Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αρ. Π.8271/4879

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν,

α. Της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 20.

β, Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α΄, γ, δ΄, ε΄ και η΄ και 2 του άρθρου 22.

γ. Την παράγραφο 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ του άρθρου 49 του Π.Δ. 99/1977, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Τ.3300/47/1984 Α.Τ.Ο. και

4. Τις διατάξεις των Π. 1591/1546/87 και Π. 1701/1600/87 Α.Υ.Ο., αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Εισαγωγή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

`Αρθρο 1.

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα 2 έως 4.

`Αρθρο 2.

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση:

α. Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου ή αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους, θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του σκάφους, από τα οποία να προκύπτει η αξία του σκάφους σε ξένο συνάλλαγμα, η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα, το όνομα καθώς και ο αριθμός νηολογίου της χώρας προέλευσής του.

β. Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη του Ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει του προορισμό του σκάφους και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα σε ένα μήνα, το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή την επαγγελματική άδεια αλιείας και μέσα σε 6 (έξι) μήνες από τον τελωνισμό το οριστικό έγγραφο εθνικότητας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν κατά την κρίση της Τελωνειακής αρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη.

Η Τελωνειακή αρχή χορηγεί κυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την έκδοση του προσωρινού ή οριστικού εγγράφου εθνικότητας.

γ. Τραπεζική εγγύηση ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου για το ποσό του Φ.Π.Α. μέχρι την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών.

2. Προκειμένου για σκάφη τα οποία από το είδος της κατασκευής τους (χωρητικότητα, μέγεθος, διαρρύθμιση, εξοπλισμό κ.λπ.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ιδιωτική χρήση, ως σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλεται ακόμη βεβαίωση του αρμόδιου για τη φορολογία του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη οικον. Εφόρου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι, υποκείμενος στο φόρο και δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό για τους σκοπούς της επιχείρησής του.

3. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται για χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους ή έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας αρχής, από το οποίο για προκύπτει η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα σε κόρους καθώς και ο προορισμός του σκάφους.

`Αρθρο 3.

Για την απαλλαγή των σκαφών που προορίζονται να διαλυθούν, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α. Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας διάλυσης της οικείας Λιμενικής αρχής.

β. `Αδεια εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ο.Κ. 1535/77 (Δ.Υ.Ο.Δ. 8741418/12.986).

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που θα ενεργήσει τη διάλυση καθώς και τόπος και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

`Αρθρο 4.

1. Η διάλυση των σκαφών που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ενεργείται σε τελωνειακώς ελεγχόμενους χώρους.

2. Μετά το πέρας της διάλυσης, η επιχείρηση που την ενήργησε υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει τη διάλυση υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κοινή με τον εισαγωγέα πλοιοκτήτη, με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδιο για το Φ.Π.Α. Οικον. Έφορο), με την οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών της διάλυσης και ότι τα προϊόντα της διάλυσης είναι αυτά που περιγράφονται στον προσαρτημένο σ΄ αυτήν πίνακα. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και περιλαμβάνει αναλυτικά το είδος, την ποιότητα, τη δασμολογική κλάση των διαλυμάτων και των λοιπών εφοδίων και ειδών εξοπλισμού του σκάφους.

3. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται ο πιο πάνω πίνακας, θεωρεί αυτόν σε όλες τις σελίδες του και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Παραδίδει ένα αντίτυπο στον εισαγωγέα - πλοιοκτήτη.

β. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής του σκάφους για την εξόφληση του Τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής.

γ. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη, οικον. Έφορο, για την παρακολούθησή της περαιτέρω διάθεσης αυτών.

δ. Διαφυλάσσει ένα αντίτυπο στο αρχείο του, για την περαιτέρω παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών ειδών που θα εξαχθούν από το χώρο της διάλυσης.

4. Κατά την έξοδο των πιο πάνω αγαθών, από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο του διαλυτηρίου, η τελωνειακή αρχή συντάσσει άδεια ζυγίσεως, στην οποία εμφανίζονται το είδος, η ποσότητα, η δασμολογική κλάση και το βάρος των εξαγόμενων από το χώρο της διάλυσης αγαθών. Στην άδεια αυτή πρoσαρτάται και το σχετικό ζυγολόγιο. θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ζυγίσεως, χορηγείται στο φορτωτή (εισαγωγέα - Πλοιοκτήτη) των αγαθών, για να επισυναφθεί στο στέλεχος του εκδιδόμενου κατά περίπτωση φορολογικού στοιχείου (Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο αποστολής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.
Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

`Αρθρο 5.

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκαφών γενικά που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ή για διάλυση, ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζουν τα παρακάτω άρθρα.

`Αρθρο 6.

1. Για την απαλλαγή της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλoΐα , την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ο αγοραστής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οι οικον. έφορο:

α) αίτηση - δήλωση η οποία περιλαμβάνει:

- τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή,

- τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή,

- τον αρμόδιο οικον. έφορο για το Φ.Π.Α. του πωλητή,

- το λιμεναρχείο στο οποίο θα νηολoγηθεί το σκάφος, καθώς και την οικον. εφορία που θα φορολογείται αυτό,

- τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους, όνομα, χωρητικότητα, αριθ. νηολογίου κ.λ.π.) εφόσον, ή όσα, υπάρχουν, και

-αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης, για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους.

β) Μαζί με την αίτηση - δήλωση υποβάλλει και αποδεικτικά στοιχεία ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό.

Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω:

- Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβαση, που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κ.τ.λ. από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

- Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας αλιείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίας Ναυτιλίας.

- Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης - δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του σκάφους, τότε με την αίτηση - δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική χρήση - του σκάφους και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στην αξία αυτού, στο δημόσιο. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί ακόμη για σαράντα πέντε (45) μέρες κατά την κρίση του οικον. εφόρου.

γ) αντίγραφο του τίτλου κτήσης του σκάφους (τιμολόγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο),

2. Ο οικον. έφορος, στον ,οποίο υποβάλλεται η αίτηση - δήλωση, της προηγούμενης παραγράφου, αφού εξακριβώσει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ότι:

α) ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο και ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του εκμεταλλευτή του σκάφους, και

β) από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση - δήλωση αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό, χορηγεί στον αγοραστή βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους με την επιφύλαξη ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό προορισμό του.

3. Ο αγοραστής προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στον πωλητή για να την επισυνάψει ως δικαιολογητικό, είτε στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης του σκάφους, είτε στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό έγγραφο της πώλησης, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.87».

Προκειμένου για παραδόσεις μετά τη νηολόγησή τους, η βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε δύο αντίτυπα, ένα από τα οποία ο πωλητής υποβάλλει στην υπηρεσία νηολογίου για τη διαγραφή ή τη μεταγραφή του σκάφους στα οικεία νηολόγια.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής δεν προσκομίσει στον οικον. έφορο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πιο πάνω παράγραφο 1 τα προβλεπόμενα από την ίδια παράγραφο δικαιολογητικά, ο οικον. έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος του αγοραστή κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 40 και επομένων του Ν. 1642/86.

Ο αγοραστής με αίτησή του που υποβάλλει πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

`Αρθρο 7.

Για την απαλλαγή από το φόρο της εξαγωγής σκαφών από υποκείμενο στο φόρο πριν από τη νηολόγησή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασής μας Π. 1701/1600/87 ( ΠΟΛ. 7l).

`Αρθρο 8.

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκάφους με ελληνική σημαία, από υποκείμενο στο φόρο, το οποίο προορίζεται να αλλάξει σημαία, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό του Έφορο:

α) Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου μεταβίβασης, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία του σκάφους και η αξία του σκάφους στο νόμισμα που συμφωνήθηκε η παράδοση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες, από υποβολή τη δήλωση αυτή:

- πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Nαυτιλίας, για τη διαγραφή του σκάφους από τα ελληνικά νηολόγια.

`Αρθρο 9.

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης σκάφους με σκοπό τη διάλυσή του, ο πωλητής - πλοιοκτήτης, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικον. έφορο:

- Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης, σε δύο αντίτυπα.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αγοραστή του σκάφους σε δύο αντίτυπα στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, θα αναφέρεται και η αρμόδια για το Φ.Π.Α. Οικονομική Εφορία του καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της διάλυσης.

Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κυρωμένα αντίγραφα της σχετικής άδειας διάλυσης μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες τόσο στον οικον. Έφορο φορολογίας του πωλητή όσο και στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αγοραστή) οικονομικού έφορο.

2. Ο Οικονομικός Έφορος του πωλητή θεωρεί τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και παραδίδει το ένα αντίτυπο του εγγράφου μεταβίβασης στον πωλητή, για τη διαγραφή του σκάφους από τα νηολόγια και αποστέλλει στον αρμόδιο για το Φ.Π.Α. Οικονομικό Έφορο του αγοραστή το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, προκειμένου αυτός να παρακολουθήσει περαιτέρω την τύχη των αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση.

3. Για τη διάλυση του σκάφους και την παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 10.

Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης σκαφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, ο πωλητής πρέπει να κατέχει είτε κυρωμένο, από τη συμβαλλόμενη δημόσια αρχή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας του σκάφους είτε σχετική βεβαίωση της αρχής αυτής, ότι το σκάφος προορίζεται για τις ανάγκες του δημοσίου γενικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη και σε αντικείμενα αυτών.

`Αρθρο 11.

1. Για την απαλλαγή από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που παραδίδονται με προορισμό να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη που εκτελούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, υπερπόντια αλιεία ή χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά ή ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 Α.ΥΟ., όπως ισχύουν.

Η ίδια απόφαση εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται στα παραπάνω σκάφη.

2. Προκειμένου για τα λοιπά σκάφη που απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κατωτέρω άρθρων 12 έως 14.

`Αρθρο 12.

1. Σε κάθε. σκάφος της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, τηρείται ειδικό διπλότυπο δελτίο με τον τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( άρθρο 22, παράγρ. 1, περίπτ. α΄ Ν. 1642/86)», θεωρημένο από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Οικονομικό Έφορο.

Στο δελτίο αυτό θα έχουν πρoεκτυπωθεί πέραν των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΦΣ και της Σ. 1082/86 απόφασής μας και:

α) το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους,

β) η κατάλληλη γραμμογράφηση για την αναγραφή της ποσότητας και του είδους των προς αγορά ή επισκευή υλικών και αντικειμένων.

2. Το ειδικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται για κάθε αγορά υλικών ή αντικειμένων για τα σκάφη και αποτελεί δικαιολογητικό για τη χωρίς φόρο έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου.

3. Η πλοιοκτήτρια, η διαχειρίστρια ή η εκμεταλλεύτρια, κατά περίπτωση επιχείρηση, δύναται να τηρεί ανεξάρτητη σειρά του παραπάνω ειδικού δελτίου, χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που η ίδια ενεργεί αγορά υλικών και αντικειμένων για τον εφοδιασμό των σκαφών αυτής. Για τον εν συνεχεία εφοδιασμό συγκεκριμένου σκάφους της, υποχρεούται στην έκδοση, εις τριπλούν του υπό της παραγράφου του άρθρου 23 του ΚΦΣ προβλεπόμενου δελτίου Αποστολής. Το ένα αντίγραφο του δελτίου αποστολής επιστρέφει στον εκδότη του, αφού υπογραφεί από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του σκάφους, για την παραλαβή των αγαθών που αναγράφονται σ΄ αυτό και αφού σημειωθεί σ΄ αυτό ο αριθμός σελίδας που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

4. Για τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τη φύλαξη του ειδικού ως άνω στοιχείου, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι σχετικές με τα φορολογικά στοιχεία διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977).

`Αρθρο 13.

1. Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της απόφασης αυτής, τηρείται ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ), το οποίο πριν από κάθε χρησιμοποίησή του θεωρείται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικον. έφορο.

2. Στο ειδικό αυτό βιβλίο, που θα έχει την κατάλληλη γραμμογράφηση, καταχωρούνται:

- το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου αγοράς ή του δελτίου αποστολής της παραγρ. 3 του προηγούμενου άρθρου

- τα στοιχεία του προμηθευτή ή της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κτλ., κατά περίπτωση, (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.),

- το είδος και η ποσότητα των υλικών και αντικειμένων που εφοδιάστηκε το σκάφος με το συγκεκριμένο στοιχείο και

- η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσης αυτών στο σκάφος.

3. Η ενημέρωση του πιο πάνω ειδικού βιβλίου γίνεται με την είσοδο των αγαθών στο σκάφος.

`Αρθρο 14.

1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοσή τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.

2. Η πλοιοκτήτρια ή η διαχειρίστρια επιχείρηση, ο εκμεταλλευτής, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του σκάφους, κατά περίπτωση, εκδίδει και προσκομίζει το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφόμενων σ΄ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.

3. Ο προμηθευτής παραδίδει τα αναγραφόμενα στο ως άνω ειδικό δελτίο αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το πρωτότυπο του παραπάνω ειδικού δελτίου. Στο τιμολόγιο αυτό, πέραν των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του. Κ.Φ.Σ., αναγράφονται ακόμη:

- ο αριθμός του πιο πάνω ειδικού δελτίου αγοράς εφοδίων και

- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατευθείαν σ΄ αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Παράδοση και εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

`Αρθρο 15.

1. Για παραδόσεις ή εισαγωγές υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α., που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή σκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο αυτό σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, εφόσον η κατασκευή ενεργείται με υλικά και αντικείμενα προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού, από ναυπηγεία εκτός ελευθέρων τελωνειακών συγκροτημάτων, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού.

`Αρθρο 16.

1. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή ο νόμιμος αυτής αντιπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η κατασκευή του σκάφους, με την οποία ζητά τη συγκρότηση της επιτροπής της παραγρ. 1 του επόμενου άρθρου.

2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εκτός των αναφερομένων στην παράγρ. 3 του άρθρου 80 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών, υποβάλλονται ακόμη εις διπλούν:

α) Αναλυτικός πίνακας των αναγκαίων για την κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους υλικών και αντικειμένων που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία και αντικείμενα του παραπάνω πίνακα θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο δικαιούται απαλλαγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής των δασμών, λοιπών φόρων και Φ.Π.Α. που αναλογούν στις ποσότητες των υλικών και εφοδίων που τελικά δε θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στα υπολείμματα αυτών, αλληλέγγυα προς τη ναυπηγική επιχείρηση και εξ ολοκλήρου.

γ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης κατασκευής του σκάφους, εφόσον υπάρχει.

3. Η αίτηση της πιο πάνω παράγραφο 1 καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 4 του άρθρου 80 της T.3300/47/84/A.Υ.O.

`Αρθρο 17.

1. Μετά την καταχώριση της αίτησης με φροντίδα της τελωνειακής αρχής συγκαλείται η επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 81 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο., στην οποία, εκτός των οριζομένων από τη διάταξη αυτή μελών, θα συμμετέχουν και:

α) Ένας εφοριακός ελεγκτής που θα ορίζεται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή νομού Αττικής, πλην των νήσων, εκτός Σαλαμίνας, ο εφοριακός ελεγκτής ορίζεται ως μέλος από τον οικον. έφορο πλοίων Πειραιά.

β) Ένας εξουσιοδοτημένος από τη ναυπηγική επιχείρηση τεχνικός εκπρόσωπος αυτής.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, αφού ελέγξει τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση με την οποία γνωμοδοτεί για τα αναγκαία κατά είδος, κατηγορία και ποσότητα υλικά και αντικείμενα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους και τη χρονική διάρκεια αυτής.

3. Με βάση την παραπάνω έκθεση - γνωμοδότηση της επιτροπής, ο αρμόδιος τελώνης εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 απαλλαγής, για τα υλικά και αντικείμενα αυτής, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση εγκρίνει επίσης τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς και φόρους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 603/1977 και τις προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καταχωρείται, από τον τελώνη, κατ΄ αύξοντα αριθμό σε ειδικό προς τούτο βοηθητικό βιβλίο.

5. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση ατελείας, η έκθεση - γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής καθώς και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 της παρούσας δικαιολογητικά., αποτελούν το σχετικό φάκελο ατέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο.

6. Ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει άμεσα ένα αντίγραφο της έκθεσης - γνωμοδότησης και των άλλων δικαιολογητικών που βρίσκονται στο φάκελο ατελείας, στον αρμόδιο για τη φορολογία της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Αντίγραφο της έκθεσης γνωμοδότησης επίσης αποστέλλει στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή στο νόμιμο αυτής εκπρόσωπο.

Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις των οποίων οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο νομό Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά πλην της νήσου Σαλαμίνας, το αντίγραφο της έκθεσης - γνωμοδότησης και των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου, αποστέλλονται στον οικον. έφορο πλοίων Πειραιά.

`Αρθρο 18.

1. Ο αρμόδιος, σύμφωνα με την παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου, οικον. έφορος, με βάση την έκθεση - γνωμοδότηση που του έστειλε ο αρμόδιος τελώνης, εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνει την προμήθεια από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων της γνωμοδότησης, χωρίς ΦΠΑ.

2. Την σχετική εγκριτική απόφαση απαλλαγής, της προηγούμενης παραγράφου, ο οικον. έφορος καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ Φ.Π.Α.». Στο ειδικό αυτό βιβλίο αναγράφονται:

α) Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

β) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ) της ναυπηγικής επιχείρησης.

γ) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αρμόδια οικον. εφορία) της πλοιοκτήτριας επιχείρησης.

δ) Ο τόπος που θα γίνει η κατασκευή του σκάφους.

ε) Το όνομα, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους (εφόσον αυτά είναι γνωστά).

στ) Το αρμόδιο τελωνείο αποστολής της έκθεσης - γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της έκθεσης αυτής.

ζ) Ο αριθμός και ο χρόνος έκδοσης της έκθεσης επιμέτρησης της παρ. 2 του άρθρου 21 της παρούσας, την οποία θα του αποστείλει ο αρμόδιος τελώνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.

3. Η εγκριτική απόφαση απαλλαγής του εφόρου, η έκθεση - γνωμοδότηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει στον οικον. έφορο, αποτελούν το σχετικό φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους, στον οποίο δίνεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης απαλλαγής.

`Αρθρο 19.

1.Για κάθε προμήθεια, από την εγχώρια αγορά, χωρίς Φ.Π.Α., υλικών και αντικειμένων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους, η ναυπηγική επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17 της απόφασής μας αυτής, οικον. έφορο:

α) Αίτηση, με την οποία ζητά την έγκριση αγοράς, χωρίς ΦΠΑ, από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων που αναγράφονται στο συνημμένο σ΄ αυτήν πίνακα του επόμενου εδαφίου

β) Στην αίτηση αυτή θα αναφέρονται:

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η οικον. εφορία του προμηθευτή, και

- Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του εφόρου, που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο.

β) Αναλυτικά, κατά προμηθευτή, εις τριπλούν, πίνακα αγοράς υλικών και αντικειμένων για την κατασκευή του σκάφους, στον οποίο, εκτός από τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, θα αναγράφονται ακόμη το είδος και η ποσότητα των προς αγορά υλικών και αντικειμένων.

2. Ο οικον. έφορος, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου με βάση την αρχική εγκριτική του απόφαση και αφού διαπιστώσει, από το προσκομιζόμενο σ΄ αυτόν, προσωρινό βιβλίο ατελείας, ότι οι αναγραφόμενες στο σχετικό πίνακα ποσότητες και είδη καλύπτονται από τις εγκριθείσες με την αρχική απόφασή του ποσότητες:

α) Θεωρεί τον πίνακα αγοράς σε κάθε σελίδα και στα τρία αντίτυπα και συντάσσει

επ΄ αυτών έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών, για την παράδοση των αναγραφόμενων σ΄ αυτόν αγαθών, χωρίς φόρο, συσχετίζοντας τα πρωτότυπα αυτού με το φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους.

β) Το δεύτερο αντίτυπο του παραπάνω αναλυτικού πίνακα αγοράς παραδίδει στην ενδιαφερόμενη ναυπηγική επιχείρηση, για την προμήθεια των αγαθών.

γ) Το τρίτο αντίτυπο, του ίδιου ως άνω πίνακα, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας, προκειμένου αυτό να συσχετιστεί με τον τηρούμενο φάκελο ατελείας, για να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων.

3. Ο προμηθευτής, με την προσκόμιση του πιο πάνω θεωρημένου πίνακα, παραδίδει στη ναυπηγική επιχείρηση τα υλικά και αντικείμενα που αναγράφονται σ΄ αυτόν και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης, χωρίς να επιβαρύνει την αξία αυτών με φόρο, αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87) και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου το θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα ως δικαιολογητικό απαλλαγής. Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, για το οποίο προορίζονται τα αγαθά.

4. Η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση, με την παραλαβή των υλικών και αντικειμένων προβαίνει στην άμεση καταχώριση αυτών στο προσωρινό βιβλίο ατελειών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 της Τ. 3300/47/84 και σημειώνει σ΄ αυτό τον αριθμό του σχετικού τιμολογίου αγοράς, τα στοιχεία του προμηθευτή και την ένδειξη «ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται να τοποθετεί τα εγχώρια υλικά και αντικείμενα χωριστά από εκείνα που εισήγαγε ατελώς.

`Αρθρο 20.

Για την εισαγωγή από το εξωτερικό των υλικών και αντικειμένων, που απαιτούνται για την κατασκευή του σκάφους, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του αρμόδιου τελώνη, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 της παρούσας, χωρίς ΦΠΑ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο.

`Αρθρο 21.

1. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους η ναυπηγική ή η πλοιοκτήτρια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην παραπάνω αρμόδια για την έγκριση της ατέλειας τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων που αγόρασε ή εισήγαγε χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το προσωρινό βιβλίο ατελειών.

2. Με μέριμνα της πιο πάνω τελωνειακής αρχής, συνέρχεται η προβλεπόμενη από την παράγρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας επιτροπή, η οποίοι, αφού λάβει υπόψη της τα υλικά και αντικείμενα που έχουν αγοραστεί και εισαχθεί με βάση τα στοιχεία του φακέλου ατέλειας, κάνει επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει σχετική έκθεση (επιμέτρηση).

3. Στη σχετική έκθεση - επιμέτρηση περιλαμβάνονται κατ΄ είδος, ποσότητα και προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού):

α) Τα υλικά και αντικείμενα που παραδόθηκαν χωρίς φόρο για την κατασκευή του σκάφους.

β) Τα υλικά και αντικείμενα που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.

γ) Τα υλικά και αντικείμενα που δε χρησιμοποιήθηκαν.

δ) Τα τυχόν φορολογητέα υπολείμματα καθώς και η δικαιολογημένη απομείωση (φύρα) που προέκυψαν από την επεξεργασία.

4. Η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή αποστέλλει με απόδειξη αντίγραφο της έκθεσης - επιμέτρησης:

α) στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17, οικονομική έφορο,

β) στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και

γ) στη ναυπηγική επιχείρηση.

`Αρθρο 22.

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ των υλικών και αντικειμένων που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 85 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο.

`Αρθρο 23.

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που αγοράστηκαν από το εσωτερικό, η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σ΄ αυτήν της έκθεσης - επιμέτρησης, και με βάση την έκθεση αυτή να υποβάλλει στον αρμόδιο οικον. έφορο εκκαθάριση των αγαθών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ναυπηγικής και πλοιοκτήτριας επιχείρησης καθώς και τα συνολικά δεδομένα της έκθεσης επιμέτρησης κατ΄ είδος, ποσότητα και συντελεστή φόρου.

2. Ο οικον. έφορος με πράξη του στην πιο πάνω εκκαθάριση, οριστικοποιεί την απαλλαγή από το φόρο της αξίας των υλικών και αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν στο σκάφος περιλαμβανομένης και της φυσικής απομείωσης αυτών.

3. Η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή της πιο πάνω εκκαθάρισης, να υποβάλει έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, χωρίς καμία έκπτωση, και να καταβάλει το πόσο που αναλογεί στην αξία των εγχώριων υλικών και αντικειμένων που δε χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στην αξία των τυχών υπoλειμμάτων αυτών.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκτακτης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ ο οικον. έφορος εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της πιο πάνω παραγράφου 1, υποχρεούται να εκδώσει, σε βάρος της ναυπηγικής επιχείρησης, προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου με βάση ,τις διατάξεις των άρθρων 40 και επομένων του Ν. 1642/86.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 της απόφασης αυτής, αλληλεγγύως υπόχρεως για την καταβολή του φόρου, είναι και η πλοιοκτήτρια επιχείρηση.

`Αρθρο 24.

1: Σε περίπτωση καθυστέρησης κατασκευής του σκάφους πέρα από τα οριζόμενα έκθεση - γνωμοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, χρονικά όρια, χορηγείται παράταση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84/A.r.0.

Η απόφαση της παράτασης κοινοποιείται και στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, οικον. έφορο.

2. Αν η ναυπήγηση του σκάφους καθυστερεί αδικαιολόγητα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφαρμόζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84/Α.Υ.Ο. και με έγγραφό της γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στον άμεσο καταλογισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία των εγχώριων αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς φόρο.

`Αρθρο 25.

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικό και αντικείμενα εισάγονται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 έως και 86 της Τ. 3300/47/84/A.Υ.0.

`Αρθρο 26.

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα αγοράζονται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 16 της απόφασης αυτής, υποβάλλονται στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17, οικον. έφορο. Ο οικον. έφορος καταχωρεί την αίτηση αυτή στο ειδικό βιβλίο της παραγρ. 2 του άρθρου 18 της παρούσας, συγκροτεί και συγκαλεί την επιτροπή της παραγρ. 1 του άρθρου 17, χωρίς τη συμμετοχή σ΄ αυτή Τελωνειακού Οργάνου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο ίδιος οικον. έφορος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

β) Ύστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας επιχείρησης ή της εξουσιoδoτημένης προς τούτο ναυπηγικής επιχείρησης, ο αρμόδιος οικον. έφόρος θεωρεί ειδικό προσωρινό βιβλίο αγοράς εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του σκάφους, στο οποίο έχουν αναγραφεί τα υλικά και αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση του οικονομικού εφόρου, κατά μερίδες (είδος και ποσότητα) καθώς και η διάρκεια της ναυπήγησης.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

- Ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου αγοράς.

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προμηθευτή.

- Τα υλικά και αντικείμενα που αγοράστηκαν χωρίς φόρο, στις αντίστοιχες μερίδες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθησή τους.

Το πιο πάνω ειδικό βιβλίο, μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησης ή μετατροπής παραδίδεται στον οικονομικό έφορο που το θεώρησε.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 23 και 24 της απόφασης αυτής, όπου δε στα άρθρα αυτά αναφέρεται «τελωνειακή αρχή» στη θέση αυτής υπεισέρχεται ο αρμόδιος οικον. έφορος.

`Αρθρο 27.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά και αντικείμενα για την κατασκευή του σκάφους εισάγονται ή αγοράζονται από την πλοιοκτήτρια επιχείρηση και στη συνέχεια διατίθενται στη ναυπηγική επιχείρηση για την κατασκευή του σκάφους με σχέση μίσθωσης έργου (φασόν) η απαλλαγή τόσο της αξίας αυτών όσο και των εργασιών κατασκευής (FACON) παρέχεται στο όνομα της πλοιοκτήτριας επιχείρησης με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 16 έως 24 της απόφασης αυτής.

`Αρθρο 28.

1. Η ναυπηγική επιχείρηση που κατασκεύασε το σκάφος με υλικά και αντικείμενα που έτυχαν απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, εφόσον το σκάφος προορίζεται να καταχωρηθεί στα ελληνικά νηολόγια, υπό ελληνική σημαία, ως επαγγελματικό, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο για τις εργασίες της, (κατασκευή με ίδια ή όχι υλικά), χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87» με την έκδοση του οποίου οριστικοποιείται η απαλλαγή που χορηγήθηκε από το φόρο αυτό, στα προηγούμενα στάδια. Αντίγραφα του τιμολογίου αυτού υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή και φορολογική αρχή που χορήγησε την απαλλαγή για τα υλικά και αντικείμενα.

2. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου να υποβάλει στον αρμόδιο (πιο πάνω) οικον. έφορο κυρωμένο αντίγραφο του οριστικού πιστοποιητικού νηολόγησης ή της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια επιχείρηση δεν υποβάλει στον οικον. έφορο που χορήγησε την απαλλαγή μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιολογητικά πού προβλέπονται από την ίδια παράγραφο ή όταν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλει δεν προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους, ο οικον. έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 40 και επόμενα του Ν. 1642/86, με φορολογητέα αξία την αξία παράδοσης του σκάφους. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε καμιά περίπτωση από το συνολικό κόστος κατασκευής του σκάφους.

Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση με αίτησή της, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

`Αρθρο 29.

1. Για την απαλλαγή της κατασκευής σκάφους που θα εξαχθεί πριν την νηολόγησή του, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του σκάφους.

2. Για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ απαιτείται να επισυναφθούν στο στέλεχος αυτού κατά περίπτωση:

- Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής ή

- Kυρωμένο αντίγραφο του δελτίου κινήσεως του σκάφους, που εκδίδει κατά περίπτωση η τελωνειακή αρχή ή

- Κυρωμένα αντίγραφα των Προσωρινών Ναυτιλιακών εγγράφων (ΠΝΕ)

`Αρθρο 30.

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα:

α) Σε περίπτωση μετατροπής ή μετασκευής σκάφους, για το οποίο παρέχεται απαλλαγή ως επαγγελματικό από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Ν. 1642/86 ή ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του, προκειμένου για σκάφος με ξένη σημαία.

β) Για εισαγωγή ή παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, μετατροπή ή μετασκευή σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για την κατασκευή, μετασκευή ή μετατροπή σκαφών του πολεμικού Ναυτικού, ή τη μετατροπή ή μετασκευή σε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, αντί της διαδικασία.; που ορίζεται από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, η προβλεπόμενη από το από 17.8.1954 Β.Δ. διαδικασία μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Κόστους (ΜΟ.Ε.Κ.) ή άλλης επιτροπής που θα οριστεί από το ΥΠ. ΕΘ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών πλοίων και πλωτών μέσων γενικά, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται αυτά.

`Αρθρο 31.

1. Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

2. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, απαιτούνται:

Α. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους.

Η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης σκάφους καθώς και αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται επί του σκάφους, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87», επισυνάπτοντας στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους ή του νηογνώμονα από την οποία να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν καθώς και το είδος και η ποσότητα των μικροανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διέθεσε η επιχείρηση που ενήργησε τις παραπάνω εργασίες κατά την εκτέλεσή τους.

β) Κυρωμένο αντίγραφο ναυτιλιακού εγγράφου (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό νηολόγησης κ.τ.λ.) από το οποίο θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σκάφος καλύπτεται από τις διατάξεις ,της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

γ) Προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι η σχετική επαγγελματική άδεια του σκάφους δεν έχει ανακληθεί.

β. Επισκευή ή συντήρηση σε χώρους εκτός του σκάφος αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του.

1. Για την επισκευή ή συντήρηση, σε χώρους εκτός του σκάφους, αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 87 και επόμενα της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο.

2. Η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

α) Κυρωμένο αντίγραφο της εξοφλημένης άδειας επισκευής που εκδίδει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 της πιο πάνω απόφασης και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η έκδοση αυτής.

β) Για τις μικροεπισκευές αντικειμένων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 91 της παραπάνω απόφασης, απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, θεωρημένο από αυτήν για την επαναφορά στο σκάφος των αντικειμένων που επισκευάστηκαν.

Η τελωνειακή αρχή θα χορηγείται από τις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για σκάφος που δικαιούται απαλλαγής από το ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 και ενεργήσει επ΄ αυτών σχετική περί της απαλλαγής του πράξη.

Στο πιο πάνω τιμολόγιο, εκτός των άλλων στοιχείων, θα αναφέρονται ακόμη:

- Το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους.

- Το είδος, η ποσότητα και η αξία των τυχόν υλικών που διέθεσε ή ίδια, για την εκτέλεση των εργασιών.

`Αρθρο 32.

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών του προηγούμενου άρθρου, που παρέχονται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή σχετικό έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, επισυνάπτει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, πλοία ή πλωτά μέσα γενικά και σε αντικείμενα αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών και τροφοεφοδίων που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

`Αρθρο 33.

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής:

α. Υλικών και αντικειμένων που πρooρίζoνται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθoύv σε σκάφη, που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου22 του Ν. 1642/86, ή σε αντικείμενα αυτών,

β. καυσίμων και λιπαντικών, της περίπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών της περίπτ. α΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου και

γ. τροφοεφοδίων και λοιπών συναφών αγαθών της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών, που ορίζονται από την ίδια διάταξη.

Εφαρμόζεται, περί περίπτωση, η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο., για τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς φόρους, με εξαίρεση τα σκάφη του πολεμικού Ναυτικού και του δημοσίου, γενικά για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή αυτών από τους λοιπούς φόρους.

Συναλλαγματικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς οφειλόμενους κατά την εισαγωγή φόρους, υπό τον όρο της δραχμοπoίησης συναλλάγματος, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για χορήγηση απαλλαγής από το ΦΠΑ.

2. Σε κάθε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγεί απαλλαγή από το ΦΠΑ, παραδίδει στο δικαιούχο της απαλλαγής, κατά περίπτωση, πρόσωπο, αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ναύλωση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

`Αρθρο 34.

Η απαλλαγή της ναύλωσης σκαφών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 22, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 35 και 36.

`Αρθρο 35.

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενου άρθρου απαιτείται η ναύλωση ή η χρονοναύλωση του σκάφους να είναι ολική και να γίνεται με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του από το ναυλωτή δηλ. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων η αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για επαγγελματικά τα οριστικά σκάφη του Ν. 438/76.

`Αρθρο 36.

1. Ο εκναυλωτής σε κάθε περίπτωση υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπογραφή, του σχετικού ναυλοσυμφώνου, να το προσκομίσει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό του έφορο σε τρία (3) αντίτυπα.

Από το ναυλοσύμφωνο πρέπει να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, ο Α.Φ.Μ. αυτών, το όνομα, το είδος, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, ο χρόνος ναύλωσης αυτού καθώς και το αντίτιμο της ναύλωσης.

Με το ναυλοσύμφωνο συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ναυλωτή, σε δύο (2) αντίτυπα, ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

2. Ο παραπάνω Οικον. Έφορος θεωρεί τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου σε όλες τις σελίδες, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή σε όλα τα αντίτυπα και

- Αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλοσυμφώνου και της υπεύθυνης δήλωσης, στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικον. έφορο του ναυλωτή, παραδίδει στον εκναυλωτή τα υπόλοιπα αντίτυπα.

- Ο εκναυλωτής παραδίδει το ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλοσυμφώνου στο ναυλωτή και το άλλο αντίτυπο μαζί με το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης, διαφυλάσσει ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο της συγκεκριμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Απαλλαγή υπηρεσιών που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών (πλοίων, πλωτών μέσων γενικά) και του φορτίου αυτών.

`Αρθρο 37.

Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών και του φορτίου αυτών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

`Αρθρο 38.

1. Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσοι:

α. Στα σκάφη που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 και είναι άμεσοι αναγκαίες για την ασφαλή εκτέλεση του προορισμού τους ή την πλήρωση των όρων καθαριότητας και υγιεινής διανομής σ΄ αυτά.

β. Στο φορτίο των πιο πάνω σκαφών για τη συντήρηση ή την ασφαλή μεταφορά αυτού κατά το χρόνο που αυτό βρίσκεται επί του σκάφους.

Κατ΄ εξαίρεση οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται όταν είναι αναγκαίες και είναι αδύνατη η παροχή τους επί του σκάφους.

γ. Για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου από το κύττος του σκάφους στην πλευρά αυτού και αντίστροφα.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του μεταφορικού μέσου επιχείρηση με τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.A. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.87» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού.

`Αρθρο 39.

1. Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. ή της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, χορηγείται, εφόσον αυτές παρέχονται άμεσα στις επιχειρήσεις που ενεργούν θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό και αφορούν άμεσα τις μεταφορές αυτές.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του σκάφους επιχείρηση, χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4849/18.12.87» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση, της μεταφορικής επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν χάρη της μεταφοράς προσώπων από και προς το εξωτερικό.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ενεργούν σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 40.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής με τον όρο «σκάφος», νοείται κάθε πλοίο ή πλωτά μέσοι γενικά ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά του.

2. Για παραδόσεις αγαθών στο ίδιο σκάφος από τον ίδιο προμηθευτή, μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, μπορεί να μη ζητούνται κάθε φορά τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, για την απόδειξη του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, προκειμένου να επισυναφθούν στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου, εφόσον αναγράφεται, στο εκάστοτε τιμολόγιο, ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου, στο οποίο, το πρώτο, έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά αυτά και βεβαιώνεται με υπογραφή του αγοραστή, ότι τα δικαιολογητικά αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση συχνής επανάληψης παροχής υπηρεσιών.

`Αρθρο 41.

Για πράξεις παράδοσης ή εισαγωγής αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφόσον αφορούν ακόμη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η απαλλαγή αυτή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, παρέχεται:

1. Σε περίπτωση αγοράς, εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που επιβαρύνθηκαν με φόρο, η φόρος αυτός επιστρέφεται στον αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις της Π. 3082/2516/87.

Ο αγοραστής στην περίπτωση αυτή, πέραν από τα προβλεπόμενα από την πιο πάνω απόφαση δικαιολογητικά, υποχρεούται να συνυποβάλλει και ένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, από το οποίο προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, χωρίς φόρο, για την κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση ή επισκευή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) ο αγοραστής πλοιοκτήτης εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης αυτής υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οικον. έφορο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, εις διπλούν, κατά προμηθευτή.

Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και την αξία των σχετικών τιμολογίων καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον ΑΦΜ του εκδότη αυτών.

β) Να υποβάλλει, μαζί με την πιο πάνω δήλωση, κυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας του σκάφους και προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι δεν ανακλήθηκε η επαγγελματική άδεια αυτού.

γ) Να καταχωρήσει, μέσα σε προθεσμία 30 ήμερών από την έκδοση της παρούσας, τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία που έχει λάβει για την επισκευή ή συντήρηση του σκάφους, στο ειδικό βιβλίο της παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου 12 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Στις περιπτώσεις που, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση εφοδίασε δικά της σκάφη, που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, με υλικά και αντικείμενα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Π. 1591/1546/87 Α.Υ.Ο., προκειμένου να αποδειχθεί ότι το σκάφος εφοδιάστηκε, πράγματι με τα συγκεκριμένα αγαθά, αντί του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που ορίζεται από την περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης, απαιτείται αυτό να προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για την προμήθεια και διακίνηση των εφοδίων αυτών και από σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του αρχιμηχανικού του σκάφους για τον εφοδιασμό του σκάφους με τα συγκεκριμένα αγαθά.

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς και υπηρεσιών, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται με το παροχή αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη κατά την κατασκευή ή μετασκευή αυτών, εφόσον η κατασκευή ή μετασκευή αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πιο πάνω παραγράφου2.

5. Προκειμένου για αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, χωρίς φόρο, που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη, που η κατασκευή ή μετασκευή τους δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της απόφασης αυτής, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής, υποχρεούται:

α) Να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 14 της απόφασης αυτής.

β) Να υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσης οικον. έφορο, τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προβλέπονται από την περίπτωση α΄ της πιο πάνω παραγράφου 2.

Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών υποβάλλει ακόμη ένα από τα προβλεπόμενα, από την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, δικαιολογητικά, κυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, εκτός από τον πίνακα ,της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 16, αναλυτικό πίνακα των υλικών και αντικειμένων που έχει ήδη προμηθευτεί για την κατασκευή του σκάφους ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και την επιβάρυνση ή μη αυτών με φόρο, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης - επιμέτρησης του σκάφους.

δ) Να καταχωρήσει, μέσα σε 30 μέρες από τη χορήγηση σ΄ αυτόν, από την αρμόδια υπηρεσία, στο ειδικό προσωρινό βιβλίο ατελειών της παραγράφου 4 του άρθρου 19 ή στο ειδικό βιβλίο αγοράς εγχώριων αγαθών της παραγρ. 1 του άρθρου 13 της απόφασης αυτής, όλα τα φορολογικά στοιχεία που έχει ήδη λάβει για την κατασκευή ή μετασκευή του σκάφους:

6. Ο οικον. έφορος, αφού διαπιστώσει ότι για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγής από το φόρο αυτό, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή στο ένα αντίτυπο των δηλώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ των παραπάνω παραγράφων 2 και 4 αντίστοιχα.

Το θεωρημένο αυτό αντίτυπο της δήλωσης, ο οικον. έφορος το παραδίδει στον αγοραστή, προκειμένου αυτός να το προσκομίσει στον προμηθευτή, μέσα σε 15 μέρες για να το διαφυλάξει αυτός ως δικαιολογητικό της έκδοσης των αναφερομένων σ΄ αυτό τιμολογίων, χωρίς , φόρο.

7. Για την προμήθεια, χωρίς φόρο, των υλικών και αντικειμένων που απαιτούνται ακόμη για την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετασκευής του σκάφους, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ της απόφασης αυτής.

8. Σε περίπτωση που ο πλoιοκτήτης κατά την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, που απαλλάσσονται άμεσα από το φόρο, σύμφωνα με την απόφασή μας αυτή, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1642/86 και κατά την προμήθεια των αγαθών αυτών κατέβαλε το φόρο που αναλογεί σ΄ αυτό, δικαιούται επιστροφής του φόρου αυτού ,από τον αρμόδιο για τη φορολογία του σκάφους οικον. έφορο εφόσον υποβάλλει σ΄ αυτόν:

α) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του σκάφους, καθώς και της ατομικής επαγγελματικής άδειας του εκμεταλλευτή του σκάφους.

β) Αίτηση στην οποία θα επισυνάψει τα σχετικά παραστατικά που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 1642/86 από τα οποία να προκύπτει το ποσό του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά αυτά.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προμηθευτή των αγαθών, ότι το ποσό του φόρου που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο

`Αρθρο 42

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: