Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 56

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4529

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός του νόμου
`Αρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Απόδειξη (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Κυρώσεις (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Αποδεικτικά στοιχεία σε φάκελο αρχής ανταγωνισμού (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων στο φάκελο αρχής ανταγωνισμού (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Παραγραφή (άρθρα 10, 11 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Ισχύς των εθνικών αποφάσεων και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενωσιακών δικαστηρίων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Ευθύνη εις ολόκληρον (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης (άρθρα 12, 13 και 14 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Αγωγές αποζημίωσης από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες διανομής (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 13
`Αρθρο 14 Ύψος ζημίας (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Συναινετική επίλυση διαφορών (άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ)
`Αρθρο 16 ( άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/104/ ΕΕ )
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
`Αρθρο 18 Τροποποιήσεις του Π . Δ . 134/2017 ( Α΄ 168)
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4072/2012
`Αρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192)
`Αρθρο 22 Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη
`Αρθρο 23 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη
`Αρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: