Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4790/2021 - Άρθρο 73

`Αρθρο 73 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

β) Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου.

ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή του μέρους της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.

στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72.

ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.

η) Σε περίπτωση που η ενίσχυση του παρόντος, που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, με-τακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς,

θ) Σε περίπτωση μη προσκόμισης των πιστοποιητικών της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 68 το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

2. Στις περ. στ ζ, η΄ και θ΄ η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του εντόκως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 74.

3. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της αιτούσας, το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς περικόπτεται αναλόγως, κατά τρόπο ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των ως άνω ορίων και η διόρθωση του ποσού ανάγεται στην αρχική ημερομηνία χορήγησης της δημόσιας συνεισφοράς. Τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό δημόσιας συνεισφοράς ανακτάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Στην περίπτωση συγχρηματοδότησης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων, με την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερου επιτοκίου ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: