Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5092/2024.

Παράρτημα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 206

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4987

Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο παρών Κώδικας νομοθεσίας που αφορά στη φορολογική διαδικασία.

TMHMA I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Γενικά
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής
`Αρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων
`Αρθρο 6 Έγγραφα
`Αρθρο 7 Προθεσμίες
`Αρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος
`Αρθρο 9 Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες
TMHMA II ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
`Αρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου
TMHMA III ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 12 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής
`Αρθρο 13 Λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
`Αρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
`Αρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους
`Αρθρο 16 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
`Αρθρο 17 Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο
ΤΜΗΜΑ V ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
`Αρθρο18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης
`Αρθρο 19 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
`Αρθρο 20 Δήλωση με επιφύλαξη
TMHMA VI ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
`Αρθρο 21 Φάκελος τεκμηρίωσης
`Αρθρο 22 Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
ΤΜΗΜΑ VII ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 23 Εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης
`Αρθρο 24 Πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
`Αρθρο 25 Είσοδος σε εγκαταστάσεις
`Αρθρο 26 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
`Αρθρο 27 Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
`Αρθρο 28 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
`Αρθρο 29 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
TMHMA VIII ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 30 Προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 31 `Αμεσος προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 32 Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 33 Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 34 Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 35 Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 36 Παραγραφή
`Αρθρο 37 Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου
`Αρθρο 38 Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων
`Αρθρο 39 Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
ΤΜΗΜΑ ΙΧ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 40 Αρμόδια όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 41 Καταβολή φόρου
`Αρθρο 42 Επιστροφή φόρου
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Σειρά εξόφλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
`Αρθρο 45 Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
`Αρθρο 46 Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
`Αρθρο 47 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/ υπερημερίας
`Αρθρο 48 Αναγκαστική εκτέλεση
`Αρθρο 49 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 51 Παραγραφή είσπραξης φόρων
`Αρθρο 52 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΜΗΜΑ Χ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
`Αρθρο 53 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις
`Αρθρο 55 Αρμοδιότητες Φορολογικής Διοίκησης κατά την ποινική διαδικασία
`Αρθρο 56 Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
`Αρθρο 59 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
`Αρθρο 60 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
`Αρθρο 61 Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
`Αρθρο 62 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων
ΤΜΗΜΑ ΧΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 63 Ειδική διοικητική διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή
`Αρθρο 64 Επαρκής αιτιολογία
`Αρθρο 65 Βάρος απόδειξης
ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 66 Εγκλήματα φοροδιαφυγής
`Αρθρο 67 Αυτουργοί και συνεργοί
`Αρθρο 68 Μηνυτήρια αναφορά και ποινική διαδικασία
`Αρθρο 69 Αναστολή της ποινής
ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 70 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 71 Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

`Αρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: