Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

Δείτε τους πίνακες

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 117

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4399

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Εφαρμοστέο Δίκαιο
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
`Αρθρο 4 Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
`Αρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ -ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
`Αρθρο 6 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 7 Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 8 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
`Αρθρο 9 Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Είδη Ενισχύσεων
`Αρθρο 11 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
`Αρθρο 12 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
`Αρθρο 13 Υποβολή αίτησης υπαγωγής
`Αρθρο 14 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 15 Ενστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
`Αρθρο 16 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 17 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση
`Αρθρο 18 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
`Αρθρο 19 Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
`Αρθρο 20 Καταβολή ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
`Αρθρο 24 Μητρώο Αξιολογητών
`Αρθρο 25 Μητρώο Ελεγκτών
`Αρθρο 26 Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
`Αρθρο 27 Γνωμοδοτική Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 28 Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα
`Αρθρο 29 Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων
`Αρθρο 30 Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων
`Αρθρο 31 Όρια Κοινοποίησης - Παρακολούθηση -Δημοσιότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 32 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 33 Επιλέξιμες Δαπάνες
`Αρθρο 34 Είδος ενίσχυσης
`Αρθρο 35 Ύψος Ενίσχυσης
`Αρθρο 36 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 37 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 38 Επιλέξιμες Δαπάνες
`Αρθρο 39 Είδη ενίσχυσης
`Αρθρο 40 Ύψος Ενίσχυσης
`Αρθρο 41 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ
`Αρθρο 42 Ορισμός, δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 43 Επιλέξιμες Δαπάνες
`Αρθρο 44 Είδη ενίσχυσης
`Αρθρο 45 Ύψος Ενίσχυσης
`Αρθρο 46 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ
`Αρθρο 47 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 48 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 49 Είδη ενισχύσεων
`Αρθρο 50 Ύψος ενισχύσεων
`Αρθρο 51 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 52 Δικαιούχοι ενίσχυσης
`Αρθρο 53 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 54 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 55 Είδη ενισχύσεων
`Αρθρο 56 Ύψος Ενισχύσεων
`Αρθρο 57 Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
`Αρθρο 58 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
`Αρθρο 59 Έννοια και σκοπός
`Αρθρο 60 Είδη ενισχύσεων
`Αρθρο 61 Διαχείριση και εποπτεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
`Αρθρο 62 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 63 Είδη ενισχύσεων
`Αρθρο 64 Διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
`Αρθρο 65 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
`Αρθρο 66 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 67 Είδος Ενίσχυσης
`Αρθρο 68 Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης
`Αρθρο 69 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 70 Σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 71 Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής
`Αρθρο 72 Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)
`Αρθρο 73 Λειτουργική Υποστήριξη
`Αρθρο 74 Λειτουργικοί Πόροι
`Αρθρο 75 Καταργούμενες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 76 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)
`Αρθρο 77 Τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στο Ν. 3908/2011 (Α΄ 8)
`Αρθρο 78 Ρυθμίσεις θεμάτων του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8)
`Αρθρο 79 Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 80 Καθορισμός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)
`Αρθρο 81 Θέματα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ)
`Αρθρο 82 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83)
`Αρθρο 83 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249)
`Αρθρο 84 Θέματα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
`Αρθρο 85 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: