Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1049 ΕΞ 18.6.2015
Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1049 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Θέμα:

Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας για τη χρήση 2014 εμφανίζει ζημιογόνο αποτέλεσμα προ φορών περίπου 900 χιλ €. Στο αποτελέσματα περιλαμβάνονται και έσοδα που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα ποσού περίπου 1.000 χιλ €.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του Ν.4172/2013 » άρθρο 48 παρ, 1β, η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να εμφανίσει σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το απαλλασσόμενο από φορολογία εισοδήματος ενδοομιλικό μέρισμα των 1.000 χιλ €, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών.

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 (`Αρθρο 19) ο σχηματισμός ειδικών αποθεματικών πραγματοποιείται από τα κέρδη της εταιρείας. Στην περίπτωση της εταιρείας μας δεν υπάρχουν κέρδη για το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού (1.000 χιλ €) αντιθέτως υπάρχουν ζημίες χρήσης 900 χιλ €. Η επιχείρηση μας τηρεί φορολογικά βιβλία και δημοσιεύει λογιστικές καταστάσεις συμφωνά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον ενδεδειγμένο λογιστικό χειρισμό τόσο στα φορολογικά όσο και στα λογιστικά (ΔΛΠ) βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).

Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση έχει ζημίες προ φόρων 900 που αναλύεται σε ζημίες προ μερισμάτων 1.900 και μερίσματα 1.000 (-1.900+1000 = -900). Επίσης υποτίθεται ότι:

(α) για τα μερίσματα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος,

(β) δεν έχει λογισθεί αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα, και

(γ) τα μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση αποτελέσματα είναι ζημίες 2.000 ευρώ.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Ζημίες από τη δραστηριότητα

-1.900

Μερίσματα

1.000

Ζημίες προ φόρων

-900

Φόρος εισοδήματος

0

Ζημίες μετά από το φόρο

-900

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων θα έχει ως εξής:

Ζημίες προ φόρων

-900

Ζημίες προηγουμένων χρήσεων

-2.000

Σύνολο αποτελεσμάτων προς διανομή

-2.900

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Ειδικό (αφορολόγητο) αποθεματικό

1.000

Ζημίες εις νέον

-3.900

Σύνολο

-2.900

H κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) θα έχει ως εξής:

Αποτελέσματα

εις νέον Ειδικά

Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπα 31.12.2003 -2.000 0 -2.000

Αποτελέσματα χρήσεως 2014 -1.900 1.000 -900

Υπόλοιπα 31.12.2014 -3.900 1.000 -2.900

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: