φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας» (Β΄ 577),

ι. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738),

2. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) σε συνδυασμό με την υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

3. την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ 18) σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και την υπ΄ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

4. την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1026/2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. με σκοπό την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και προσαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ψηφιοποίησή της,

5. το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Αντικατάσταση των άρθρων 5 έως 8 της ΠΟΛ.1026/2016

Τα άρθρα 5 έως 8 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1026/16.2.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

`Αρθρο 5
Παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας

1. Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται σε Ελεύθερη Ζώνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στην Ελεύθερη Ζώνη.

2. Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση εγχώριων αγαθών που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη, υποβάλλεται Δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN και το Δελτίο οριστικοποιείται.

Τα εμπορεύματα καταχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης στην λογιστική αποθήκης και λαμβάνουν σχετικό αριθμό καταχώρισης (ΑΚΛΑ).

Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει Δελτίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή καθώς και τον αποθέτη αγοραστή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:

α. έγγραφο μεταφοράς

β. Δελτίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη το οποίο υποβλήθηκε από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην

Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση, στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος IdSnet και έλαβε MRN στο οποίο αναγράφεται ο σχετικός αριθμός καταχώρησης του εμπορεύματος στη λογιστική αποθήκης ΑΚΛΑ

γ. τιμολόγιο πώλησης το οποίο φέρει τη ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ- `ΑΡΘΡΟ 25- ΠΟΛ 1026/16».

`Αρθρο 6
Καταβολή ή απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας εγχώριων εμπορευμάτων που είχαν τεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από ΦΠΑ

Κατά την έξοδο των εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη για τα οποία εφαρμόσθηκε το άρθρο 5, υποβάλλεται Δελτίο Εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη ηλεκτρονικά από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση «Δελτίο Εξόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Εξόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN. Ο διαχειριστής ή η εγκατεστημένη επιχείρηση οφείλει να αποστείλει Δελτίο εξόδου στον αποθέτη των εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη. Τα εμπορεύματα δύνανται να λάβουν τους ακόλουθους προορισμούς:

1. Εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή για εφοδιασμό, υποβάλλεται ΕΔΕ εξαγωγής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα στο οποίο δηλώνεται το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας το οποίο εκδίδεται από τον πωλητή -εξαγωγέα.

β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής - εξαγωγέας τηρεί στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή,

(ii) το έγγραφο μεταφοράς,

(iii) το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» για την επιβεβαίωση εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

(iv) τα αποδεικτικά της μεσολαβούσας τράπεζας.

2. Παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από Φ.Π.Α., από την ελεύθερη ζώνη με σκοπό την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. απαιτείται υποβολή του ανωτέρω «Δελτίου Εξόδου Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη», στο οποίο επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) έγγραφο μεταφοράς,

(ii) τιμολόγιο πώλησης σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος.

β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο τηρεί στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο πώλησης προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος,

(ii) τους Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων,

(iii) το δελτίο εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη που υποβλήθηκε από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος ICISnet και έλαβε MRN,

(iv) τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μεταφορά των αγαθών, όπως προβλέπονται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/1912.

3. Θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος προστιθεμένης αξίας καθίσταται απαιτητός.

β. Για τη βεβαίωση και την καταβολή του φόρου υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ). Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)». Στο Δελτίο Εξόδου που υποβάλλεται γίνεται αναφορά στο ΜRΝ της ανωτέρω ΔΕΦΚ.

γ. Όταν η έξοδος από την Ελεύθερη Ζώνη για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας γίνεται βάσει σχετικών διατάξεων απαλλαγής, με το Δελτίο εξόδου συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

`Αρθρο 7
Απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης

1. Η παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε Ελεύθερη Ζώνη από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

Για την παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση «Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN. Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ο πωλητής- αποθέτης απαιτείται να διαθέτει:

α. Τιμολόγιο παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εκδίδεται από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή κατά τις κείμενες διατάξεις,

β. Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη που υποβλήθηκε στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος ICISnet και έλαβε MRN.

2. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 71-03 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α από τον πάροχο της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις και φέρει τον σχετικό Αριθμό Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

`Αρθρο 8
Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης Ελεύθερων Ζωνών

1. Για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, οι Φορείς Διαχείρισης των Ελευθέρων Ζωνών υποχρεούνται, πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές, μέσω της λογιστικής αποθήκης, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της παρούσας, την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και την κυριότητα αυτών σε περίπτωση μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται εντός της Ελεύθερης Ζώνης. Για τις περιπτώσεις των άρθρων 5, 6 και 7 απαιτείται από τις λογιστικές εγγραφές να προκύπτουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο με αναφορά στα Δελτίο Εισόδου, Μεταβίβασης και Εξόδου. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά που υποβλήθηκαν από τον αποθέτη είτε για την καταβολή είτε για την απαλλαγή του ΦΠΑ κατά την έξοδο από την Ελεύθερη Ζώνη.

2. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για πρόσωπα εγκατεστημένα σε Ελεύθερη Ζώνη που ασκούν δραστηριότητες βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό.»

`Αρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 30.9.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: