Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 129
3 Αυγούστου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3868

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
`Αρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 2 Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας
`Αρθρο 3 Ρυθμίσεις των όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 4 Αποζημίωση Εφημέριων Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6 Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄)
`Αρθρο 7 Διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 8 Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ -ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 9 Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
`Αρθρο 10 Συμβούλια Διαβούλευσης Διαφάνειας και Λογοδοσίας -Περιφερειακά Συμβούλια Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
`Αρθρο 11 Μητρώο Εθελοντών Υγείας -Κοινωνικής φροντίδας Ορισμοί
`Αρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής - Εθελοντές και Εθελοντικές Ομάδες Υγείας - Κοινωνικής φροντίδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
`Αρθρο 13 Ενοποίηση Δημοσίων Φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 14 Επιχορήγηση των Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
`Αρθρο 15 Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
`Αρθρο 16 Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005
`Αρθρο 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Κύρωση Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»
`Αρθρο 19 Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21 Διατάξεις για την Ψυχική Υγεία
`Αρθρο 22 Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
`Αρθρο 23 Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
`Αρθρο 24 Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των Οδοντοτεχνιτών και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
`Αρθρο 25 Ειδίκευση υπεράριθμων ιατρών - Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ -Προϋπηρεσία ιατρών - Γενικοί Ιατροί -Ιατροί Δημόσιας Υγείας
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις για την ίδρυση Νοσοκομείων
`Αρθρο 27 Ρυθμίσεις για το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)
`Αρθρο 28 Εθνικό Κέντρο `Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
`Αρθρο 29 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ( Ε . ΚΕ . Α .)
`Αρθρο 30 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
`Αρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 33 Υποβολή δήλωσης περιουσίας
`Αρθρο 34 Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: