Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2287

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1122

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Των άρθρων 4 , 10 , 11 και 15 , της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

1.2. του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α΄ 248),

1.3. του Ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), και ιδίως του άρθρου 71ζ,

1.4. του άρθρου 11 «Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων» του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45),

1.5. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

1.6. του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),

1.7. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01- 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014).

6. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 2149), τροποποιείται ως κάτωθι:

`Αρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01.62.10.11

Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς

20.59.59.03

Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

27.90.11.01

Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους

29.10.24.01

Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών

29.10.30.01

Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών

29.20.10.01

Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα

29.32.30.03

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα

30.91.13.01

Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)

30.91.20.01

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)

30.92.20.01

Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους

30.92.30.01

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια

46.12.13.21

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.18.19.09

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους

46.49.39.31

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους

46.75.12.73

Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

47.52.42.13

Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

47.52.49.84

Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές

47.54.54.43

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους

77.40.19.02

Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

86.90.19.13

Υπηρεσίες οστικής υγείας

86.90.19.14

Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

`Αρθρο 2
Κατάργηση παλαιών Κ.Α.Δ.

Καταργούνται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01.62.10.07

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς

10.89.19.01

Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.17.11.28

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.38.29.29

Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

47.29.24.36

Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

82.99.19.08

Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)

82.99.19.09

Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

`Αρθρο 3
Διαδικασία αντικατάστασης των καταργούμενων Κ.Α.Δ.

Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως εξής:

Καταργούμενος Κ.Α.Δ.

Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ.

Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ.

10.89.19.01

20.59.59.03

-

46.17.11.28

46.12.13.21

-

46.38.29.29

46.75.12.73

-

47.29.24.36

47.52.42.13

-

82.99.19.09

77.40.19.02

-

01.62.10.07

-

96.09.11.04

82.99.19.08

-

77.40.19.01

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.

`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Η διαδικασία του άρθρου 3 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 21/6/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: