Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 14

ΘΕΜΑ:

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2006.

Με τις αριθ. 327 και 328/Σ42/8-12-05 αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 1810/τ.Β722-12-05, καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2006.

Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2006, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2005.

Επισημαίνεται ότι, οι αλιεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/04, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις, στις οποίες είχαν καταταγεί το 2005.

Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:

α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφ/κές κλάσεις της κατάταξής τους.

β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων -Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λ.π.

δ) Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου.

στ)Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.

ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η) Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (εγκ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕ 211/11-2-77).

θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1976/91).

ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά

ημερομίσθια, αλλά με το ήμισυ (%) των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών τους (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19/96, παρ. 1.6).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2006 και θα ισχύσουν μέχρι 31-12-2006.

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:

• για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).

• για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2006 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα

4,13 Ευρώ

2. Για πλήρη τροφή

8,26 "

3. Για κατοικία (μηνιαία)

65,01 "

4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)

260,06 "

(σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ327/Σ42/8-12-05)

Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 1/1-31/12/2006

Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ

Μαίτρ

15

46,78

Αρχισερβιτόροι

15

46,78

Σερβιτόροι

13

40,33

Μπάρμαν

13

40,33

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

11

33,98

Ντισκ τζόκεϋ

12

37,02

Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ), ΠΑΜΠ , ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ - ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ - ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.

Μαίτρ

16

49,97

Αρχισερβιτόροι

16

49,97

Σερβιτόροι

14

43,76

Μπάρμαν

14

43,76

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

12

37,02

Ντισκ τζόκεϋ

13

40,33

Μουσικοί α΄

13

40,33

Μουσικοί β΄

12

37,02

Αρτίστες άσματος

20

61,81

Αρτίστες χορού

20

61,81

Διερμηνείς

11

33,98

Θυρωροί

11

33,98

Ιματιοφύλακες

11

33,98

Καθαρίστριες

10

31,75

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

Κομμωτές - Κουρείς

10

31,75

Μανικιουρίστριες - Πεντικιουρίστριες

9

29,39

Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

9

29,39

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - ΠΛΑΣΙΕ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Παραγωγοί - Πλασιέ - Περιοδεύοντες Πωλητές

14

43,76

Εισπράκτορες γενικά

13

40,33

E. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΤΑΞΙ)

Με αλλαγή (Μονοβάρδια)

9

29,39

Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια)

10

31,75

Οδηγοί φορτοταξί

9

29,39

ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αχθοφόροι πάσης φύσεως

8

26,89

Ζ. ΛΟΥΤΡΑ

Υπάλληλοι λουτρών γενικά

8

26,89

Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

`Ανδρες - Γυναίκες

8

26,89

Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ

Στιλβωτές - Βαφείς

8

26,89

Ι. ΝΑΟΙ

Νεωκόροι - Καθαρίστριες

8

26,89

ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ

Ταξιθέτες

8

26,89

ΙΒ. Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων

8

26,89

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: