Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΘΕΜΑ:

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει.

Σε συνέχεια του ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/19-12-2012 (ΑΔΑ Β4Μ1Η-1ΨΘ) εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού πρέπει να προσκομίζεται, από τον υπόχρεο, κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, σας κοινοποιούμε πίνακα δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η προσκόμιση της εν λόγω ταυτότητας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ.340/1998

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου - παροχή φορολογικών συμβουλών

69.20.2

Λογιστικές Υπηρεσίες

69.20.21

Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης

69.20.22

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69.20.22.01

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

69.20.22.02

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

69.20.23

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

69.20.24

Υπηρεσίες μισθολογίου

69.20.29

`Αλλες λογιστικές υπηρεσίες

69.20.29.01

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

69.20.3

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69.20.31

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32.01

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

69.20.4

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

69.20.40

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: