Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4826/2021.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 101

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4808

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ I ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
`Αρθρο 1 Κύρωση διεθνούς σύμβασης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 2 Σκοπός
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
`Αρθρο 5 Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
`Αρθρο 6 Ενημέρωση στο πλαίσιο της υγείας και ασφάλειας - Τροποποίηση του άρθρου 47 του Ν. 3850/2010
`Αρθρο 7 Ενίσχυση έννοιας ψυχοκοινωνικών κινδύνων -Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν. 3850/2010
`Αρθρο 8 Ενίσχυση αρμοδιοτήτων ιατρού εργασίας -Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του Ν. 3850/2010
`Αρθρο 9 Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης
`Αρθρο 10 Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
`Αρθρο 11 Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
`Αρθρο 12 Δικαιώματα θιγομένων - Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης
`Αρθρο 13 Απαγόρευση αντιποίνων
`Αρθρο 14 Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
`Αρθρο 15 Βάρος απόδειξης
`Αρθρο 16 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
`Αρθρο 17 Αρμοδιότητα Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 18 Επίλυση διαφορών λόγω βίας και παρενόχλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 19 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας
`Αρθρο 20 Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων -Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4604/2019
`Αρθρο 21 Σήμα Ισότητας - Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4604/2019
`Αρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158
`Αρθρο 24 Σκοπός (`Αρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 25 Πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 26 Ορισμοί (`Αρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 27 `Αδεια πατρότητας (`Αρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 28 Γονική άδεια (`Αρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 29 `Αδεια φροντιστή (`Αρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 30 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (`Αρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 31 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (`Αρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 32 Αρμόδιος φορέας ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα (`Αρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 33 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 34 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4488/2017
`Αρθρο 35 `Αδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
`Αρθρο 36 Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008
`Αρθρο 37 `Αδεια φροντίδας τέκνου
`Αρθρο 38 `Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
`Αρθρο 39 `Αδεια γάμου
`Αρθρο 40 `Αδεια προγεννητικών εξετάσεων
`Αρθρο 41 Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
`Αρθρο 42 `Αδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
`Αρθρο 43 `Αδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
`Αρθρο 44 `Αδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
`Αρθρο 45 `Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
`Αρθρο 46 Εργασιακά δικαιώματα (`Αρθρα 10 και 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων (`Αρθρα 11 και 14 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 48 Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης (`Αρθρο 12 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 49 Έννομη προστασία (`Αρθρο 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 50 Κυρώσεις
`Αρθρο 51 Ενημέρωση εργαζομένων (`Αρθρο 17 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
`Αρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 54 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ IV ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 55 Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
`Αρθρο 56 Ανάπαυση εργαζομένων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/1999
`Αρθρο 57 Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης -Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 του N. 1892/1990
`Αρθρο 58 Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας -Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3 και 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του N. 2874/2000
`Αρθρο 59 Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 41 του N. 1892/1990
`Αρθρο 60 Αργία
`Αρθρο 61 Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
`Αρθρο 62 `Αδεια άνευ αποδοχών
`Αρθρο 63 Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας -Τροποποίηση των περ. α΄ ι΄, ιε΄ και ιστ΄, προσθήκη περ. ιζ΄ έως και κβ΄ στην παρ. 1 και προσθήκη περ. η΄ έως και ια΄ στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
`Αρθρο 64 Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
`Αρθρο 65 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
`Αρθρο 66 Προστασία από τις απολύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 67 Τηλεργασία - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν. 3846/2010
`Αρθρο 68 Ψηφιακές πλατφόρμες
`Αρθρο 69 Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών
`Αρθρο 70 Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών - φυσικών προσώπων
`Αρθρο 71 Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών
`Αρθρο 72 Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
`Αρθρο 73 Σκοπός και λειτουργία
`Αρθρο 74 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
`Αρθρο 75 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα
`Αρθρο 76 Ενιαίοι κωδικοί και μητρώα μεταξύ Επιθεώρησης Εργασίας e-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ
`Αρθρο 77 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
`Αρθρο 78 Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ -Τροποποίηση των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄
`Αρθρο 81 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 82 Είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων -Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 83 Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων -Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 84 Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 85 Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων -Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 86 Γενική Συνέλευση μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 87 Ψηφοφορία - Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 88 Προστασία συνδικαλιστικής δράσης -Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 1264/1982
`Αρθρο 89 Δημοκρατία στους τόπους εργασίας -Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 90 Συνδικαλιστικές άδειες - Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 91 Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 92 Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου -Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1264/1982
`Αρθρο 93 Προστασία δικαιώματος στην εργασία
`Αρθρο 94 Δημόσιος διάλογος - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2224/1994
`Αρθρο 95 Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας και νομιμότητα απεργίας - Αντικατάσταση του άρθρου 21 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 22 του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 96 Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 1876/1990
`Αρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990
`Αρθρο 98 Συμφιλίωση - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 1876/1990
`Αρθρο 99 Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων - Προσθήκη στο άρθρο 16Β του Ν. 1876/1990
`Αρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
`Αρθρο 101 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
ΜΕΡΟΣ V ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
`Αρθρο 102 Σύσταση
`Αρθρο 103 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 104 Λειτουργική ανεξαρτησία
`Αρθρο 105 Σχέση με τη Βουλή και διοικητικές αρχές
`Αρθρο 106 Σχέσεις με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 107 Όργανα διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 108 Συμβούλιο Διοίκησης
`Αρθρο 109 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
`Αρθρο 110 Διαδικασία επιλογής και διορισμού Συμβουλίου Διοίκησης
`Αρθρο 111 Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
`Αρθρο 112 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλογή Προέδρου και λήψη αποφάσεων
`Αρθρο 113 Διοικητής
`Αρθρο 114 Αρμοδιότητες Διοικητή
`Αρθρο 115 Διαδικασία επιλογής και διορισμός Διοικητή
`Αρθρο 116 Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή
`Αρθρο 117 Οργανικές θέσεις
`Αρθρο 118 Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταμοιβή
`Αρθρο 119 Προϋπολογισμός
`Αρθρο 120 Οικονομική διαχείριση
`Αρθρο 121 Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός της Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 122 Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 3Β του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 123 Ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων -Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 124 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 125 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ VI ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 126 Κύρωση διεθνούς σύμβασης
ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 127 Εθνικό Πρόγραμμα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
`Αρθρο 128 Συνεργασία Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επιθεώρησης Εργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ. ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
ΜΕΡΟΣ VIII ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 129 Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο
`Αρθρο 130 Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4726/2020
`Αρθρο 131 Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
`Αρθρο 132 Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας -Τροποποίηση του άρθρου 69 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 133 Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων -Τροποποίηση του άρθρου 72 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 134 Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας -Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο 135 Ποσό επιστροφής για προγράμματα ΟΑΕΔ -Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996
`Αρθρο 136 Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα - Τροποποίηση του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, του άρθρου 3 του Ν. 4472/2017 και του άρθρου 235 του ν. 4389/2017
`Αρθρο 137 Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4538/2018
`Αρθρο 138 ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών κεντρικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3996/2011 και του άρθρου 61 του ν. 4387/2016
ΜΕΡΟΣ IX ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 139 Ορισμοί
`Αρθρο 140 Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα
`Αρθρο 141 Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα
`Αρθρο 142 Συντελεστής αναλογιστικού ισοδύναμου
`Αρθρο 143 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 144 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 145 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Χ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 146 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975
`Αρθρο 147 Υπολογισμός φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 27/1975
`Αρθρο 148 Αποσαφήνιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης για το μεταφορικό κόστος εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4764/2020
`Αρθρο 149 Κατάργηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης- Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 150 Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον Ν. 2960/2001
`Αρθρο 151 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 152 Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών -Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 18 του Ν. 1587/1950
`Αρθρο 153 Επέκταση της απαλλαγής των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021 - Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 154 Απαλλαγή ακινήτων που κείνται εντός ορισμένων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω διακινδύνευσης της ζωής και της υγείας των κατοίκων τους -Προσθήκη παρ. 7 Α στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
`Αρθρο 155 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020
`Αρθρο 156 Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
`Αρθρο 157 Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4446/2016
`Αρθρο 158 Παράταση αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» - Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 4446/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
`Αρθρο 159 Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
`Αρθρο 160 Εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
`Αρθρο 161 Ρυθμίσεις για τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων και την παράδοση και παραλαβή αρχείων των καταργούμενων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων -Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 162 Ένταξη άμισθων Υποθηκοφυλάκων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
`Αρθρο 163 Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων και επιβολή προστίμων - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995
`Αρθρο 164 Παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε ιδιώτες από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) και λειτουργία αυτής - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 58 του ν. 4727/2020
`Αρθρο 165 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: