Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 3/1/2008

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 1002381/96/32/Α0014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ. 1003

ΘΕΜΑ:

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ. ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄).

α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 34

β) των άρθρων 30, 31 και 32

γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

δ) των παραγράφων, 4 του άρθρου 36 και 2 του άρθρου 48

ε) των παραγράφων, 10 του άρθρου 38 και 2 του άρθρου 56

στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που ακυρώνεται πράξη προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ή ανακαλείται ειδική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παράγραφος 2 και 38 παράγραφος 10 του κώδικα ΦΠΑ.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 2120/1993, όπως ισχύει.

4. Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

`Αρθρο 1

1. Καθορίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ:

α) που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου, εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κωδ ΦΠΑ και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1054/27-3-2006 επί «ειδικής δήλωσης για την μεταβίβαση ακινήτων» της παραγράφου 4 του άρθρου 36, η οποία ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56, είτε λόγω ματαίωσης συμβολαίου, είτε λόγω ανάγκης για διόρθωση στοιχείων εκ παραδρομής δηλωθέντων λανθασμένα στην ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου.

β) που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου,

2. Η επιστροφή ποσών φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 ή ο συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

`Αρθρο 2
ακύρωση πράξης προσδιορισμού του φόρου

1.Ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1054/27-3-2006, όπως κάθε φορά ισχύει, επιστρέφεται από την ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και από την οποία εκδόθηκε η πράξη, ύστερα από αίτηση της υποκείμενης στο φόρο κατασκευαστικής επιχείρησης.

Η αίτηση για την επιστροφή, έπεται της αίτησης για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.

Η επιστροφή ενεργείται εντός 10 (δέκα) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, χωρίς έλεγχο και ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να προηγηθεί της επιστροφής, εφ΄ όσον με την απόφαση αυτή κρίνεται και η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής.

2. ο φόρος που καταβάλλεται ή βεβαιώνεται με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης, ως φόρος που έχει προκύψει μετά από τακτικό έλεγχο (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1054/06, μερική πράξη) δεν θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στην περιοδική δήλωση της κατασκευαστικής επιχείρησης για συμψηφισμό με το φόρο εκροών. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα διαβιβάζονται άμεσα στη ΔΟΥ της έδρας της κατασκευαστικής επιχείρησης αντίγραφο της απόφασης για την ακύρωση της πράξης και της απόφασης για την επιστροφή προς ενημέρωση του φακέλλου της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν μη δικαιούμενος συμψηφισμός του ποσού αυτού.

`Αρθρο 3
ανάκληση ειδικής δήλωσης

1. ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου, συμψηφίζεται σε επόμενη ειδική δήλωση ΦΠΑ για μεταβίβαση της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας από την ίδια οικοδομή.

2. Η ανάκληση της ειδικής δήλωσης στην περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου μπορεί να γίνει δεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38, μόνο εφ΄ όσον ακυρωθεί η επ΄ αυτής εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.

Για τον λόγο αυτό ο συμψηφισμός του παραπάνω ποσού επιτρέπεται μόνο ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της σχετικής πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης.

3. Η ειδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα συμψηφισθεί ο φόρος επιλέγεται από την κατασκευαστική επιχείρηση και κατά την υποβολή της γνωστοποιείται εγγράφως στην ΔΟΥ η βούληση της επιχείρησης για τον συμψηφισμό. Στην γνωστοποίηση αυτή θα αναγράφεται «ο αριθμός δήλωσης» της ειδικής δήλωσης που ανακλήθηκε, το ποσό που καταβλήθηκε βάσει της δήλωσης αυτής καθώς και ο αριθμός του σχετικού διπλοτύπου καταβολής.

Στην πρώτη σελίδα της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία επιλέγεται για να συμψηφισθεί ο φόρος που είχε καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση και στην ένδειξη «Αρ. Σχετ. Δήλωσης/Ετος» γράφεται ο «Αριθμός Δήλωσης» της δήλωσης που ανακλήθηκε λόγω ματαίωσης του σχετικού συμβολαίου.

Στον Πίνακα υπολογισμού ΦΠΑ της ειδικής δήλωσης στη στήλη βάσει δήλωσης και στο πεδίο «ΦΠΑ αρχικής δήλωσης» γράφεται ο φόρος που έχει καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού διπλοτύπου καταβολής, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός του επιστρεφόμενου με το προς καταβολή με την νέα δήλωση ποσό ΦΠΑ.

`Αρθρο 4
Ενέργειες της ΔΟΥ

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται:

1. Να παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 2 ή τη γνωστοποίηση για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα υποβληθεί από τον υποκείμενο αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης λόγω ματαίωσης συμβολαίου ή αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να υποβληθεί τροποποιητική ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου για να διορθωθούν στοιχεία της αρχικής ειδικής δήλωσης που εκ παραδρομής δηλώθηκαν λανθασμένα.

2. να εκδίδει άμεσα τη σχετική απόφαση για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, στην οποία για τις περιπτώσεις ματαίωσης συμβολαίου θα περιλαμβάνει και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης προκειμένου να είναι δυνατή στη συνέχεια η επιστροφή ή και ο συμψηφισμός κατά περίπτωση.

3. να εκδίδει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία του άρθρου 2 απόφαση επιστροφής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

4. Να συντάσσει ειδικό ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) ΦΠΑ, όπως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 2, το οποίο διαβιβάζεται στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ.

5. Να καταχωρεί τις αιτήσεις, καθώς και τις αποφάσεις επιστροφής και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ Α.Φ.Ε.Κ. ΦΠΑ» που τηρείται στο τμήμα ΦΠΑ και εμμέσων φόρων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3.

6. Να ταξινομεί στον ατομικό φάκελλο του υποκειμένου στο φόρο την αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και την τυχόν ανάκληση της ειδικής δήλωσης, την απόφαση για την ακύρωση της πράξης καθώς και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης όπου συντρέχει λόγος, την απόφαση επιστροφής και το ΑΦΕΚ, την τυχόν γνωστοποίηση για τον συμψηφισμό, καθώς και το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης που έχει επιστραφεί από το συμβολαιογράφο με την βεβαίωση επί του σώματος αυτής ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.

7. Να ενημερώνει τον υποκείμενο υποχρεωτικά με έγγραφη αιτιολογημένη επιστολή, για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την επιστροφή του φόρου.

8. Στις περιπτώσεις επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο και να επιστρέφει σ΄ αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, τηρουμένης της διαδικασίας έγκρισης, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 32 του Ν. 3220/2004 για ποσά προς επιστροφή άνω των 300.000 Ευρώ.

9. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου αυτού ενεργούνται από το τμήμα του ΦΠΑ και εμμέσων φόρων, ενώ οι πράξεις της παραγράφου 8 ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.

Έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μηχανογραφική υποστήριξη της παρούσας Α.Υ.Ο.Ο. από το σύστημα ΤΑΧΙS όλη η ανωτέρω διαδικασία θα εκτελείται χειρόγραφα.

`Αρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο

Ο υφυπουργός οικονομίας και οικονομικών

Η προϊσταμένη της γραμματείας

Αντώνης Μπέζας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΟΥ...................................................................20..

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ .............................έχοντας υπόψη

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κωδ. ΦΠΑ όπως ισχύουν

α) της παραγ. 1 του άρθρου 34

β) των άρθρων 38, 48 και 56

2. α) Την με αρ...............ειδική δήλωση ΦΠΑ που υποβλήθηκε από την επιχείρηση ......... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ...... και την με αρ................ εκδοθείσα επ΄ αυτής πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1054/06

β) Το γεγονός ότι η παραπάνω δήλωση επεστράφη στη ΔΟΥ με βεβαίωση του συμβολαιογράφου .....................................................επ΄ αυτής ότι δεν πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση

γ) Την από ...................αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση της παραπάνω πράξης λόγω ....................................και την με αρ.......απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της παραπάνω πράξης .

2. Την από .....................(αρ. πρωτ..........) αίτηση της επιχείρησης για επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε βάσει της παραπάνω ακυρωθείσας πράξης προσδιορισμού του φόρου.

3. Την με αρ............................απόφαση του Υ.Π.Ο.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την επιστροφή ποσού ......... ...... ...... ...... ...... ευρώ στ.. ...... ......... ......... ......... ......... ......... ΑΦΜ................, λόγω αχρεωστήτου καταβολής.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: