Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5735

Αριθμ. 85758

Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Επιδόματος Στέγασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 3 και 15 του N. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του N. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).

2. Την υπ΄ αρ. 71670/27-9-2021 (Β΄4500) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ13 οικ. 10747/256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης"» (Β΄ 792).

3. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός" περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

5. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμο­διοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄ 130),

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) περί μετονομασίας Υπουργείου, Σύστασης και μετονομασίας Γενικών Γραμματειών.

9. Την υπ΄ αρ. 102928/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄4441).

10. Την υπό στοιχεία 2/187311//ΔΠΓΚ/19-12-2022 (ΑΔΑ: 62Τ8Η-ΦΓ1) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

11. Την υπ΄ αρ. 122943/31945/19-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΞ746ΜΤΛΚ-5ΒΣ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2023».

12. Την υπ΄ αρ. 1925/9-1-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣΒ46ΜΤΛΚ-ΛΧ2) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 396.000.000,00€ που καταχωρήθηκε με α.α. 5005 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

13. Την υπ΄ αρ. 83269/21-9-2023 «Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα ενδέχεται να προκληθεί μικρή επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΠΕΚΑ έτους 2023, η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς είναι εντός της μηνιαίας εκτίμησης για την πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος.

15. Την ανάγκη αποτροπής του κινδύνου διακοπής λήψης του Επιδόματος Στέγασης από τους δικαιούχους του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στην περιοχή (κακοκαιρία Daniel), αποφασίζουμε:

`Αρθρο μόνο

1. Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται υποβολή νέας αίτησης τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 και αντίστοιχα για δύο (2) μήνες στις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή νέας αίτησης τον μήνα Οκτώβριο 2023 για την επανένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα.

2. Η παράταση της παρ. 1 χορηγείται εφόσον: α) δεν υποβληθεί νέα αίτηση για τη συνέχιση της χορήγησης του Επιδόματος Στέγασης εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2023, β) οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις της παρ. 1, διαμένουν εντός των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: