Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 02/05/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 46974 - 02/05/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ΄ αριθμ. 2/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο)

Η δραστηριοποίηση των αδειούχων πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο) διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 37698/2018 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ), καθώς και την παρούσα. Η ανανέωση των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο διενεργείται, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Κατηγορία αδειούχου

Είδος υπαίθριου εμπορίου

Αρμόδια Αρχή ανανέωσης της άδειας

Δραστηριοποίηση αδειούχου

Παραγωγός πωλητής

Στάσιμο εμπόριο

Δήμος μόνιμης κατοικίας

Στην ήδη υφιστάμενη θέση του σε Δήμο

Σε νέα θέση:
α) στον Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται
β) σε άλλο Δήμο

Η χορήγηση της θέσης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 42.
(η αίτηση του αδειούχου υποβάλλεται και στον δήμο μόνιμης κατοικίας και διαβιβάζεται αρμοδίως, άρθρο 41)

Παραγωγός πωλητής

Πλανόδιο εμπόριο

Δήμος μόνιμης κατοικίας

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που δραστηριοποιείται και στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. (άρθρο 6 παρ.3)

Σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, (άρθρο 6 , παρ. 3 & άρθρο 47 παρ. 3)

Η χορήγηση της θέσης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 47 & 48.
(η αίτηση του αδειούχου υποβάλλεται και στον δήμο μόνιμης κατοικίας και διαβιβάζεται αρμοδίως, άρθρο 47)

Επαγγελματίας πωλητής

Στάσιμο εμπόριο

Δήμος μόνιμης κατοικίας

Στην ήδη υφιστάμενη θέση του σε Δήμο, στην προκήρυξη του οποίου συμμετείχε

Επαγγελματίας πωλητής (έκδοση άδειας σύμφωνα με το Ν. 4497/2017)

Πλανόδιο εμπόριο

Δήμος μόνιμης κατοικίας

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε

Επαγγελματίας πωλητής (έκδοση άδειας πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017)

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη (απόφαση) της οποίας συμμετείχε. Σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, (άρθρο 59 , παρ. 11 & άρθρο 6 , παρ. 3 &)

Α. Αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου)

1. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου στάσιμου εμπορίου

Ο αδειούχος παραγωγός πωλητής:

α. Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του ως προς τη θέση, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης στο Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται.

β. Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί δραστηριοποίηση σε νέα θέση είτε α)στον Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται, είτε β)σε άλλο Δήμο. Η αίτηση του αδειούχου μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 41).

γ. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων θέσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, θέσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές

2. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο αδειούχος παραγωγός πωλητής:

α. Ανανεώνει την άδειά στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

β. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3. Η αίτηση του αδειούχου υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια. Μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 47). Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου μπορούν να δραστηριοποιούνται, κατά μέγιστο, σε τρεις περιφέρειες.

γ) Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 47 και 48 του Ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων εγκρίσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, εγκρίσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.

3. Αναφορικά με την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017, η ασφαλιστική ενημερότητα δύναται να υποβληθεί μέχρι τέλους του έτους 2018.

Β. Αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου (στάσιμου & πλανόδιου) εμπορίου.

1. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής:

Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του στον Δήμο που του έχει χορηγήσει θέση κατά το παρελθόν.

2. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθρου πλανόδιου εμπορίου.

Α. `Αδειες επαγγελματιών που χορηγήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017.

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής :

α) Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

β) Μπορεί επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3. (άρθρο 59 παρ. 11 σε συνδυασμό με άρθρο 6 παρ. 3).

Β. `Αδειες επαγγελματιών που χορηγούνται σύμφωνα το Ν. 4497/2017.

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής:

Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

ΑΚΡIΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: