Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 129
(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4819

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 3 Ορισμοί (`Αρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων (`Αρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 5 Υποπροϊόντα (`Αρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων (`Αρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ - ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ)
`Αρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) (`Αρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 στης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους φορείς ΣΕΔ (`Αρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ (`Αρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 14 Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ (`Αρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 15 ΕΜΠΑ - Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα Μητρώα (`Αρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΚΤΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
`Αρθρο 16 Προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης (Περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 17 Υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων (Περ. β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 18 Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 19 Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων (Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 20 Απόβλητα τροφίμων (Περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης (Περ. δ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 22 Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (Περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 23 Ανάκτηση αποβλήτων (`Αρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 24 Ανάκτηση - Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων (Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (`Αρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 26 Χωριστή συλλογή - Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων (Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 27 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων (Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 29 Πράσινα Σημεία (Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 31 Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) (`Αρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 32 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (`Αρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 33 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων (`Αρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 34 Διάθεση (`Αρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 35 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (`Αρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 36 Κόστος (`Αρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (`Αρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 38 Τέλος ταφής (`Αρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 39 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης ΦοΔΣΑ
`Αρθρο 40 Δίκτυο ενημέρωσης
`Αρθρο 41 Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων (`Αρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 42 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας (`Αρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 43 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων (`Αρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 44 Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων (`Αρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 45 Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων (`Αρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 46 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά (`Αρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 47 Απόβλητα έλαια (`Αρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 48 Υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων (Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 49 Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων
`Αρθρο 50 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) (`Αρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 51 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 52 Έκδοση αδειών (`Αρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 53 Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (`Αρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
`Αρθρο 54 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (`Αρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
`Αρθρο 55 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (`Αρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 56 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) (`Αρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 57 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (`Αρθρο 29 της Οδηγίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και το άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 58 Συμμετοχή του κοινού (`Αρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 59 Συνεργασία (`Αρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 60 Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (`Αρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
`Αρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι (`Αρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
`Αρθρο 62 Τήρηση αρχείων - Μητρώων (`Αρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 63 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
`Αρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών/λιπάσματος (κομπόστ)
`Αρθρο 65 Κανονισμός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 66 Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ. (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 68 Ποινικές κυρώσεις (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 69 Διοικητικές κυρώσεις (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 70 Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 71 Υποβολή εκθέσεων (`Αρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 72 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 73 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 75 Παραρτήματα Μέρους Β΄ (`Αρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 76 Πεδίο εφαρμογής, (`Αρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και άρθρο 2 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
`Αρθρο 77 Ορισμοί (`Αρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 78 Πρόληψη (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς (Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
`Αρθρο 80 Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 81 Επαναχρησιμοποίηση (`Αρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 82 Ανάκτηση και ανακύκλωση (`Αρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 83 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων (`Αρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 84 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού συσκευασιών (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 85 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας (Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
`Αρθρο 86 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 87 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών (`Αρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
`Αρθρο 88 Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων (`Αρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 89 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
`Αρθρο 90 Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 94/62, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
`Αρθρο 91 Διοικητικές κυρώσεις (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
`Αρθρο 92 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 93 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 94 Παραρτήματα Μέρους Γ΄
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
`Αρθρο 95 Επωνυμία, σκοπός και αρμοδιότητες
`Αρθρο 96 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 97 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 98 Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
`Αρθρο 99 Προγραμματικές συμβάσεις -Μνημόνια συνεργασίας
`Αρθρο 100 Οργανωτική διάρθρωση
`Αρθρο 101 Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
`Αρθρο 102 Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
`Αρθρο 103 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
`Αρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 106 Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων -Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020
`Αρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 -Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020
`Αρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 του άρθρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
`Αρθρο 109 Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
`Αρθρο 110 Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
`Αρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
`Αρθρο 112 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 113 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 114 Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 115 Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 116 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011
`Αρθρο 117 Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές -Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 118 Παρατάσεις προθεσμιών
`Αρθρο 119 Πολεοδομικός σχεδιασμός
`Αρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις του ν . 4495/2017
`Αρθρο 121 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 122 Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις του ν . 4067/2012 και του ν . 4759/2020
`Αρθρο 123 Επέκταση σε όμορο
`Αρθρο 124 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων Ο . Τ . Α . α΄ βαθμού
`Αρθρο 125 Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 126 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 127 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 128 Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011
`Αρθρο 129 Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. -Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011
`Αρθρο 130 Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. και σταθμών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος
`Αρθρο 131 Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων για τα έτη 2021 έως 2030 -Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
`Αρθρο 132 Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα
`Αρθρο 133 Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων -Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995
`Αρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανεξαρτησίας της ΡΑΕ - Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45 του ν. 4001/2011
`Αρθρο 135 Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν. 4425/2016
`Αρθρο 136 Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος - Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006
`Αρθρο 137 Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού -Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4685/2020
`Αρθρο 138 Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 139 Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου
`Αρθρο 140 Αναβίωση οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021
`Αρθρο 141 Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020
`Αρθρο 142 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (Τ.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (Δ.Ο.Π.Μ.Ε.) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών -Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4602/2019
`Αρθρο 143 Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011
`Αρθρο 144 Θέματα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεμένων αυτής
`Αρθρο 145 Κάλυψη οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. -Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019
`Αρθρο 146 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 148 Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
`Αρθρο 149 Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 -Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979
`Αρθρο 150 Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979
`Αρθρο 151 Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση -Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979
`Αρθρο 152 Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003
`Αρθρο 153 Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969
`Αρθρο 154 Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών - τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 155 Ειδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)
`Αρθρο 156 Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999
`Αρθρο 157 Τουριστικά καταλύματα - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018
`Αρθρο 158 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος
`Αρθρο 159 Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995
`Αρθρο 160 Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 του ν. 4313/2014 και εξίσωση με εντός σχεδίου περιοχές των γηπέδων ως χώρων στάθμευσης
`Αρθρο 161 Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) -Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990
`Αρθρο 162 Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 163 Εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 164 Όροι δόμησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση - Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 166 Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και κύρωση οδικού δικτύου - Αντικατάσταση της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011
`Αρθρο 167 Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων -Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011
`Αρθρο 168 Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
`Αρθρο 169 Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 170 Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχωρίου
ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 171 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
`Αρθρο 172 Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 173 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: