Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 02/10/22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 91152

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις περί παρακράτησης εισφοράς ασφαλισμένου για εργαζόμενους που εντάσσονται στο Ανοικτό Πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Ν. 4726/2020.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με την παρακράτηση ή μη της εισφοράς ασφαλισμένου για εργαζόμενους που εντάσσονται στο Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του Ν.4726/2020 , σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ι. Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4726/2020 , το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας καταβάλλονται, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από την επιχείρηση - εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι (6) μηνών.

Με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄45742/1748/11-12-2020 (Β΄5515) Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίστηκε η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για την εφαρμογή της ανωτέρω πρόβλεψης.

Παγίως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, για το σύνολο των μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ορίζεται σε 20% και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. Τα ποσοστά εισφοράς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη (όπου υφίσταται) ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 97 και 35 του Ν.4387/2016 αντίστοιχα, για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Για τους λοιπούς φορείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής τα εν λόγω ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη (όπου υφίσταται) ορίζονται από τις καταστατικές τους διατάξεις. Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 26 του α.ν.1846/1951 , για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισμένων για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία ευθύνεται ο εργοδότης.

ΙΙ. Συμπέρασμα

Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, η εισφορά ασφαλισμένου κύριας σύνταξης ύψους 6,67% βαρύνει τον εργαζόμενο και η εργοδοτική εισφορά ύψους 13,33% βαρύνει τον εργοδότη.

Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου της ασφαλιστικής εισφοράς, ασφαλισμένου και εργοδότη, στον e-ΕΦΚΑ είναι ο εργοδότης, ο οποίος προηγουμένως έχει παρακρατήσει από τις μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου την εισφορά ασφαλισμένου την οποία και αποδίδει στον φορέα.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του Ν.4726/2020 , δεδομένου ότι η εισφορά ασφαλισμένου καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθίσταται σαφές ότι οι εργοδότες οφείλουν να μην παρακρατούν την εισφορά ασφαλισμένου, καθώς δεν την αποδίδουν στον e-ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται στην υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ανωτέρω Πρόγραμμα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθ. Δ.15/Δ΄45742/1748/11-12-2020 (Β΄ 5515) Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από τον e-ΕΦΚΑ για την ορθή απεικόνιση της ασφάλισης και της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: