Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27/3/2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2042

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α.

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄

B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του Ν. 4664/2020: «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 32/14.2.2020).

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1 , 9 , 10 , 21 και 22 του Ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 32/14.2.2020).

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 1 κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 24/12/2019, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄212/24-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», με το δεύτερο άρθρο της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017, («Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», Α΄62) έως την 30η Απριλίου 2020, με σχετική αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου (σχετική η Ε. 2206/2019 ).

2. Με το άρθρο 9 προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (Α΄17) και ορίστηκε ότι η επιχορήγηση που παρέχεται για ζημίες από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 10 αναφέρονται στην τροποποίηση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. , κύρωση με Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα.

α. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου στο Κεφάλαιο Α΄ «Αγαθά» του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται η παράγραφος 37 αυτού, με την οποία από 14.2.2020 και εφεξής υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 6% φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ3004), εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002), ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς της ΔΚ ΕΧ 2844, σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ ΕΧ 3006, άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των ΔΚ ΕΧ 3002, ΔΚ ΕΧ 3006, ΔΚ ΕΧ 3822 και ΔΚ ΕΧ 3824.

β. Επιπλέον, με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου νόμου, στο Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται παράγραφος 7 με την οποία από 14.2.2020 και εφεξής υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 6% η διενέργεια ακτινοθεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. Υ4α/48545 (Β΄ 2408/31.8.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας, όπως ισχύει, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

4. Με το άρθρο 21 τέθηκαν ειδικοί κανόνες που διέπουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης για την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (Α.Φ.Μ. 094250001), κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 (Α΄246). Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου γίνονται οι κάτωθι βασικές επισημάνσεις:

i. Ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης νομιμοποιείται ο Υπουργός Οικονομικών, για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ανωτέρω εταιρείας, ακόμα και πριν την «ταμειακή βεβαίωσή τους», δηλαδή πριν από την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων (βλ. την υποπαράγραφο 2α του άρθρου 21).

ii. Η υπαγωγή στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 διατάσσεται με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της επιχείρησης (βλ. την παράγραφο 2 του άρθρου 21).

iii. Η θέση της εταιρείας σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας. (βλ. την υποπαράγραφο 3α του άρθρου 21).

iv. Το ποσό επιχορήγησης που δύναται να λάβει η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάλυψη δαπανών κατά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 , δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία (βλ. την παράγραφο 4 του άρθρου 21).

v. Για την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή και των υπ΄ αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του Ν. 4307/2014 , κατά την οποία «4. Ο ειδικός διαχειριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Ο ειδικός διαχειριστής και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποι του, δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη της υπό ειδική διαχείριση εταιρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται. Το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ελεγκτική εργασία» (βλ. την παράγραφο 5 του άρθρου 21).

vi. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και λειτουργικών συνόλων αυτής στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 δεν έχει εφαρμογή η γενική διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ (σχετικά με την ευθύνη του αποκτώντος για χρέη που ανήκουν στη μεταβιβαζόμενη ομάδα περιουσίας έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων). Οι πράξεις για τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και λειτουργικών συνόλων αυτής απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α., και για τη σύμβαση της μεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης (βλ. την υποπαράγραφο 8ε του άρθρου 21). Συνεπεία τούτων, οι σχετικές πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται μεταξύ άλλων από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), αλλά η υποχρέωση υποβολής της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να υφίσταται. Επίσης, ρητά ορίζεται ότι δεν απαιτείται η προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα οικεία συμβολαιογραφικά έγγραφα.

vii. Η αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου σε βάρος της εταιρείας πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός που αρχίζει από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης από τον ειδικό διαχειριστή στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων λαμβάνει χώρα μετά την κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης, ως συνόλου ή τμηματικά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 , στην οποία περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις για την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρείας και τη διανομή σε αυτούς του προϊόντος ρευστοποίησης της επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτές, κατά παρέκκλιση των άρθρων 975 έως 978 και 1007 του ΚΠολΔ, προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (βλ. την παράγραφο 9 του άρθρου 21).

viii. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα (9) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 , τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης (βλ. την παράγραφο 10 του άρθρου 21).

ix. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 21, η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288), όπως ισχύει, που προβλέπει ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για το χρονικό διάστημα μέχρις εγκαταστάσεως του πλειοδότη, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της "Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ" για οποιαδήποτε αιτία» δεν καταλαμβάνει τις πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης που σχετίζονται με ή αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή επιβολή προστίμων ή απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 . Στην περίπτωση αυτή, ως προς τις πράξεις της αναγγελίας και επόμενες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

x. Τέλος, με την παράγραφο 13 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4224/2013 σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» καθώς και των μετόχων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Μεταξύ άλλων, οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 22 αναφέρονται στην τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτεται με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143),ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία της απαλλαγής αυτής ορίστηκε με την κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή Α.Α.Δ.Ε Α.1050/2020 (Β΄ 942).

6. Η ισχύς των ανωτέρω άρθρων αρχίζει από 14.02.2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: