Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 214

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4745
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του N . 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Σ.Δ.Α.), ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 4Α ΕΩΣ 4Κ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 1 Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τροποποίηση του Ν. 3869/2010
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 2 Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας -Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου - Διορισμός δικηγόρων -Τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7 και 23 του ν. 4194/2013
`Αρθρο 3 Αύξηση χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια - Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 4 Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων -Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 5 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας - Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 6 Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων -Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 7 Ευθύνη και εποπτεία διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 8 Επιτροπές Εξετάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 9 Διορισμός διακριθέντων αθλητών -Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 10 Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση -Υποστήριξη Κτηματολογίου από δικηγόρους -Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 11 Διανομή κερδών στους Εταίρους των δικηγορικών εταιρειών - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 12 Ρυθμίσεις για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης - Τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 13 Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο -Τροποποίηση του άρθρου 74 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 14 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης -Τροποποίηση του άρθρου 92 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 15 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 16 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 17 Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης -Τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 18 Αποφάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 102 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 19 Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών - Τροποποίηση του άρθρου 107 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 20 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 141 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 21 Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή - Τροποποίηση του άρθρου 142 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 22 Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια -Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 4194/2013
`Αρθρο 23 Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης -Τροποποίηση του άρθρου 152 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 24 Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων -Τροποποίηση του άρθρου 154 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 25 Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας -Τροποποίηση του άρθρου 157 του Ν. 4194/2013
`Αρθρο 26 Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για Πολιτικές Υποθέσεις - Τροποποίηση Παραρτημάτων I και II του Ν. 4194/2013
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 27 Έργο δικαστικών επιμελητών -Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 28 Ευθύνη αμίσθων υποθηκοφυλάκων -Τροποποίηση του άρθρου 1344 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 29 Επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μετά από την εκτέλεση -Τροποποίηση του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 30 Παράδοση στον δικαστικό επιμελητή της εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή και σε ηλεκτρονική μορφή - Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 59/2016
`Αρθρο 31 Αναψηλάφηση - Τροποποίηση του άρθρου 544 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 32 Δικονομικές διατάξεις στις υποθέσεις λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής -Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001 και του ν. 4174/2013
`Αρθρο 33 Αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
`Αρθρο 34 Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος κατά τη διαμεσολάβηση -Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4640/2019
`Αρθρο 35 Αρμόδια αρχή για τον διορισμό διαμεσολαβητών στη νομική βοήθεια -Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 3226/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 36 Διασκέψεις εξ αποστάσεως
`Αρθρο 37 Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
`Αρθρο 38 Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για έργα πληροφορικής της Δικαιοσύνης -Τροποποίηση των άρθρων 41 του ν. 1756/1988 και 30 του ν. 2812/2000
`Αρθρο 39 Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τροποποίηση του π.δ. 18/1989
`Αρθρο 40 Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών -Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 1756/1988
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ
`Αρθρο 41 Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο αναλογικών δικαιωμάτων -Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3156/2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
`Αρθρο 42 Χορήγηση ποινικού μητρώου στην Τράπεζα της Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4261/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
`Αρθρο 43 Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
`Αρθρο 44 Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων δικαστηρίων στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 45 Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 46 Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των δικαστηρίων της Χώρας - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
`Αρθρο 47 Αύξηση οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4129/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
`Αρθρο 48 Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά Όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4326/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΣΔΙΛ
`Αρθρο 49 Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων -ΕΣΔΙΛ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3689/2008
`Αρθρο 50 Διευθυντές Κατάρτισης των τριών κατευθύνσεων - ΕΣΔΙΛ - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3689/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
`Αρθρο 51 Χρονικό όριο κατάσχεσης εις χείρας τρίτων -Αδικήματα τύπου - Τροποποίηση του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
`Αρθρο 52 Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας - Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 3588/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 53 Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 54 Ηλικία διοριζομένου συμβολαιογράφου -Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2830/2000
`Αρθρο 55 Προστασία των ζώων - Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 56 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
`Αρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 144 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 145 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 4194/2013
`Αρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 153 του ν. 4194/2013
`Αρθρο 63 Διορισμός σε κενές οργανικές θέσεις δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας -Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
`Αρθρο 65 Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.
`Αρθρο 66 Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
`Αρθρο 67 Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας
`Αρθρο 68 Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού
`Αρθρο 69 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
`Αρθρο 70 Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα -Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι
`Αρθρο 71 Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της Χώρας
`Αρθρο 72 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 73 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης -Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
`Αρθρο 74 Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
`Αρθρο 75 Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
`Αρθρο 76 Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
`Αρθρο 77 Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων
`Αρθρο 78 Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
`Αρθρο 79 Παράταση ισχύος συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020
`Αρθρο 80 Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)
`Αρθρο 81 Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4690/2020
`Αρθρο 82 Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 4498/2017 (Α΄ 172)
`Αρθρο 83 Στελέχωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
`Αρθρο 84 Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 85 Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
`Αρθρο 86 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
`Αρθρο 87 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 88 Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
`Αρθρο 89 Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 90 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 91 Αναδρομική κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 περί απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
`Αρθρο 92 Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 55 και της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4174/2013 περί αδικημάτων φοροδιαφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 93 Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4735/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 94 Μεταβατική διάταξη σχετικά με υποθέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων των δικηγόρων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας
`Αρθρο 95 Μεταβατική διάταξη για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Δικηγόρων
`Αρθρο 96 Μεταβατική διάταξη για την αναστολή των ποινικών υποθέσεων
`Αρθρο 97 Μεταβατική διάταξη επί της προδικασίας του πλειστηριασμού
`Αρθρο 98 Μεταβατική διάταξη για την αναψηλάφηση
`Αρθρο 99 Μεταβατική διάταξη για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
`Αρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις για το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος
`Αρθρο 101 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: