Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31-10-2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2079

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ

Θέμα: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912 και την εγκύκλιο Ε. 2019/2022 του Διοικητή ΑΑΔΕ, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του N . 4714/2020 που αφορούν τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, καθώς και την κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/1912.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912 και την Ε. 2019/2022

Β ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο αυτή επέρχονται αλλαγές στην Ε. 2019/2022 με σκοπό αφενός την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912, σχετικά με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εμπεριέχει η γραπτή δήλωση του αγοραστή, την οποία έχει στην κατοχή του ο πωλητής των αγαθών, στην περίπτωση που την ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνει ο αγοραστής και αφετέρου την επικαιροποίηση ενός παραδείγματος στις αλυσιδωτές συναλλαγές, το οποίο αντανακλά τις μεταβολές που έχουν επέλθει από την 1.7.2021 στις διατάξεις για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τους υποκείμενους στον φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τριγωνικές ή αλυσιδωτές συναλλαγές ή διαχειρίζονται αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε. 2019/2022 του Διοικητή της ΑΑΔΕ και με γνώμονα αφενός την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912 και αφετέρου την επικαιροποίηση παραδείγματος στις αλυσιδωτές συναλλαγές, προκειμένου να συνάδει με τις νέες διατάξεις του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4818/2021, παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις για την εν λόγω εγκύκλιο:

1) Η φράση «στην περίπτωση παράδοσης μέσω μεταφορικού μέσου, τον αριθμό αναγνώρισης αυτού» που αναφέρεται στην παράγραφο β΄ με τίτλο «`Αρθρο 45α του Εκτ. Κανονισμού 282/11» του κεφαλαίου Δ΄, με τίτλο «Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ», της εγκυκλίου Ε. 2019/2022, και η οποία (φράση) αφορά το πέμπτο από τα στοιχεία της γραπτής δήλωσης του αποκτώντα (αγοραστή) την οποία έχει στην κατοχή του ο πωλητής των αγαθών, στην περίπτωση όπου την ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνει ο αγοραστής, αντικαθίσταται ως εξής:

«στην περίπτωση παράδοσης μεταφορικού μέσου, τον αριθμό αναγνώρισης του μεταφορικού μέσου»

2) Σε συνέχεια της έκδοσης του ν. 4818/2021, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 αναφορικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς μη υποκείμενους εντός της ΕΕ, και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του Παραδείγματος 4 της παρ. δ με τίτλο «Αλληλεπίδραση με την απλούστευση για τις «τριγωνικές» συναλλαγές» του κεφαλαίου Β΄ «ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», ως εξής:

«Η παράδοση από την «Α» προς τη «Β» θα συνιστά εγχώρια συναλλαγή φορολογητέα στην Ισπανία. Η παράδοση από τη «Β» προς τον Έλληνα τελικό καταναλωτή «Γ» θα χαρακτηριστεί ως «πώληση από απόσταση» φορολογητέα στην Ελλάδα (κ-μ προορισμού/κατανάλωσης), υπό τις προϋποθέσεις και το ισχύον όριο πωλήσεων (παράγραφος 5 του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 14α του Κώδικα ΦΠΑ ).»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: