Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4546

Αριθμ. Α.1216

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ. 1005/1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β΄ 52).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του Κώδικα «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Ν. 2859/2000) (Α΄ 248), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης, με την οποία ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

β) των παρ. 5 του άρθρου 11 , 2 του άρθρου 14 , 1 , 2 , 4 και 8 του άρθρου 38 , 1 και 3 του άρθρου 35 και 3 του άρθρου 64 του Κώδικα «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Ν. 2859/2000) (Α΄ 248).

2. Την υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ. 1005/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β΄ 52).

3. Την υπό στοιχεία 1042666/3595/Α0014/ ΠΟΛ. 1115/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β΄ 252).

4. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως τα άρθρα 1 , 2 , 13 , 14 , 17 και 41 .

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

5. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 και την παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , (Α΄ 222).

7. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

9. Το γεγονός ότι, από 1.1.2014, έχει τεθεί σε ισχύ η αποσυσχέτιση της υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, βάσει της οποίας (απο-συσχέτισης) είναι δυνατή πλέον η υποβολή της δήλωσης, ανεξαρτήτως της καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Καταργούνται το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ. 1005/1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» και οι με το άρθρο αυτό θεσπισθείσες υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος.

`Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: