Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πίνακας κατανομής συνολικών πόρων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5111

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508

Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 42).).

4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 4198).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου ι Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

14. Την υπ΄ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β΄ 1867).

15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας" και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β΄ 2733).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021΄; που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778).

17. Την υπ΄ αρ. 159296/13.12.2021 (ΑΔΑ 60ΙΘΗ-Ο6Χ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον -Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

18. Την επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059), η οποία αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 7 (Εξοικονομώ 2021) προκειμένου να εγκριθούν επιλαχούσες αιτήσεις.

19. Την ανακατανομή των αδιαθέτων πόρων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων καθώς και την αύξηση τους με στόχο την μέγιστη δυνατή κάλυψη των υπο-βληθεισών αιτήσεων.

20. Την ανάγκη αποσαφήνισης ειδικότερων διαδικασιών, εννοιών και όρων του Προγράμματος.

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/84275/1967/02.09.2022 εισήγηση της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

22. Την από 20/09/2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/95379/1429/20.09.2022).

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη 506.269.150 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣ-ΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην υπ΄ αρ. 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Η έννοια του όρου «Επιχειρησιακή Συμφωνία των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ)» της ενότητας ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Είναι η συμφωνία στην οποία εντάσσονται οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ) σχετικά με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.».

Β. Τα εδάφια 1 έως 3 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.138.269.150 Ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή του διανέμεται ανά περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.).

Στον πίνακα 1.3.1 δίνεται, ανά Π.Ε. της χώρας, η συνολική κατανομή του Προγράμματος για όλους τους τύπους αιτήσεων και η κατανομή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν σε πολυκατοικίες και η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής κατανομής.».

Γ. Το εδάφιο 6 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για την αρχική κατανομή ανά Π.Ε. των άνω πινάκων έχουν ληφθεί υπόψη πληθυσμιακά και ενεργειακά δεδομένα καθώς και δεδομένα παρελθοντικής ζήτησης προγραμμάτων «εξοικονομώ» και εφαρμογή συντελεστών ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες μεταβολές με προϋπολογισμούς περασμένων προγραμμάτων «εξοικονομώ».».

Δ΄. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την παρούσα κατανομή ανά Π.Ε των άνω πινάκων έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα της υποβολής αιτήσεων στο τρέχον πρόγραμμα.».

Ε. Ο Πίνακας 1.3.1 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

ΣΤ΄. Το εδάφιο 4 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους στην Επιχειρησιακή Συμφωνία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (για την οποία μεταξύ άλλων θα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα της εγγυοδοσίας του Δημοσίου), καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου.».

Ζ΄. Το εδάφιο 14 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Το κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την Επιχειρησιακή Συμφωνία την οποία υπογράφουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στα πλαίσια της συνεργασίας τους.».

Η. Το εδάφιο 15 της ενότητας 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Κατά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία».

Θ. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού.».

Ι΄. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών.»

ΙΑ. Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.».

ΙΒ΄. Τα εδάφια 1 έως 3 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Ακολούθως εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/ Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα. Στις απορριπτέες αιτήσεις θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες τμηματικά.».

ΙΓ. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Προσωρινών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.».

ΙΔ. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες/Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς.».

ΙΕ. Τα εδάφια 2 και 3 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται.

ΙΣΤ΄. Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υπο-στηρικτικά έγγραφα.».

ΙΖ. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθενται τα εξής:

«Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ.

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβλη-θεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.».

ΙΗ΄. Η υποενότητα «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων, εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες τμηματικά.

Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.».

ΙΘ΄. Το εδάφιο 2 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Η απόφαση έγκρισης εξουσιοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης για την διενέργεια της διαδικασίας Υπαγωγής των Εγκεκριμένων Αιτήσεων στο Πρόγραμμα.».

Κ΄. Τα εδάφια 3 και 4 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται.

ΚΑ΄. Τα εδάφια 7 και 8 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιούνται ως εξής:

«Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν οριστικά έχουν δικαίωμα υποβολής εκ νέου αίτησης σε τυχόν μελλοντική πρόσκληση υποβολής νέων αιτήσεων στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος.

Οι αρχικοί, οι Προσωρινοί και οι εγκεκριμένοι Οριστικοί Πίνακες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη ανακοίνωση κατ΄ ελάχιστον στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ οι αποφάσεις έγκρισης των πινάκων αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.».

ΚΒ. Η υποενότητα «Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρέτησης» της ενότητας 5.8 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργείται.

ΚΓ΄. Το εδάφιο 1 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Μετά από την ολοκλήρωση του σταδίου χρηματοδοτικού σχήματος εκδίδεται απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα.».

ΚΔ΄. Μετά το εδάφιο 1 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οι πίνακες Υπαγωγής περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον στοιχεία των Ωφελουμένων που υπάγονται στο Πρόγραμμα, με την κατηγορία του Ωφελούμενου, την επιλέξιμη κατοικία και το είδος αυτής, με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό και τα ίδια κεφάλαια.»

ΚΕ. Μετά το εδάφιο 12 της της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

«Για τις ανάγκες του Προγράμματος απαιτείται η δήλωση στο Πρόγραμμα τραπεζικού λογαριασμού εξυπηρέτησης της επιχορήγησης, όπου τα ποσά της άμεσης ενίσχυσης που θα διακινούνται είναι «ακατάσχετα» και δεσμευμένα για το σκοπό του προγράμματος. Στην περίπτωση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, ο λογαριασμός εξυπηρέτησης δανείου δύναται να χρησιμοποιείται και ως λογαριασμός εξυπηρέτησης επιχορήγησης. Αν οι λογαριασμοί εξυπηρέτησης δανείου και επιχορήγησης είναι διαφορετικοί, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά στην ίδια τράπεζα.

Το κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα.».

ΚΣΤ΄. Το εδάφιο 13 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Μετά από την Υπαγωγή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια/Δάνειο), θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης της επιχορήγησης του ωφελουμένου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.».

ΚΖ. Στο εδάφιο 3 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, διαγράφεται η φράση «ειδικό».

ΚΗ. Το εδάφια 6 και 7 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Με την διαπίστωση της καταβολής των Ιδίων κεφαλαίων, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει μέσω του πληροφοριακού συστήματος και του λογαριασμού εξυπηρέτησης επιχορήγησης ως το 70% της επιχορήγησής του.

Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με δάνειο, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα πρέπει να γίνει, υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κατανομή και εκταμίευση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου.».

ΚΘ. Το εδάφιο 9 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Οι προκαταβολές του δανείου και της επιχορήγησης καταβάλλονται στους λογαριασμούς των καταχωρημένων προμηθευτών/αναδόχων κατόπιν σχετικής εντολής -εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που έχει καταχωρίσει ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα.».

Λ΄. Το εδάφιο 12 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ωφελουμένου, η εκταμίευση των προκαταβολών δανείου/επιχορήγησης γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης.».

ΛΑ. Το εδάφιο 9 της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρ­μογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο αρχικός προμηθευτής έχει ήδη λάβει προκαταβολή, ο Ωφελούμενος θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο αρχικός προμηθευτής θα επιστρέψει την προκαταβολή στον λογαριασμό προέλευσής της και στη συνέχεια να προβεί στην αλλαγή του προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα.».

ΛΒ. Το εδάφιο της 4 υποενότητας «Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου» της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Αν προκύπτει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, αυτή θα πρέπει να επιστραφεί με ευθύνη και μέριμνα του ωφελουμένου στον λογαριασμό προέλευσής της, ενώ σε περίπτωση δανείου το ποσό του δανείου αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων.».

ΛΓ΄. Το εδάφιο 7 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει το υπόλοιπο της επιχορήγησης για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων/προμηθευτών/συμβούλου έργου/ μελετών που δεν έχουν εξοφληθεί.».

ΛΔ. Το εδάφιο 9 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο.».

ΛΕ΄. Το εδάφιο 2 της ενότητας 8.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται στον αντίστοιχο λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), στα πλαίσια τήρησης του άρθρου 22 Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021.».

ΛΣΤ. Το εδάφιο 2 της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η ένσταση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων.»

ΛΖ΄. Μετά το εδάφιο 4 της υποενότητας Γ. «Κατά το στάδιο Υλοποίησης» της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Το δικαίωμα ένστασης δίνεται μία (1) φορά.»

ΛΗ. Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Φορέας Υλοποίησης» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να έχει γνώση και να τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου του Ταμείου Ανά­καμψης και Ανθεκτικότητας.».

ΛΘ. Το τελευταίο εδάφιο της υποενότητας «Φορέας Υλοποίησης» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί, σε συνεργασία με τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης, δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.».

Μ΄. Τα εδάφια 2 και 3 της υποενότητας «Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από την Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συνεργάζονται με τους κύριους εμπλεκόμενους Φορείς και διενεργούν, για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων, τις πληρωμές (προς προμηθευτές/αναδόχους, κ.λπ.), που γίνονται με πόρους του προγράμματος.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: