Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 54
20 Μαρτίου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2992

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 1 Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
`Αρθρο 2 Αποτίμηση χρεογράφων Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
`Αρθρο 3 Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιριών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 4 Ρυθμίσεις θεμάτων Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.)
`Αρθρο 5 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) περί της εισαγωγής στο Χ.Α.Α. μετοχών Εταιριών Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας (Ε.Ε.Π.Ν.)
`Αρθρο 6 Υποκαταστήματα, γραφεία ειδικού τύπου ελληνικών Ε.Π.Ε.Υ.
`Αρθρο 7 Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.)
`Αρθρο 8 Τροποποίηση των ιδρυτικών διατάξεων του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.Ν.Ε.Ο.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 9 Κίνητρα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων
`Αρθρο 10 Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας
`Αρθρο 11 Αποσβέσειςξενοδοχείων
`Αρθρο 12 Εγκατάσταση αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
`Αρθρο 14 Ρυθμίσεις στη φορολογία των ναυτικώ
`Αρθρο 15 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων
`Αρθρο 16 Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 17 Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 18 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/65/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2000, για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 19 Τέλη κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/52/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 80/723/ΕΟΚ
`Αρθρο 20 Σκοπός
`Αρθρο 21 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 22 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Ορισμοί
`Αρθρο 23 (άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ και άρθρο 3 Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ) Διαφάνεια οικονομικών σχέσεων
`Αρθρο 24 (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Τήρηση χωριστών λογαριασμών
`Αρθρο 25 (άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Εξαιρέσεις
`Αρθρο 26 (άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ)
`Αρθρο 27 (άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2000/52/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 28 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2601/1998 και του Ν. 2676/1999
`Αρθρο 29 Θέματα της "ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε."
`Αρθρο 30 Θέματα Α.Τ.Ε.
`Αρθρο 31 Τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του Ν. 2364/1995
`Αρθρο 32 Τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του Ν. 2364/1995
`Αρθρο 33 Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του Ν. 2364/1995
`Αρθρο 34 Ρυθμίσεις για τις Εταιρίες Διανομής Αερίου και τις Εταιρίες Παροχής Αερίου
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν. 2773/1999
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Εισαγωγή αυτοκινήτων οχημάτων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
`Αρθρο 38 Περιορισμός ειδικού επιδόματος παραγωγικότητας
`Αρθρο 39 Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
`Αρθρο 40 θέματα Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)

`Αρθρο 41 Κατάργηση του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4002/1959
`Αρθρο 42 θέματα Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου
`Αρθρο 43 Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις στην καταβολή οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
`Αρθρο 45 Λοιπέςδιατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε."
`Αρθρο 46 Κύρωση κοινής υπουργικής απόφασης
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48 Έναρξηισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2002

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: