Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 130

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4820

Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο ΘΕΣΜΟΣ
`Αρθρο 1 Φύση
`Αρθρο 2 Αποστολή
`Αρθρο 3 Ανεξαρτησία
`Αρθρο 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες
`Αρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας
`Αρθρο 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία των προσωπικών δεδομένων
`Αρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θεσμούς
`Αρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
`Αρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών
`Αρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
`Αρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες
`Αρθρο 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας
`Αρθρο 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας
`Αρθρο 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας
`Αρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια
`Αρθρο 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου
`Αρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων
`Αρθρο 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 25 Τήβεννος
`Αρθρο 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
`Αρθρο 28 Συγκρότηση Κλιμακίων
`Αρθρο 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων
`Αρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
`Αρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου
`Αρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων
`Αρθρο 33 Καθήκοντα Συμβούλων
`Αρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων
`Αρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών
`Αρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 37 Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 38 Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 39 Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 40 Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 41 Αναπλήρωση δικαστών
`Αρθρο 42 Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 43 Δικαστικές διακοπές
`Αρθρο 44 Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών
`Αρθρο 45 Καθήκοντα Επιτρόπων
`Αρθρο 46 Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και των Επιτρόπων
`Αρθρο 47 Γραμματείς δικαστικών σχηματισμών
`Αρθρο 48 Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 49 Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
`Αρθρο 50 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 51 Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων
`Αρθρο 52 Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή εκθέσεων ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
`Αρθρο 53 Περιεχόμενο και διαδικασία παραγωγής
`Αρθρο 54 Ενημέρωση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα
`Αρθρο 55 Συνέπειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
`Αρθρο 56 Διαδικασία
`Αρθρο 57 Επιστημονική υποστήριξη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
`Αρθρο 58 Ακεραιότητα
`Αρθρο 59 Αποτελεσματικότητα
`Αρθρο 60 Αναλογικότητα
`Αρθρο 61 Επαγγελματισμός
`Αρθρο 62 Δικαιότητα
`Αρθρο 63 Ευθύνη
`Αρθρο 64 Συνεκτικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
`Αρθρο 65 Διαχείριση των ελέγχων
`Αρθρο 66 Όργανα άσκησης των ελέγχων
`Αρθρο 67 Γενικές ελεγκτικές εξουσίες
`Αρθρο 68 Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης
`Αρθρο 69 Διαλειτουργικότητα συστημάτων
`Αρθρο 70 Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόμενων
`Αρθρο 71 Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς
`Αρθρο 72 Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι
`Αρθρο 73 Όρια ελέγχων
`Αρθρο 74 Ακρόαση ελεγχόμενων, δικαιώματα άμυνας
`Αρθρο 75 Τεκμηρίωση ευρημάτων, αιτιολογία δυσμενών κρίσεων
`Αρθρο 76 Ποινικές διαδικασίες
`Αρθρο 77 Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων, κοινοποιήσεις, αντίγραφα
`Αρθρο 78 Καταγγελίες, αναφορές και αιτήματα ελέγχου
`Αρθρο 79 Προστασία ελεγκτών
`Αρθρο 80 Ποιότητα των ελέγχων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
`Αρθρο 81 Κριτήρια ελέγχου
`Αρθρο 82 Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών
`Αρθρο 83 Έλεγχοι συμμόρφωσης
`Αρθρο 84 Έλεγχοι επιδόσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
`Αρθρο 85 Προσεγγίσεις ελέγχου
`Αρθρο 86 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
`Αρθρο 87 Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δημοσιονομικών πλημμελειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 88 Αντικείμενα των ελέγχων
`Αρθρο 89 Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης
`Αρθρο 90 Θεματικοί έλεγχοι
`Αρθρο 91 Εξατομικευμένοι έλεγχοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
`Αρθρο 92 Έννομες συνέπειες ελέγχων
`Αρθρο 93 Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη νομικών συνεπειών
`Αρθρο 94 Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς υπευθύνων
`Αρθρο 95 Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης
`Αρθρο 96 Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
`Αρθρο 97 Εργαλειοθήκη ελέγχων
`Αρθρο 98 Συνδυασμός ελέγχων
`Αρθρο 99 Υποχρεωτικοί έλεγχοι
`Αρθρο 100 Προτεραιότητα ελέγχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
`Αρθρο 101 Γενικός χαρακτήρας
`Αρθρο 102 Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράμματος
`Αρθρο 103 Προγραμματισμός θεματικών ελέγχων
`Αρθρο 104 Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου
`Αρθρο 105 Προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος
`Αρθρο 106 Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 107 Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφορικής
`Αρθρο 108 Ψηφιακοί έλεγχοι
`Αρθρο 109 Έλεγχοι αυτοματοποιημένων διαδικασιών πληρωμής
`Αρθρο 110 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
`Αρθρο 111 Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι
`Αρθρο 112 Περιεχόμενο της επιτήρησης
`Αρθρο 113 Αρμόδια όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
`Αρθρο 114 Λογοδοσία υπολόγων του Δημοσίου
`Αρθρο 115 Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
`Αρθρο 116 Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμού
`Αρθρο 117 Δυστροπούντες υπόλογοι
`Αρθρο 118 Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων
`Αρθρο 119 Ενσωμάτωση των λογαριασμών λογοδοσίας των δημόσιων υπολόγων στους ετήσιους λογαριασμούς του φορέα όπου υπηρετούν
`Αρθρο 120 Λογαριασμοί οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 121 Περιοδικότητα του ελέγχου
`Αρθρο 122 Αντικείμενο και μεθοδολογία του ελέγχου
`Αρθρο 123 Διαχειριστικά στοιχεία
`Αρθρο 124 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
`Αρθρο 125 Έκθεση ελέγχου
`Αρθρο 126 Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων διαχειριστικών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
`Αρθρο 127 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 128 Έλεγχος εσόδων Δημοσίου
`Αρθρο 129 Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων
`Αρθρο 130 Ευθύνη υπαλλήλων
`Αρθρο 131 Επέκταση εξόφλησης του ελέγχου εσόδων και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 132 Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
`Αρθρο 133 Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 134 Ενέργειες Επιτρόπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 135 Αρμοδιότητα Επιτρόπων
`Αρθρο 136 Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 137 Υπαγόμενοι στον έλεγχο φορείς
`Αρθρο 138 Τρόπος διενέργειας του ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 139 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου
`Αρθρο 140 Αμοιβή από την παροχή υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων
`Αρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα
`Αρθρο 143 Συνευθυνόμενοι
`Αρθρο 144 Μέτρο ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 145 Καταλογιζόμενο ποσό και καταλογιστική πράξη
`Αρθρο 146 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική πράξη
`Αρθρο 147 Τόκοι
`Αρθρο 148 Καταλογισμός λαβόντων
`Αρθρο 149 Καταλογίζον όργανο
`Αρθρο 150 Μείωση του καταλογιζόμενου ποσού
`Αρθρο 151 Εκτέλεση πράξεων
`Αρθρο 152 Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος
`Αρθρο 153 Ανάκληση πράξεων
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 154 Προσωποπαγείς θέσεις δόκιμων Εισηγητών
`Αρθρο 155 Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων
`Αρθρο 156 Ειδική άδεια επιμόρφωσης
`Αρθρο 157 Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων
`Αρθρο 158 Συμμετοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 159 Ανάκληση θεωρήσεων
`Αρθρο 160 Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων
`Αρθρο 161 Έλεγχος των δαπανών της Βουλής
`Αρθρο 162 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 163 Εκκρεμείς έλεγχοι λογαριασμών
`Αρθρο 164 Έλεγχος εκκρεμών διαχειρίσεων και έλεγχος νομιμότητας καταλογιστικών πράξεων
`Αρθρο 165 Προσαυξήσεις
`Αρθρο 166 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
`Αρθρο 167 Έναρξη ισχύος
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
`Αρθρο 168 `Ασκηση κατά προτεραιότητα προσυμβατικού ελέγχου - Αντικατάσταση του άρθρου 338 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 169 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο - Αντικατάσταση του άρθρου 339 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 170 Επιδόσεις και κοινοποιήσεις με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Αντικατάσταση του άρθρου 340 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 171 Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 341 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 172 Καταθέσεις και καταβολές με ηλεκτρονικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 342 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 173 Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 343 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 174 Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ηλεκτρονικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 344 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 175 Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου 345 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 176 Ανάπτυξη λογισμικού - Αντικατάσταση του άρθρου 346 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 177 Αίτηση καταλογισμού επιχορήγησης -Αντικατάσταση του άρθρου 347 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 178 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 179 Δικαίωμα υπαλλήλων σε αποζημίωση και παρακολούθηση ειδικού προγράμματος
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 180 Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους πόρους
`Αρθρο 181 Λειτουργικές δαπάνες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
`Αρθρο 182 Ανεξόφλητες οφειλές - Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974
`Αρθρο 183 Διαγραφή οφειλών - Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 82Α του ν.δ. 356/1974
`Αρθρο 184 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών -Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 185 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών -Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του Ν. 4387/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 186 Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων δικαστικών λειτουργών
`Αρθρο 187 Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
`Αρθρο 188 Αυτοτέλεια έμμισθου δικηγόρου -Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 189 Ορισμός Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 190 Αρχή Ελέγχου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 191 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
`Αρθρο 192 Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 193 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
`Αρθρο 194 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 195 Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Προσθήκη άρθρου 280Α στον ν. 4738/2020
`Αρθρο 196 Αξιολόγηση Επιλεξιμοτήτων
`Αρθρο 197 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 198 Σώρευση ενισχύσεων
`Αρθρο 199 Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 200 Προσυμβατικός έλεγχος - Παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης συμβάσεων
`Αρθρο 201 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 202 Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
`Αρθρο 203 Ρυθμίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας- Τροποποίηση του άρθρου 114 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 204 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 205 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
`Αρθρο 206 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
`Αρθρο 207 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 208 Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
`Αρθρο 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού
`Αρθρο 210 Ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3877/2010
`Αρθρο 211 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: