Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4443/2016.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 112
10 Μαΐου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3340

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8
`Αρθρο 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 32
Αρθρο 33
Αρθρο 34
Αρθρο 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Αρθρο 36

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: