Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1424

Αριθμ. Α.1026

Τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης για την είσπραξη δασμοφορολογικών απαιτήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας.

Ο διοικητής
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. α) Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα τις περ. ιθ΄ έως και κα΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 , το άρθρο 7 , τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και την υποπερ. δδ) της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου αυτού και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού .

β) Το άρθρο 50 και την παρ. 2 του άρθρου 180 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265).

γ) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).

2. Τα άρθρα 135 και 137 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 2446/2015 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L.343/29-12-2015).

3. Το άρθρο 217 του εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2447/2015 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L.343/29-12-2015).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Το από 31-08-1935 π.δ. «Περί του τρόπου διεξαγωγής στα Τελωνεία της ταμειακής υπηρεσίας» (Α΄ 393).

6. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/01-02-2018 εγκύκλιο «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ `Ανευ Στατιστικής».

7. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπό στοιχεία Τ 2250/167/Α0019/19-05-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τρόπος λειτουργίας της ειδικής ταμειακής υπηρεσίας για είσπραξη των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου της χώρας» (Β΄ 612).

9. Την ανάγκη αντικατάστασης της ήδη υπάρχουσας εφαρμογής λόγω παρωχημένης τεχνολογίας.

10. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Για την είσπραξη των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, τα οποία περιέχονται στις αποσκευές επιβατών και διασαφίζονται προφορικά στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας με προφορική διασάφηση, καθώς επίσης και για την είσπραξη άλλων απαιτήσεων, χρησιμοποιείται νέα εφαρμογή Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης 24ωρης λειτουργίας (εφεξής «εφαρμογή»).

`Αρθρο 2
Υπολογισμός επιβαρύνσεων

Ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο από την εφαρμογή.

Στις περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, επιτρέπεται η χειροκίνητη καταχώρησή τους στην εφαρμογή αυτήν μέσω της σχετικής λειτουργίας αυτής.

Η συγκεκριμένη επιλογή της χειροκίνητης καταχώρησης δεν θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου επιβάρυνσης που αναλογεί στα εμπορεύματα του άρθρου 1 ή άλλης απαίτησης πέραν των προκαθορισμένων στην εφαρμογή.

Μετά τον αυτόματο υπολογισμό ή την χειροκίνητη καταχώρηση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσής (Σ.Α.Χ.) τους, το οποίο λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Βεβαίωσης Οφειλής και υπογράφεται από τον συναλλασσόμενο.

Μετά την υπογραφή του από τον συναλλασσόμενο, το Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης (Σ.Α.Χ.) επισυνάπτεται στο στέλεχος του αποδεικτικού είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδεται από την εφαρμογή.

`Αρθρο 3
Αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης

1. Για κάθε είσπραξη δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εφαρμογή, οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν σχετικό αποδεικτικό της καταβολής των οφειλόμενων ποσών (αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης), το οποίο περιλαμβάνει:

α) την ονομασία του Τελωνείου,

β) τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης,

γ) την ημερομηνία είσπραξης,

δ) τον αριθμό βεβαίωσης οφειλής,

ε) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο του συναλλασσόμενου καθώς επίσης και το έγγραφο και τον αριθμό ταυτοποίησής του,

στ) τον κωδικό «εμπορεύματος»,

ζ) τον κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και την περιγραφή του, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

η) τον αντίστοιχο κωδικό μηχανογράφησης του εισπραττόμενου εσόδου και την περιγραφή του,

θ) τις δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις.

2. Η είσπραξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσικό τρόπο (μετρητά - επιταγές) εφόσον το προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, είτε με τη χρήση κάρτας.

Το αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης εκτυπώνεται εις διπλούν σε χαρτί Α4, εκ των οποίων το πρώτο αντίτυπο λαμβάνει ο πληρωτής, ενώ το δεύτερο παραμένει στο Τελωνείο (στέλεχος) και επέχει θέση τελωνειακού παραστατικού για την εισαγωγή του στην τακτική ταμειακή διαχείριση του ICISnet.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Τελωνείου καθορίζει τους ρόλους που θα αποδοθούν στους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή.

Η έναρξη της χρήσης από τον τελωνειακό υπάλληλο της εφαρμογής σε κάθε νέα βάρδια γίνεται με τη λειτουργία «Έναρξη Βάρδιας».

Το αποδεικτικό είσπραξης υπογράφεται από τον ειδικό ταμία (χειριστή της εφαρμογής) και κατά περίπτωση, τον Προϊστάμενο της βάρδιας του Τελωνείου.

Με την ολοκλήρωση της βάρδιας, ο αρμόδιος υπάλληλος (ειδικός ταμίας - χειριστής της νέας εφαρμογής Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης) διασταυρώνει τα αποδεικτικά είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης με τη σχετική κατάσταση βάρδιας και τα εισπραχθέντα ποσά και στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήσει στην εφαρμογή την ενέργεια «Κλείσιμο/Ολοκλήρωση Βάρδιας», τα παραδίδει στον υπόλογο ταμία για την λογιστικοποίησή τους.

`Αρθρο 4
Εφεδρική Διαδικασία

Στις περιπτώσεις που η είσπραξη δεν δύναται να υποστηριχθεί από την εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος/τεχνικής αδυναμίας, θα χρησιμοποιείται η χειρόγραφη Ειδική Ταμειακή Διαχείριση.

Με την επαναφορά του συστήματος, θα καταχωρείται στην εφαρμογή ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία των αποδεικτικών της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης. Για την εν λόγω καταχώριση θα τίθεται σχετική πράξη επί του αποδεικτικού της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης, η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία καταχώρισης στην εφαρμογή και τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδεται από την εφαρμογή.

Τα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης θα επισυνάπτονται στα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδονται από την εφαρμογή.

`Αρθρο 5
Διαδικασία εισαγωγής αποδεικτικών είσπραξης στην τακτική ταμειακή διαχείριση και διαχείρισής τους στον Ενιαύσιο λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης

Για την εισαγωγή των εισπράξεων στην τακτική ταμειακή διαχείριση του ICISnet καταχωρείται από τον υπόλογο ταμία λογιστικό σημείωμα την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή σε εβδομαδιαία βάση κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου και ακολούθως εκτυπώνεται και επικυρώνεται το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης Δημοσίου της τακτικής ταμειακής διαχείρισης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των ποσών των αποδεικτικών είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης, με ανάλυση του ποσού αυτού ανά κωδικό μηχανογράφησης.

Τα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης επισυνάπτονται μαζί με την αναλυτική κατάσταση εισπράξεων στο αποδεικτικό είσπραξης της τακτικής ταμειακής διαχείρισης και υποβάλλονται με τον Ενιαύσιο λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης κάθε έτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

`Αρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και για τις υπόλοιπες Τελωνειακές Αρχές από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

3. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης σε όλες τις Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος καταργείται η υπό στοιχεία Τ 2250/167/Α0019/19-05-2003 (Β΄ 612) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και κάθε άλλη σχετική με το θέμα ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: