Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4790

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊοΰ COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 1 Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
`Αρθρο 2 Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 3 Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
`Αρθρο 4 Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
`Αρθρο 5 Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
`Αρθρο 6 Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
`Αρθρο 7 Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 8 Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ΄ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 9 Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
`Αρθρο 10 Πρόσληψη προσωπικού Ε . Ο . Δ . Υ .
`Αρθρο 11 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε . Ο . Δ . Υ .
`Αρθρο 12 Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
`Αρθρο 13 Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
`Αρθρο 14 Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
`Αρθρο 15 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 16 Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
`Αρθρο 17 Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
`Αρθρο 18 Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ . Μ . Υ .
`Αρθρο 19 Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
`Αρθρο 20 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
`Αρθρο 21 Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
`Αρθρο 22 Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 23 Αναγκαστική διάθεση χώρων
`Αρθρο 24 Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
`Αρθρο 25 Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
`Αρθρο 26 Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
`Αρθρο 27 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 28 Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
`Αρθρο 29 Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
`Αρθρο 30 Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
`Αρθρο 31 Διαδικασία αποδοχής δωρεών
`Αρθρο 32 Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
`Αρθρο 33 Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
`Αρθρο 34 `Αποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
`Αρθρο 35 Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 36 Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
`Αρθρο 37 Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
`Αρθρο 38 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
`Αρθρο 39 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19 - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 του Ν. 4761/2020
`Αρθρο 40 Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων -Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του Ν. 4764/2020
`Αρθρο 41 Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων
`Αρθρο 42 Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 43 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021
`Αρθρο 44 Διορισμός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
`Αρθρο 45 Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας
`Αρθρο 46 Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 47 Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
`Αρθρο 48 Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 49 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων -Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 50 Διορισμός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 51 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
`Αρθρο 52 Νομιμοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 53 Νομιμοποίηση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ.
`Αρθρο 54 Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
`Αρθρο 55 Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
`Αρθρο 56 Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
`Αρθρο 57 `Αδειες ιατρών που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
`Αρθρο 58 Αναγνώριση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και πολύπλοκων νοσημάτων
`Αρθρο 59 Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων
`Αρθρο 60 Οργανωτικά θέματα Ε . Ο . Π . Υ . Υ .
`Αρθρο 61 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε . Ο . Π . Υ . Υ . προς τους παρόχους υπηρεσιών
`Αρθρο 62 Ρυθμίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν . 4052/2012
`Αρθρο 63 Ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3459/2006
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 64 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
`Αρθρο 65 Ορισμοί
`Αρθρο 66 Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 67 Ηλεκτρονική πλατφόρμα
`Αρθρο 68 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 69 Έγκριση αίτησης
`Αρθρο 70 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
`Αρθρο 71 Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου - Σώρευση -Χρονικό διάστημα καταβολής
`Αρθρο 72 Υποχρεώσεις οφειλέτη
`Αρθρο 73 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση
`Αρθρο 74 Αχρεωστήτως καταβληθέντα -Αναδρομικότητα πληρωμών
`Αρθρο 75 Παροχή στοιχείων
`Αρθρο 76 Διενέργεια ελέγχων
`Αρθρο 77 Υποχρέωση διαφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 78 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 79 Απαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης - Προσθήκη περ. ιθ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 80 Παράταση προθεσμιών έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών του ν. 4270/2014
`Αρθρο 81 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ΄ εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 82 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο 83 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
`Αρθρο 84 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
`Αρθρο 85 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις
`Αρθρο 86 Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19
`Αρθρο 87 Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 88 Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
`Αρθρο 89 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων
`Αρθρο 90 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
`Αρθρο 91 Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 92 `Ασκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4753/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 93 Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών
`Αρθρο 94 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 95 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας -Τροποποίηση του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020
`Αρθρο 96 Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 97 Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011
`Αρθρο 98 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
`Αρθρο 99 Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020
`Αρθρο 100 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.
`Αρθρο 101 Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας
`Αρθρο 102 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων
`Αρθρο 103 Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007
`Αρθρο 104 Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 105 Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
`Αρθρο 106 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα - Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
`Αρθρο 107 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας -Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
`Αρθρο 108 Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
`Αρθρο 109 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 110 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 111 Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων
`Αρθρο 112 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
`Αρθρο 113 Χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 114 Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο καθεστώς του ν. 4635/2019 - Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019
`Αρθρο 115 Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης δομικών κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
`Αρθρο 116 Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 117 Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 -Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.
`Αρθρο 118 Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
`Αρθρο 119 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 120 Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου
`Αρθρο 121 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 122 Ρύθμιση για το Φαράγγι Σαμαριάς -Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018
`Αρθρο 123 Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 124 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: