Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4399/2016 - Άρθρο 76

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4635/2019.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 76 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)
1.α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της επένδυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 3299/2004 . Η παράταση της 31ης Δεκεμβρίου 2020 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους.

γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως στο δεύτερο εδάφιο και στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 76 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» με την παρ.1 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 241 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2019 και μετά.

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 76 οι λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2019» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2020» με την παρ.2 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 241 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2019 και μετά.
2. α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020».

β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83).

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 οι λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2019» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2020» με την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 241 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2019 και μετά.
3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2017.

β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίησή της εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004 προθεσμίας, ήτοι έως τις 30.9.2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης.

γ. Το προτεινόμενο με την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου επενδυτικού κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 2017 είναι μικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 76 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» με την παρ.4 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 241 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2019 και μετά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Ο.Ε7: Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) η παράταση της 31ης Δεκεμβρίου 2020 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει μεν πραγματοποιηθεί, βάσει παραστατικών, η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4399/2016 , εντούτοις δεν έχει γνωστοποιηθεί η υλοποίηση αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία, με την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου.

4. Για όσες περιπτώσεις έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της παράτασης που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2020.

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ. 4 του άρθρου 76 αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 163 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 241 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2019 και μετά.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: